5.Sınıf Fen Testi6

I. Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır. 

II. Güneş çevresine enerjiyi ışınlarla yayar. 

III. Güneş, ısı kaynağı değildir. 

IV: Güneş pilleri, Güneş’ten gelen enerjiyi ısı enerjisine dönüştürür. 

Yukarıda Güneş ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

A) I-II

B) II-III 

C) I-III-IV

D) I-II-III-IV

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan değildir? 

A) kömür

B) petrol 

C) doğalgaz

D) ispirto

SEÇ    A      B      C      D  

Isı ve sıcaklık ile ilgili verilen karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? 

A) Isı ve sıcaklık bir enerji çeşididir. 

B) Isı ve sıcaklık termometre ile ölçülür. 

C) Isının birimi kalori; sıcaklığın birimi ˚C’dir. 

D) Her ikisi de aynı maddede aynı miktarda değişir.

SEÇ    A      B      C      D  

Bir maddeye verilen ısı, sıcaklığı arttırarak maddenin boyutunda değişim meydana getirirse; bu değişim aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) genleşme

B) yoğunlaşma

C) buharlaşma

D) kaynama

SEÇ    A      B      C      D  

Buharlaşma olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sıvıların ısı alarak gaz haline geçmesinde buharlaşma olur. 

B) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. 

C) Buharlaşma sıvının yüzeyine gerçekleşir. 

D) Buharlaşan sıvıların sıcaklığı değişmez.

SEÇ    A      B      C      D  

İnsan taşıyan balonlar yapılırken gazların hangi özelliğinden faydalanılmıştır? 

A) genleşme

B) buharlaşma 

C) yoğunlaşma

D) esneme

SEÇ    A      B      C      D  

I. Kaynama sadece belli sıcaklıkta gerçekleşir. 

II. Sıvının tüm yüzeylerinde gaz haline geçiş vardır. 

III. Kaynama sırasında sıcaklık hep aynıdır. 

IV. Her kaynama olayında buharlaşma olayı da gerçekleşir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) I-II

B) I-II-III-IV 

C) II-III

D) I-II-III

SEÇ    A      B      C      D  

“Bir maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesi olayına………; bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesi olayına………denir. ” 

Yukarıdaki boşluklara sıra ile hangileri gelmelidir? 

A) erime-kaynama

B) buharlaşma-donma 

C) erime-donma

D) buharlaşma-kaynama

SEÇ    A      B      C      D  

“Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara…………özellik denir.” Cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir? 

A) ortak

B) ayırt edici 

C) temel

D) genel

SEÇ    A      B      C      D  

Kaynama noktası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bütün sıvıların kaynama noktası farklıdır. 

B) Kaynama noktası, bütün maddeler için ayırt edici özelliktir. 

C) Kaynama noktası kaynama süresince hep aynıdır. 

D) Isıtılan sıvıların sıcaklıkları kaynama noktasına gelinceye kadar artar.

SEÇ    A      B      C      D  

Saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları sabittir. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin erime ve donma sıcaklığı sabit değildir? 

A) su

B) kükürt 

C) tuz

D) tuzlu su

SEÇ    A      B      C      D  

Demir çiviyi suya attığımızda batar. Mumu suya atarsak yüzer. Aynı suda bu iki maddeden birinin batarken diğerinin yüzmesinin nedeni maddelerin hangi özelliğiyle ilgilidir? 

A) hacim

B) kütle 

C) yoğunluk

D) kaynama noktası

SEÇ    A      B      C      D  

Suyun hal değişimine uğrayarak yerküre ile havaküre arasında devam eden dolanımı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir? 

A) Gökkuşağı

B) Su Döngüsü 

C) Yıldırım

D) Suyun Halleri

SEÇ    A      B      C      D  

Yeryüzünde bulunan sular buharlaşarak gökyüzünde neyi oluşturur? 

A) Yıldız

B) Güneş 

C) Bulut

D) Akarsu

SEÇ    A      B      C      D  

Isı ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Isıyı ölçmek için kalorimetre kabı kullanılır. 

B) Isı birimi kalori ya da joule’dur. 

C) Maddelerin yakılmasıyla ısı oluşur. 

D) Isıtılan maddelerin sıcaklığı değişmez.

SEÇ    A      B      C      D  

Hal değişimi gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisinin önemli etkisi vardır? 

A) ısı

B) hareket

C) kütle

D) hacim

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki durumlardan hangisinde madde, katı halden sıvı hale geçmez? 

A) buzun ermesi

B) karın erimesi 

B) mumun erimesi

D) suyun buharlaşması

SEÇ    A      B      C      D  

Yoğuşma sırasında madde hangi hallerde değişime uğrar? 

A) sıvı-gaz

B) gaz-sıvı

C) katı-sıvı

D) gaz-katı

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki olaylardan hangisinde ısı verilir? 

A) Camda buğulanma olması 

B) Suyun kaynaması 

C) Karın erimesi 

D) Kolonyanın uçması

SEÇ    A      B      C      D  

Suyun hal değişimine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Su 0˚C’de erir. 

B) Su 100˚C’de kaynar. 

C) Su sadece 100˚C’de buharlaşır. 

D) Su, 0˚C’de donar.

SEÇ    A      B      C      D  

SEÇ    A      B      C      D