6. Sınıf Din Peygamberlere İnanç Konu Anlatımı

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

Allah Mesajlarını insanlara Peygamberler Aracılığı ile Göndermiştir

İletişimde önemli olan mesajın yerine ulaşmasıdır. Bugün teknolojiden yararlanarak, cep telefonlarıyla bile mesaj gönderiyor, istediğimiz kişi ile iletişim kurabiliyoruz. Kimsenin bilmesini istemediğimiz gizli haberleri de kurye ile gönderiyoruz.

Allah, bildirmek istediği mesajları doğrudan insanlara bildirmemiştir. insanlar arasından güvenilir elçiler seçmiş ve mesajlarını onlar aracılığıyla bildirmiştir.

Allah, peygamberleri insanlara mesajlarını iletmek üzere görevlendirmiştir. Peygamberlere mesajlarını bazen melekler aracılığı ile bazen de aracı kullanmadan bildirmiştir.

Allah'tan aldığı mesajları (haber, emir, yasak ve hükümleri) insanlara bildirip açıklamak üzere görevlendirilmiş elçiye peygamber denir. Kuranıkerim’de peygamber kelimesi karşılığında resul ve nebi kavramları da kullanılır.

Resul, yüce Allah'ın kendisine ilahi kitap gönderdiği peygambere denir. Kendisine Tevrat gönderilen Hz. Musa, İncil gönderilen Hz. İsa ve Kuranıkerim gönderilen Hz. Muhammed resul kavramı ile tanımlanan peygamberlerdendir.

Allah tarafından peygamber olarak görevlendirilen, ilahi mesaj alan ancak kendisine ilahi kitap gönderilmeyen peygamberlere nebi denir. Nebi olarak görevlendirilen peygamberler, insanlara, kendilerinden önceki peygambere gönderilen ilahi kitaptaki konuları açıklamışlardır. Allah ile iletişim halinde olmuşlar ve görevlerini Allah'ın istediği şekilde yerine getirmişlerdir.

Yüce Allah'ın, peygamberlere gönderdiği ve insanlara açıklamalarını emrettiği mesajlara vahiy denir. Bütün ilahı kitaplar vahiyler sonucu oluşmuştur. Kuranıkerim’de vahiy şeklinde Peygamberimize gönderilmiş ve bu vahiyler yazılarak bugünkü şeklini almıştır.

Allah, vahiyleri bazen Cebrail ile bazen de aracı kullanmadan doğrudan peygamberlere bildirmiştir. Bu bakımdan peygamberler Allah'tan vahiy alma özelliğine sahiptirler.

2. Peygamberlerin Gönderilmesi Allah’ın insanlara Bir Yardımıdır

Her konuda merakı olan insanın merak ettiği konulardan biri de inançlarıyla ilgili konular olmuştur. Kendi varlığını sorgulamış, diğer varlıklar arasındaki yerini anlamaya çalışmıştır. Yaşamanın amacını bulmaya uğraşmıştır. Bu uğraşı sırasında ''Ben nasıl var oldum? Gördüğüm evren nasıl oluştu? Ölüm nedir? Ölen insanlar nereye gidiyorlar? Bu dünyadan başka bir dünya var mı? Yaşamın hedefi nedir? Neden sadece insanlar akıllı? Nasıl bir varlığa inanmalıyım? inandığım varlığa karşı neler yapmam gerekiyor?" gibi kendini meşgul eden pek çok soruya cevap bulmaya çalışmıştır. Bu sorulara akıllarıyla yanıtlar bulmaya çalışanlar kendilerine göre tanrılar geliştirmişlerdir. Yağmur için bir tanrı, güneş için bir tanrı, rüzgar için bir tanrı, doğum ve ölüm için ayrı ayrı birer tanrının olabileceğini varsaymışlar ve buna inanmışlardır. Allah peygamber göndererek insanlara yardım etmiştir. Çünkü insanlar inanç konularındaki merak ettikleri her şeyi ona sorarak öğrenme fırsatı elde etmişlerdir

3. Peygamberlere Gelen Mesajlar Aynı Amaca Yöneliktir

Allah bütün peygamberlere; insanları, Allah'ın varlığına birliğine, ahirete ve dünyada yapılan işlerin karşılığının orada görüleceğine inanmaya davet etmektedir. Dünya ve ahiret hayatında mutlu olunmasına yardım edecek ilahi kuralları açıklamak görevini vermiştir.

Peygamberlere gelen mesajlar bu hususları açıklayıcı nitelikte olmuştur. Her peygamber ilk önce insanları Allah'ın varlığına ve birliğine (tevhide) inanmaya çağırmıştır. Onun varlığına ve birliğine inanmanın önemini ve gerekliliğini açıklamıştır. Onun eşinin ve benzerinin olmadığını belirtmiştir. inançta ve ibadette hiçbir şeyin ona ortak koşulmaması gerektiğini bildirmiştir. Bu husus Kuran’da şöyle açıklanır: ''Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz her peygambere: Benden başka tanrı yoktur. Bana kulluk edin diye vahy etmişizdir.''

Allah insanların ihtiyaçlarına göre belirli aralıklarla peygamberler görevlendirmiştir. Zaman değişmiş, peygamberler değişmiş, gönderilen toplum ve millet değişmiş ancak yüce Allah'ın insanlara olan mesajı kesinlikle değişmemiştir. Her peygamber görevlendirildikten sonra insanları Allah'a inanmaya, ondan başka varlıkları ilah olarak kabul etmemeye ve ona kulluk etmeye çağırmıştır.

