Adverbs Of Dergree:Derece Zarfları

Adverbs of Degree : Derece Zarfları

 

 

 

Bu derste gördüğümüz zarflar genellikle fiilleri niteleyen zarflardı.  “Adverbs of degree” ise hem sıfatları hem fiilleri hem de başka zarfları niteler. Bu zarflar genellikle niteledikleri kelimelerden hemen önce gelirler. Bu zarfların en çok kullanılanları şunlardır:

 

 

 

absolutely ( tamamen; kesinlikle )

 

almost ( neredeyse; hemen hemen )

 

altogether ( tamamen )

 

barely ( ancak; zar zor )

 

a bit ( biraz )

 

completely ( tamamen )

 

enough ( yeterince )

 

entirely ( tamamen )

 

extremely ( son derece )

 

fairly ( oldukça )

 

hardly ( zar zor; güçlükle )

 

much ( çok )

 

nearly ( neredeyse )

 

only ( sadece )

 

pretty ( oldukça )

 

rather ( oldukça )

 

really ( gerçekten )

 

too ( haddinden fazla )

 

very ( çok )

 

 

 

Örnekler

 

 

 

He was absolutely right. O tamamen haklıydı.

 

He was driving rather fast. Oldukça hızlı araba kullanıyordu.

 

She quite likes jazz. Cazdan oldukça hoşlanır.

 

They come too late. Çok geç geldiler.

 

 

 

Bu zarflardan quite kelimesi good, nice, long gibi sıfatlarla kullanıldığında ( oldukça, epey ) anlamına gelir. Ancak certain, amazing, sure, right, wrong gibi derecelendirilemeyecek bir sıfatla kullanıldığında

 

It was  quite a long way. Oldukça uzun bir yoldu.

 

He was quite right. Tamamen haklıydı.

 

 

 

Fairly ve rather kelimelerinin her ikisi de ( oldukça ) anlamına gelir. “Fairly” daha çok good, clever gibi olumlu sıfat ve zarflarla, “rather” ise daha çok bad, stupid gibi olumsuz sıfat ve zarflarla kullanılır.

 

Mary is fairly beautiful but her sister is rather ugly. Mary oldukça güzel ama kızkardeşi epey çirkin.

 

 

 

“Pretty” hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilen bir kelimedir. Sıfat olduğu zaman ( güzel, şirin ) anlamına gelir. Zarf olduğu zaman ( oldukça ) anlamına gelir.

 

She is a pretty girl. O güzel bir kızdır.

 

She is pretty tall. O oldukça uzun boyludur.