6.Sınıf Din Kültürü 6. Ünite Değerlendirme Testi

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinden birisi değildir? 

A) İtil Volga Bulgar Devleti 

B) Karahanlılar 

C) Osmanlı Devleti 

D) Gazneliler

  

Asıl adı Ebu Mansur’dur. 852 yılında bugün Özbekistan sınırları içinde olan Semerkant şehrinin yakınlarında bir kasabada doğmuştur. ”Kitabu’t-Tevhit”, “Te’vilatü’l-Kur’an“ ve ”Kitabü’l-Makâlât” adlı eserleri olan din âliminin adı nedir? 

A) Ebu Hanife 

B) Maturidi 

C) Eş’ari 

D) Şafii

  

Türkistan’da ”Hazreti Türkistan” (Türkistan’ın büyüğü) diye bilinen âlim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hoca Ahmet Yesevi 

B) Mevlana 

C) Ahi Evran 

D) Yunus Emre

  

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da esnaf ve sanatkârlar arasında dayanışmayı sağlayan bir teşkilattır? 

A) Bektaşilik 

B) Mevlevilik 

C) Ahilik 

D) Yesevilik

  

Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın eseridir? 

A) Mesnevi

B) Makâlât 

C) Er-Risale

D) Divan-ı Hikmet

 

Aşağıdakilerden hangisi Türkler arasında İslam’ın yayılmasında etkili olan aynı zamanda ehl-i beytten olan şahsiyetlerden biridir? 

A) Maturidi 

B) Ali er-Rıza 

C) Hoca Ahmet Yesevi 

D) Yunus Emre

  

Uluğ Bey’in ”Zic” adlı eserine şerh yazan ve Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli bilim adamlarından biri olan ünlü astronomi âlimimiz kimdir? 

A) Ebu Hanife 

B) Ali Kuşçu 

C) Hoca Ahmet Yesevi 

D) Yunus Emre

  

“ Makalat”adlı eserin yazarı ünlü mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir. 

A) Farabi 

B) Mevlana 

C) Zemahşeri 

D) Hacı Bektaş Veli

  

Osmanlı Devletinin Hz. Peygamberin soyundan gelenlerle ilgilenmek ve onlara maaş bağlamak için kurduğu teşkilatın adı nedir? 

A) Nakibü’l-Eşraf 

B) Meclisi Mebusan 

C) Mevlevilik 

D) Bektaşilik

 

Muhammed bin Musa el-Harezmi hangi bilim dalı ile uğraşmıştır? 

A) Tıp 

B) Kimya 

C) Matematik 

D) Astronomi