6.Sınıf Din Kültürü 6.Ünite Testi -1

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler


Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinden birisi değildir?
A) İtil Volga Bulgar Devleti
B) Karahanlılar
C) Osmanlı Devleti
D) Gazneliler
SEÇ   A     B     C     D  
2.
 Asıl adı Ebu Mansur’dur. 852 yılında bugün Özbekistan sınırları içinde olan Semerkant şehrinin yakınlarında bir kasabada doğmuştur. ”Kitabu’t-Tevhit”, “Te’vilatü’l-Kur’an“ ve ”Kitabü’l-Makâlât” adlı eserleri olan din âliminin adı nedir?
A) Ebu Hanife
B) Maturidi
C) Eş’ari
D) Şafii
SEÇ   A     B     C     D  
3.
 Türkistan’da ”Hazreti Türkistan” (Türkistan’ın büyüğü) diye bilinen âlim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hoca Ahmet Yesevi
B) Mevlana
C) Ahi Evran
D) Yunus Emre
SEÇ   A     B     C     D  
4.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da esnaf ve sanatkârlar arasında dayanışmayı sağlayan bir teşkilattır?
A) Bektaşilik
B) Mevlevilik
C) Ahilik
D) Yesevilik
SEÇ   A     B     C     D  
5.
Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın eseridir?
A) Mesnevi
B) Makâlât
C) Er-Risale
D) Divan-ı Hikmet
SEÇ   A     B     C     D  
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkler arasında İslam’ın yayılmasında etkili olan aynı zamanda ehl-i beytten olan şahsiyetlerden biridir?
A)
A) Maturidi
B) Ali er-Rıza
C) Hoca Ahmet Yesevi
D) Yunus Emre
SEÇ   A     B     C     D  
7.
 Uluğ Bey’in ”Zic” adlı eserine şerh yazan ve Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli bilim adamlarından biri olan ünlü astronomi âlimimiz kimdir?
A) Ebu Hanife
B) Ali Kuşçu
C) Hoca Ahmet Yesevi
D) Yunus Emre
SEÇ   A     B     C     D  
8.
“ Makalat”adlı eserin yazarı ünlü mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir.
A) Farabi
B) Mevlana
C) Zemahşeri
D) Hacı Bektaş Veli
SEÇ   A     B     C     D  
9.
 Osmanlı Devletinin Hz. Peygamberin soyundan gelenlerle ilgilenmek ve onlara maaş bağlamak için kurduğu teşkilatın adı nedir?
A) Nakibü’l-Eşraf
B) Meclisi Mebusan
C) Mevlevilik
D) Bektaşilik
SEÇ   A     B     C     D  
10.
 Muhammed bin Musa el-Harezmi hangi bilim dalı ile uğraşmıştır?
A) Tıp
B) Kimya
C) Matematik
D) Astronomi
SEÇ   A     B     C     D