6. Sınıf 2. Dönem Yazılı Soruları

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

1-Senetü’l – Hüzün ( Hüzün Yılı ) ‘de kimler vefat etmiştir? 

a) Hz. Hamza – Hz. Ömer b) Hz. Ebubekir – Hz.Ali 

c) Hz.Hatice – Ebu Talib d) Kasım – İbrahim 

2-Peygamberimizin, hicret ederken kendisine emanet bırakılan malları sahiplerine ulaştırması için, Hz. Ali'yi görevlendirmesi onun hangi özelleğini (sıfatını) gösterir? 

a) Akıllı ve zeki olması b) Güvenilir olması 

c) Arkadaşlarını sevmesi d) Tebliğ 

3. Peygamberimize açıktan davet emri aşağıdaki ayetlerden hangisi ile geldi? 

a) Ey bürünüp sarınan Resulum kalk ve insanları uyar, rabbini büyük tanı, elbiseni temiz tut ,kötü şeyleri terket. 

b) Oku! yaratan rabbinin adı ile oku .... 

c)....(önce) en yakın akrabanı uyar 

d) Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir 

4-Aşağıdakilerden hangisi Medine'ye hicretin sebepleri arasında değildir? 

a) Müslümanlar dinlerini özgürce yaşayamaması 

b) Boykot işkence ve alaylarla Müslümanlar Mekke’de huzursuz bir ortamda olması 

c) Medine'de denizin bulunması bu sayede dini yaymanın kolaylaşması 

d) Efendimizin dinini yaymak ve Müslümanları baskıdan kurtarmak istemesi 

I. Müezzin: Ezan okuyan kişi 

II. Kamet: Namaz sonunda yapılan dua. 

III. İmam: Camide cemaate namaz kıldıran kişi 

IV. Hutbe: Cuma ve Bayram namazlarında İmam tarafından yapılan konuşma. 

V. Minber: İmamın namaz kıldırmak için durduğu yer 

5-Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 

A) I - II b) II - V c) II – III d) IV – V 

6-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin eğitim ve öğretime verdiği önemi göstermez? 

a) Bedir Savaşı'nda esir düşen müşrikleri 10 kişiye okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakması 

b) Mescid-i Nebi'de eğitim öğretim faaliyetleri yapması 

c) Efendimizin hanımların da eğitimi için özel gün ayırması 

d) Peygamberimizin sahabelerin eğitimi için Çin'e bile göndermesi 

7-Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir? 

A) Rükû B) Setr-i avret C) Son oturuş D) Secde 

1.Bedir 2.Uhud 3.Hendek 

8- Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk üç savaş sırasıyla verilmiştir. Bunların tarihleri, sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? 

a) 622 – 624 - 627 b) 624 - 625 -627 

c) 624 – 627 - 630 d) 627 – 628 – 629 

9-Peygamber efendimize ilk vahiy kaç yılında indirilmiştir? 

a)610 b)571 c)622 d)624 

10.Peygamberimize inanan ve onu gören ilk müslümanlara ne isim verilir? 

a) Müslüman b) Sahabe c) Suffa d) Ensar 

11-Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Anlaşmasının“ maddelerinden birisi değildir? 

a) İki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacaklardır. 

b) Müslümanlar o yıl hac yapmayacaklardır. 

c) Kâbe müşriklerin olacaktır. 

d) Her iki taraf dilediği kabileyle anlaşma yapabilecektir. 

12.Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan birisi değildir ? 

a)Hz.Hatice b)Hz.Ebubekir c)Hz.Zeyd d) Hz.Hamza 

13.Peygamber Efendimiz ve Mekkeli Müslümanlar ilk hicreti nereye yapmışlardır? 

a)Medine b)Yemen c)Habeşistan d)Şam 

14. Kur’an’da insanların yapmakla yükümlü olduğu ibadetlere yer verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ibadet değildir? 

A) Namaz kılmak B) Oruç tutmak 

C) Meleklere inanmak D) Sadaka vermek 

Kuranıkerim’de yer alan en uzun sure ……… suresidir. İlahi mesajların Peygamberlere indirilmesine …….. denir. Kuran- ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne……….denir. Hz. Muhammed’e ilk gelen ayetlerin bulunduğu sure ……. suresidir. 

15.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 

A)Bakara- İlim- Sûre- Fatiha B)Alak- Vahiy- Sûre- Yasin 

C)Bakara- Vahiy- Cüz- Alak D)Bakara- Kitap- Ayet- Alak 

İslam’ın şartlarından biri olan namaz bizi Allah’a yaklaştıran, ruhumuzu arındıran ibadetlerimizin başında gelir, belli duaları ve hareketleri içine alır ve ergenlik çağına giren, akıllı olan her Müslüman nama kılmakla yükümlüdür. 

16-Yukarıdaki bilgilerde namaz kılmanın hangi yönüne değinilmemiştir? 

A) Hangi vakitlerde ve nasıl kılınacağına 

B) Kimlerin namaz kılmakla yükümlü olduğuna 

C) Namaz kılmanın faydalarına 

D) İslam’ın şartlarından biri olduğuna 

İnsanlar eşittir * Kadınların hakkı gözetilmelidir * Kan davaları kaldırılmıştır * Kimseye haksızlık yapılmamalıdır * Faiz kaldırılmıştır 

17-Peygamberimiz bu temel ilkeleri ne zaman dile getirmiştir? 

a) Veda hutbesinde b) İk peygamber olduğunda 

c) Ölüm anında d) Hicret ederken 

18.Peygamberimizin Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'ye hareketi sırasında müşriklerle imzaladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Medine Sözleşmesi b) Mekke Anlaşması 

c) Hudeybiye Anlaşması d) Akabe Anlaşması 

I- Uhut Savaşı 

II-Hz. Muhammed’in hicret etmesi. 

III-Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelmesi 

IV-Hudeybiye barışının yapılması 

19-Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

A) II-IV-III-I B) II-III-I-IV C) III-II-I-IV D) III-IV-II-I 

20-Aşağıdakilerden hangisi gusül (boy) abdestinin farzlarından biridir? 

A) Yüzü meshetmek B) Euzü-Besmele okumak 

C) Ayakları yıkamak D) Bütün bedeni yıkamak