Din Anlayışı

Din anlayışı; Dinin öğütlerinin insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimleridir.

İnsanlar dini, içinde bulundukları psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar açısından değerlendirip anlamışlardır. Bu da dinin farklı kişiler tarafından farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin oluşmasına yol açmıştır.

Din, Allah’ın peygamberlere gönderdiği öğütler iken din anlayışı da bu öğütlerin insan-lar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanma ve yaşanma biçimleridir. Bu yüzden din tek iken, din anlayışları birden fazla olabilir.

İnsanlar peygamberlerin kendilerine bildirdikleri bu dinleri kendi yaşam koşulları içe-risinde anlamışlar ve yaşama geçirmişlerdir. Peygamberimiz İslâm dinini insanlara anlatırken onların anlayabilecekleri bir üslûp ve yapabilecekleri bir seviyede anlatmıştır. Bu konuda Hz. Muhammed, “İnsanlara akılları ölçüsünde hitap ediniz.” (Ebcedülulûm, I/129) buyurmuştur.

Peygamberimiz aynı soruyu soran farklı kişilere farklı cevaplar vermiştir. Söz gelimi, cennete gitmek için ne yapmalıyım diye soran birisine “namaz kıl” derken aynı soruyu soran bir başkasına da “sadaka ver” demiştir. Çünkü Hz. Muhammed her kişiye kendisi için en uygun olanı önermiştir.