6.Sınıf Din Kültürü Değerlendirme Testi -1

1. Atatürk: "Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir iafdesidir." Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Türk birliği
 B) Türk Silahlı Kuvvetleri
 C) Türk vatanseverliği
 D) Türk kudret ve kabiliyeti


2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında 13 Ocak 2004 tarihinde imzalanan protokol uyarınca, demokrasi kültürünü toplumun her kesimine yaymak amacıyla Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi hayata geçirilmiştir. Buna göre, projenin öğrencilere kazandırmak istediği davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Toplumsal üstünlük anlayışının benimsenmesi
 B) Eşitlik ve hürriyet bilincinin gelişmesi
 C) Millî egemenlik bilincinin gelişmesi
 D) Seçme ve seçilme hakkının benimsenmesi


3. “Bir yalan on yalan doğurur” atasözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalan söyleyen kişinin yalanı hemen ortaya çıkar.
 B) Yalan söylemek kişiye yakışmayan bir davranıştır.
 C) Yalan söylemek kişiyi mutsuz eder.
 D) Söylediğimiz yalanla ilgili başka konularda da yalan söylememiz gerekecektir.


4. Başkalarının arkasından onların hoşlanmayacağı bir şekilde konuşmaya ne ad verilir?

A) Gıybet
 B) Gıpta
 C) Yalan
 D) Haset


5. Ayşe, öğretmenine karşı saygılı gözükürken arkasından onu kötüleyen sözler söylemektedir. Ayşe’ye bu davranışının yanlış olduğunu ifade etmek için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?

A) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
 B) Ya hayır konuş ya da sus.
 C) Ne doğrarsan aşına o çıkar karşına.
 D) Ne ekersen onu biçersin.


6. Uygurlar'a kadar Türkler göçebe bir hayat yaşamışlardır. Uygurlar ise yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu olmuştur. Bu dönemde Budizm ve Maniheizm gibi dinlerde benimsenmiştir. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi bu değişikliğe bağlı olarak gerçekleşmiş olabilir?

A) Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülmesi.
 B) Ticari faaliyetlerin gerilemesi.
 C) Atın evcilleştirilmesi.
 D) Kalıcı mimari eserlerin yapılması.


7. Ali: "Irmakları, dağları ve önemli ovaları gösteren bir Artvin bölgesi haritası çizmek istiyorum. Ama ölçekler konusunda hehangi bir bilgiye sahipdeğilim." Buna göre, Ali'nin ayrıntılı bir harita çizebilmesi için aşağıdakilerden hangisini kullanması gerekir?

A) Küçük ölçekli harita, çünkü geniş bir alanı gösterir.
 B) Büyük ölçekli harita, çünkü küçültme azdır.
 C) Küçük ölçekli harita, çünkü küçültme azdır.
 D) Büyük ölçekli harita, çünkü küçültme fazladır.


8. Ülkemizde seçmen yaşının 20'den 18'e indirilmesi demokrasinin, I. Eşitlik II. Çoğulculuk III. Hukukun üstünlüğü özelliklerinden hangilerini güçlendirmeye yöneliktir?

A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) I ve III
 D) II ve III


9. "Seralar, üzeri kapatılarak ısıtılan ve mevsimi dışında ürün yetiştirilen alanlardır. Seralar kış ayları ılık geçen yerlere kurulur."Bu bilgiye göre, ülkemizde seraların aşağıda verilen bölgelerden hangisinde yaygın olması beklenebilir?

A) Akdeniz Bölgesi
 B) Marmara Bölgesi
 C) İç Anadolu Bölgesi
 D) Karadeniz Bölgesi


10. Sevil: "Ormanlar, doğal dengenin önemli bir parçasıdır, buna göre ne yazık ki ormanlarımız azalmaktadır. Bu da farklı sorunları beraberinde getirmektedir."Buna göre, Sevil'i endişelendiren sorunlar arasında; I. Sellerin ve heyelanların artması II. Erozyonun yaygınlaşması III. Yaban hayatının barınma alanının daralması durumlarından hangileri yer alır?

