Sözcükte Anlam 3

Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler


1.    Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Dün ördüğüm kazağı bugün söktüm.
B)Boş_sözlerle bizi kandıramazsınız.
C)Senin aklın bir karış havada.
D)Onun haline içim sızladı.

2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
söz öbeği deyim değildir?
A)   Ali'nin attığı taş Hasan'ın gözüne girdi.
B)   Çetin abi otomobile göz koydu.
C)Onun göz boyadığını herkes biliyor.

D) Son tutumuyla herkesin gözünden düştü.

 
3.    "Daha bazı şeylerin farkına varamamıştı."
       Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük, aşağı- 
daki cümlelerin hangisinde bu cümledeki an-  
lamıyla kullanılmıştır?                                      
A)    Maaşının daha da artırılmasını istiyordu.         

B)    "Daha yok mu?" diye bağırıyordu.
C)Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.       
D) Bu ayki performansın çok daha kötü 

     
4.    Kara tren katar katar
Derdin derdime dert katar
Altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden han­gisi söylenebilir?
A) Zıt anlamlı              
B) Mecaz anlamlı
C) Eş sesli                    
D) Yakın anlamlı

5.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut an­lamlı bir sözcük kullanılmamıştır?
A)    Güneşin ilk ışıkları odayı aydınlatıyordu.
B)    Aklımızı ve yüreğimizi birleştirmeliyiz.
C)    Senin sevgin olmasa her şey boş yavrum.
D)    Hayaller aleminde dolaşıp duruyordu sanki.

6.    Aşağıdakilerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur?
A)   Bütün cümleleri teker teker okudum.
B)   Çam ağaçları vadi boyunca uzanıp gidiyor.
C)Ayda çok az yerçekimi olduğunu duymuştum.
D) Hayatımın her karesinde güzel günler var.

7.    "Bugün seni her zamankinden daha dinç görü­yorum."
Cümlede altı çizili sözcüğün kattığı anlamın zıddı aşağıdaki cümlelerin hangisinde var­dır?
A)   Asude, etrafına neşe saçanı şen biriydi.
B)   Her zaman dinamik olmayı isterdi.
C)   Bugün daha yorgun hissediyorum kendimi.
D)   Bugünlerde Banu'nun keyfine diyecek yok.

8.    "Davul bile dengi dengine" deyiminde ne anla­tılmak istenmiştir?
A) Dayanışma               
B) Ortak özellik
C) Küçümseme             
D) Etkilenme

9. Hacer Çamoğlu 24 yaşında genç bir kadın. Bir gazetenin üçüncü sayfasında karşıladı beni. Bir inşaatın tepesinde 3 yaşındaki oğlunun elini tut­muş yaşlı gözlerle objektiflere bakıyordu.
Yukarıdaki parçada altı çizili kısmın parçaya kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Dikkatini çekmemek
B)   Bekleyip durmak
C)   Yolunu gözlemek
D)   Gözüne çarpmak

10. İnsana veya başka bir varlığa ait bir özellik diğer varlıklara verilirse buna yan anlam denir. Yukarıdaki tanıma uygun bir anlatım vardır?
A)    Çukurova'da beyaz altın festivalleri başladı.
B)    Bahçede bir kenara toprak yığılmıştı.
C)    Otobüsten yol ağzında indim.
D)    Kelimeler boğazımda düğümlenip kaldı.

 11. "Dudaklarımızda dolanan bütün şarkıları yarım söyleriz."
"Dolanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmış­tır?
A)    Zihnimde dolanan tüm düşünceler sana dair.
B)    Deli divane dolanırdı Maraş akşamlarında.
C) Mine'nin oltası ayağıma dolandı.
D) Dolandım durdum Kemer sokaklarında.


12. "Şiir" ile "şair" arasında anlamca bir ilişki var­dır. "Hikâye" ile aşağıdakilerin hangisi arasın­da buna benzer bir ilişki kurulabilir?
A) Sanatçı            
B) Yazar
C) Tiyatrocu           
D) Hikâye kahramanı13. I.    Bize ayrılan süre burada bitti.
II. Adını söyle, hemen yanında biter.
III.           Bu tarlada buğday bitmez.
IV.       Aybaşı gelmeden parası bitmiş.
V.         Artık bittim, daha fazla dayanamayacağım.
"Bitmek" sözcüğü, yukarıdaki cümlede kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 2                          
B) 3
C)4   
D)5
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendisin­den iyi birşey yapması beklenirken ters, yersiz, yakışıksız bir davranışta bulunmak" anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
A)    İşlerin çığırından çıktığını kendisi de biliyor.
B)    İş yerinde yine çıngar çıkarmış.
C)    Büyük şehirlerde ne çileler çekiyoruz.
D)    Onun böyle bir çiğlik edeceğini düşünemedim
nazenin kalbine kim yüklemişti o yükü
IV                 V
hey çocuk!
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri mecaz anlamdadır?
A) l-ll        B) ll-lll 
C) lll-IV     D) IV-V15. Yumuşak omuzlarına, minicik ellerine.
     I                II        III

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyimin açıklaması yanlıştır?
A) O, hiçbir fırsatı kaçırmayan açıkgöz biriydi.
B)Evi çok beğenmiş, ağzının suyu akmıştı.
C)   Konuşmaz olmuş, dut yemiş bülbüle dönmüştü.
D)   Alçakgönüllü biriydi, burnundan kıl aldırmazdı.


 17. Aşağıdakilerden hangisinde ad aktarması yoktur?
A)    Bütün Ankara Kızılay'a toplanmıştı.
B)    Ayağını çıkarmadan eve girme.
C)Bu yağlı boya resim, çok beğenildi.
D) Ben gelene kadar sobayı yak.  18. Aşağıdakilerden hangisinde deyim neden-sonuç ilişkisi içerisinde değildir?
A) Arkadaşım,   yapmaya karar verdiğimiz işler­den cayan, oyunbozanlık yapan biriydi.
B)Ya ben sana kavuşur nasibimi alırım, ya da bu yolda ölür, adımı yaşatırım.
C) Nazara gelmemek için kendi kendine okuyup üflüyor, nerede tahta görürse tak tak vuruyor.
D)Son mektuptan dolayı genç adamın yüreğin­de kuşku uyanmış.


19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üs*" sözcü­ğü "Ne güneşler doğup battı üstümden" cümle-sindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A)    Bebeğin üstü yine kirlenmiş.
B)    Aldıklarını senin üstüne kaydediyorlar.
C)    Ankara'nın üstünde uçaklar gösteri yaptı.
D)    Paranın üstünü almayı sakın unutma.
20. Fırtına yatıştı o an ve her taraf sütliman.
Cümlede altı çizili kısmın yerine gelebilecek en uygun sözcük hangisidir?
A Toz pembe              
B) Toz duman
C) Sakin                       
D) Olaysız