Din Değerlendirme Testi 3

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hicretin sebeplerinden biri değildir? 

A) Müşriklerin eziyet ve baskılarından kurtulmak için 

B) İslam’ın yayılmasına uygun bir ortam oluşturmak için 

C) İslam’ı rahat bir şekilde yaşamak için 

D) İslam devleti kurmak için

SEÇ    A      B      C      D  

“Yaratan, Rabb’inin adıyla oku, 

O insanı alaktan yarattı. 

Oku O Rabb’in kerem sahibidir. 

O insana kalemle yazmayı ve

Bilmediğini öğretendir.” 

(Alak suresi 1-5. ayetler.) 

Ayetlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmemiştir? 

A) Kalemle yazmanın önemine 

B) Okumanın önemine 

C) Öğrenmenin sadece yazarak olacağına 

D) İnsanı Allah’ın yarattığına

SEÇ    A      B      C      D  

Hz. Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime anlatmıştır? 

A) Hz. Ömer’e 

B . Hz. Ali’ye 

C) Hz. Ebu Bekir’e 

D) Hz. Hatice’ye

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? 

A) Hz. Hatice 

B . Hz. Ebu Bekir 

C) Hz. Zeyd bin Harise 

D) Hz. Hamza

SEÇ    A      B      C      D  

Hz. Muhammed hangi savaşta alınan esirleri on Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakmıştır? 

A) Uhut Savaşı 

B . Hendek Savaşı 

C) Bedir Savaşı 

D) Taif Seferi

SEÇ    A      B      C      D  

Hz. Muhammed’in Medine’de yaptırdığı mescidin bir bölümünü, okumak isteyen kimseler için ayırmış olması İslam dininin en çok hangi özelliğini vurgulamaktadır? 

A) İlme verdiği önemi 

B . Fakirleri koruduğunu 

C) Kimsesizleri koruduğunu 

D) Yardımlaşmaya verdiği önemi

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki olaylar oluş tarihlerine göre hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? 

I- Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti

II- Hz. Muhammed’in Mekkelileri İslam dinine davet etmeye başlaması

III- Bedir Savaşı

IV- Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi

 

A) II-I-III-IV 

B . ll-lll-lV-l 

C) l-ll-lV-lll 

D) l-lll-ll-lV

SEÇ    A      B      C      D