A) I ve II
 B) I ve III
 C) II ve III
 D) I, II ve III

 


11. Aşağıda ülkemizde kullanılan enerji kaynaklarından bazıları verilmiştir -Petrol -Doğalgaz -Linyit -Güneş Bu enerji kaynaklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ülkemizde petrol ihtiyacımızı dışarıdan alarak karşılanır.
 B) Güneş enerjisi en çok Akdeniz Bölgesi’nde kullanılır.
 C) Enerji üretiminde en çok Doğalgaz kullanılır.
 D) Ülkemizde linyit ile çalışan termik santraller vardır.


12. Bir toplumda hizmet kalitesinin arttırılması nitelikli insanların yetişmesine bağlıdır. Bu nedenle nitelikli insan yetiştirilmeye önem verilmeli; insanlar yetenek ve ilgileri doğrultusunda eğitilmelidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanların bulunduğu toplumların özelliği olamaz?

A) Bireysel özelliklerin göz ardı edilmesi.
 B) Ülke ekonomisinin gelişmesi.
 C) Üretimde kalitenin artması.
D) Çalışanların işini severek yapması.


13. Kıskançlıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kıskançlık ve gıpta etmek aynı anlama gelen davranışlardır.
 B) İnsanlar arasında kin ve nefret gibi duyguların yerleşmesine sebep olur.
 C) Kur’an'da, kıskanç kişilerin kötülüklerinden Allah’a sığınmamız istenmiştir.
 D) Kıskançlık ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi güzellikleri yer bitirir.


14. Hz.Muhammed: • Kimseyi küçümsemezdi • Zengin yoksul demeden herkesle konuşur, insanlar arasında ayırım yapmazdı. • Kimsenin kimseye eziyet etmesini istemezdi. • İnsanlara gurur ve kibirden uzak durmayı öğütlerdi. Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?

A) Yardımseverliğini
 B) Alçak gönüllüğünü
 C) Doğru sözlülüğünü
 D) Güvenilirliliğini


15. Aşağıda verilenlerden hangisi namaz bozan durumlardan değildir?

A) Sakız çiğnemek
 B) Her türlü konuşma
 C) Secde yerinden birinin geçmesi
 D) Kıbleden göğsünü çevirmek


16. Hz.Muhammed: • Kimseyi küçümsemezdi. • Zengin yoksul demeden herkesle konuşur, insanlar arasında ayırım yapmazdı. • Kimsenin kimseye eziyet etmesini istemezdi. • İnsanlara gurur ve kibirden uzak durmayı öğütlerdi. Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?

A) Yardımseverliğini
 B) Güvenilirliliğini
 C) Doğru sözlülüğünü
 D) Alçakgönüllülüğünü


17. Kıskançlıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kıskançlık ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi güzellikleri yer bitirir.
 B) İnsanlar arasında kin ve nefret gibi duyguların yerleşmesine sebep olur.
 C) Kur'an'da, kıskanç kişilerin kötülüklerinden Allah'a sığınmamız istenmiştir.
 D) Kıskançlık ve gıpta etmek aynı anlama gelen davranışlardır.


18. Aşağıda peygamberlerle ilgili bazı bilgiler gösterilmiştir. I. Peygamberler de insani özelliklere sahiptirler. II. Peygamberler, Allah ile insanlar arasındaki elçilerdir. III. Bütün peygamberlere kitap verilmiştir. IV. Peygamberler, insanları kötü davranışlardan uzaklaştırmak için çalışmışlardır. Yukarıdaki bilgilerden yangisi yanlıştır?

A) I
 B) II
 C) III
 D) IV


19. Din, insanları iyiye ve doğruya yöneltmek için Allah'ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği ilahî kurallardır. Bu kurallara uyan saygı gösteren ve günlük yaşamında benimseyen insanlara "dindar" denir. Aşağıdakilerden hangisi dindar bir insanın davranışları arasında yer almaz?

A) Zulme ve kötülüğe karşı çıkar.
 B) Allah'a hiçbir şeyi eş koşmaz.
 C) Dinî kurallara uymayanları yargılar.
 D) Bütün insanlara sevgi gösterir.


20. Teravih namazı aşağıdaki aylardan hangisinde kılınır?

A) Ramazan
 B) Recep
 C) Şaban
 D) Muharrem

CEVAPLAR 1B 2A 3D 4A 5B 6D 7B 8B 9A 10D 11C 12A 13A 14B 15C 16D 17D 18C 19C 20A