Peygamberlerin Allah'ın bildirdiği mesajları açıklamışlar, toplumu düzeltmek için çaba harcamışlardır. Bireysel ve toplumsal yaşamı bozan kötü örf, adet, gelenek ve inanışların önüne geçmiye çalışmışlardır. insanları bu tür adetlerden ve yanlış inanışlardan kurtarmak için büyük bir mücadele vermişlerdir.

Dinimize göre yüce Allah'ın görevlendirdiği bütün peygamberlere inanmak gerekir. Kuran’da ismi geçen veya geçmeyen her peygamber Allah tarafından görevlendirilmiştir. Bunun için hiçbir ayrım yapmadan Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gönderilen peygamberlerin hepsine inanmak durumundayız.

4. Peygamberlerin insanlardan Seçilmesinin Nedenleri

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri şöyle sıralanabilir: .Peygamberlerin insanlardan seçilmesi iletişimi kolaylaştırmıştır. Peygamberler insanların dışında, başka varlıklardan seçilselerdi, insanlar onlarla konuşamaz, anlaşamazlardı.

.insanlar, kendileri gibi insan olmayan varlıkların peygamberliğini kabul etmeyebilirlerdi. "Siz bizden değilsiniz, bu nedenle sizin söyledikleriniz bizi ilgilendirmez.'' derlerdi.

.Peygamberler başka varlıklardan seçilselerdi, insanlar onları kendilerinden farklı ve üstün görür, zamanla tanrılaştırabilirlerdi. Kendi içlerinden çıkan, çocukluğundan beri tanıdıkları bir peygamber için böyle bir şey söz konusu olamazdı.

.Gerektiğinde gülen, gerektiğinde ağlayan, acıktığında yemek yiyen, çarşıdan pazar- dan alış veriş yapan, hayatı toplumla paylaşan bir peygamberi insanların kabul etmesi da- ha kolaydır.

.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi, Allah'ın peygamber göndermekle insanlar için güttüğü amaca uygun düşmektedir. Çünkü Allah'ın peygamber göndermekteki amacı buyruklarını en uygun yolla insanlara ulaştırmaktır. insanlar arasından seçilen bir peygamber kuşkusuz bunu daha kolay başarabilir.

5. Peygamberlerin Nitelikleri

5.1. Doğru Olmak

Peygamberler doğru sözlüdürler. Dürüsttürler. Onlar asla yalan söylemezler. Gerçeğe aykırı bir iş yapmazlar. Eğer yalan söyleselerdi ve gerçeğe aykırı iş yapmış olsalardı, Allah'ın peygamber gönderirken güttüğü amaç gerçekleşmezdi. Çünkü insanlar, yalancılıklarını bildikleri bir kişiye inanmazlardı. Bu nedenle Yüce Allah, peygamberleri her yaşta yalan sözden ve yanlış davranıştan korumuştur.

Bütün peygamberler, peygamberliklerinden önce de sonra da doğru sözlü idiler.

5.2. Güvenilir Olmak

Peygamberler güvenilir insanlardır. Emanete hıyanet etmezler. Eğer durum bunun aksi olsaydı tarih boyunca kimse onların peşinden gitmezdi. Dünyada toplumsal ilişkilerde bile güvenilir olmayanlara itibar edilmez. Böyleleri yaptıkları işlerde destek bulamazlar. Bu nedenle peygamberler en güvenilir insanlardır. Bu konuda Kuranıkerim’de şöyle buyurulur: ''Hiçbir peygambere... hıyanet yaraşmaz...''

Sevgili Peygamberimiz de çok güvenilir bir insandı. Mekkeliler ona, peygamber olma- dan önce bile "Muhammedü'l-Emin" (Güvenilir Muhammed) derlerdi.

5.3. Akıllı ve Zeki Olmak

Peygamberler akıllı, zeki, dikkatli, üstün anlayış sahibi insanlardır. Bunun zıddı olan ahmaklık peygamberler hakkında düşünülemez. Ahmak, akılsız ve geri zekalı birisinin peygamber olduğu görülmemiştir. Peygamberler akıllı ve zeki olmasalardı konuştukları kişileri ikna edemezler, kendilerine inandıramazlar ve başarıya ulaşamazlardı.

5.4. Allah’tan Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek

Peygamberler, Allah'tan aldıkları mesajları insanlara eksiksiz ulaştırırlar. insanlara ilahı buyrukları aktarırken kendilerinden bir şey eklemezler. Bir kısmını gizlemezler. ilahi mesajlarda herhangi bir değişiklik yapmazlar. Aksine bir davranış, insanların güvenini yok ederdi. Hiç kimse, peygamberlere inanmazdı. Bu nedenle her peygamber Allah'tan aldığı haberleri olduğu gibi insanlara aktarmıştır. Kuranıkerim’de belirtildiğine göre, esasen peygamberler Allah'tan aldıkları mesajları insanlara gereği gibi iletmeleri, tebliğ görevini eksiksiz yapmaları doğrultusunda uyarılmışlardır.

6. Kuran’da Adı Geçen Peygamberler

ilk peygamber Hz. Adem, son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselam dır. Bu ikisi arasında pek çok peygamber gelip geçmiştir. Bu ünitenin başlarında Allah'ın tarihte her millete bir peygamber gönderdiğini öğrenmiştik. Yüce Allah, Kuranıkerim’de şöyle buyuruyor: ''Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...'' Buna göre, peygamberlerin sayıları kesin olarak bilinemez. Ancak Kuranıkerim’de adları geçen ve haklarında bilgi verilen peygamberler yirmi beş tanedir.

Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davut, Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, ilyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed Aleyhisselam.

Bunların hepsinin peygamberliğine inanırız. Ayrıca, onlardan başka çok sayıda peygamber gönderildiğini de kabul ederiz.

Kurân-ı Kerim’den öğrendiğimize göre bazı peygamberlerin Allah katındaki dereceleri daha yüksektir.