Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Soruları 4

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

1)  Aşağıdakilerden   hangisi   hak   kavramını tanımlar?

A)Ailemizin bize verdiği eğitim.                                                  

  B)Okulumuzda tanınan her şey.

C)Toplumda uymamız gereken  kuralların bütünü.                     

D)Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.

 

 

 

2)  İnsan  hak ve özgürlüklerinin  güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?

a) Meclisde                b) Okulda             c) Devletde         d) Aile

 

 

 

3)  Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?

a)İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.           

b)İnsanlar  doğuştan   bu   haklara  sahip değildirler.

c)İnsan hakları kişilere aittir.                                   

d)İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.

 

 

 

4)  Sosyal  haklarımız içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Çevrenin korunması                           b)Sağlık hakkı      

c)Kamu hizmetlerine girme hakkı        d)Sosyal güvenlik hakkı

 

 

 

5)  En temel hakkımız aşağıdakilerden hangi­sidir?

a)Çalışma hakkı       b)Sağlık hakkı       

  c)Yaşama hakkı            d)Eğitim hakkı

 

 

 

6)  Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)Devletin koyduğu kurallara uymamak.

b)Dilediğimiz herşeyi yapmak.

c)Başkalarına zarar vermeden  dilediğini yapmak.

d)Başkalarına zarar vererek, dilediğini yapmak.

 

 

 

7)  Özge bir gruba üyedir, Özge'den aşağı­daki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?

A.  grubun toplantılarına katılması

B.  grup toplantılarında alınan kararlara uyması

C.  grup toplantılarında fikirlerini zorla ka­bul ettirmesi

D. grupta üslendiği görevleri yerine ge­tirmesi

 

8)  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Birden fazla gruba üye olabiliriz,

B. Grup faaliyetlerine canımız isterse ka­tılırız,

C. Grupta bizden farklı düşünenlerin fi­kirlerine saygı göstermeliyiz,

D. Grup toplantılarında düşüncelerimizi açıkça söylemeliyiz,

 

9)  Toplumsal kurumları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.  okul - aile – toplum                  B.           toplum - aile - okul     

C.   toplum - okul – aile                D.           aile -okul -toplum

 

 

 

10)  Hak ve özgürlüklerimiz aşağıdakilerden hangisi tarafından güvence altına alın­mıştır?

A.  devlet      B.            mahkemeler         C.dernekler            D. aile

 

 

 

11)  "Toplum içinde ................................         sahip çıkmalı, .................         da saygı göstermeliyiz,

Yukarıdaki cümlede noktalı yerleri aşa­ğıdakilerden hangisiyle doğru olarak ta­mamlarız?

A.  kendi mallarımız - mallarına                                                

B.          haksızlıklara - haklara

C.  kendi haklarımıza - başkalarının hak­larına                        

   D. vatanımıza - milletimize

 

 

 

12)  "Demokrasi, bireylere temel hak ve öz­gürlükler sağlayan bir yönetim biçimidir."

Demokrasi, aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?

A.  sınırsız özgürlük                        B. kadın ve erkek eşitliği       

C. seçme ve seçilme hakkı         D.            eğitim görme hakkı

 

 

 

13)  Aşağıdakilerden hangisi okuldaki eğitim kulüplerinin amaçlarından biri değildir?

A.  birlikte çalışmayı öğrenmek                 B.     yardımlaşmayı öğrenmek

C.  sorumluluk almayı öğrenmek             D.    fikirlerimizi başkalarına zorla kabul et­tirmeyi öğrenmek

 

 

 

14)  Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun doğal güzelliklerinden biri değildir?

A) peri bacaları           B) pamukkale Travertenleri     

  C) sapanca Gölü     D) Galata Kulesi

 

 

 

15)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) yurdumuzda her yörenin kendine özgü gelenek ve adetleri vardır.

B) her yörenin yemekleri hatta türküleri farklıdır.

C) bir yöredeki gelenekler başka bir yöreye kesinlikle taşınmaz.

D) misafirperverlik,düşkünlere yardım etmek ve hoşgörülü olmak ortak değerlerimizdendir.

 

 

 

16)  Aşağıdakilerden hangisi tarihi mekanlardan biri değildir?

A) Dolmabahçe Sarayı       B) Ayasofya Müzesi     

C) Rumeli Hisarı        D) Manavgat Şelalesi

 

 

 

17)  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılaplarının getirdiği  yeniliklerden biri değildir?

A) miladi takvimin   kabulü                B) İlköğretimin 8 yıla çıkartılması

C) Arap harflerinin kaldırılması         D) Halifeliğin kaldırılması

 

 

 

18)  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yan­lıştır?

A. Peri bacaları = Ürgüp-Göreme                 B.Topkapı Sarayı = Bursa

C. Sultan Ahmet Camisi =istanbul              D.Galata kulesi = istanbul

 

 

 

19)  Ailenin kuruluşu, akrabalık, miras ve mal edinme ile ilgili işlerin nasıl yapılacağını belirleyen kanun aşağıdakilerden hangi­sidir?

A.  Şapka Kanunu   B.   Soyadı Kanunu     

C.    Medenî Kanun         D.Ticaret Kanunu

 

 

 

20)  "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur," sö­zü Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilgilidir?

A.milliyetçilik          B.Devletçilik            C.Cumhuriyetçilik              D.lâiklik