Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Değerlendirme Soruları

Soruları Tek Tek Göster

Kur’an’da adı en çok geçen melek aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cebrail 

B) Mikail 

C) İsrafil 

D) Azrail

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzda yaygın olan batıl inançlardan biri değildir? 

A) Nazar boncuğu takmak 

B) Evlerin kapısına at nalı asmak 

C) Mezarların üzerine toprak atmak 

D) Ağaçlara çaput bağlayarak dilekte bulunmak

SEÇ    A      B      C      D  

“... Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezi yüvesvisu fî sudûrin nas. Minel cinneti vennâs.” 

Verilen surenin öncesinde aşağıdaki ayetlerden hangisi bulunmaz? 

A) Kul e’ûzü birabbin nâs 

B) Min şerri ma halak 

C) Melikin nâs 

D) İlahin nâs

SEÇ    A      B      C      D  

Kadir gecesinin önemini anlatan bilgilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer almaz? 

A) O gece şeytanların bağlandığı 

B) Bin aydan daha hayırlı olduğu 

C) Melekler ve Cebrail’in Allah’ın izniyle yeryüzüne indiği 

D) Tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliğin oluştuğu

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar? 

A) Göze ilaç damlatmak 

B) Banyo yapmak 

C) Kan vermek 

D) Bayılmak

SEÇ    A      B      C      D  

Allah - Cebrail - Vahiy - Hz. Muhammed - ...? Verilenler bir kurala göre sıralanmıştır. Buna göre soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Emanet 

B) Tebliğ 

C) Fetanet 

D) Sıdk

SEÇ    A      B      C      D  

Abdulkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufî ekol aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nakşibendîlik 

B) Mevlevîlik 

C) Kadirîlik 

D) Bektaşîlik

SEÇ    A      B      C      D  

İslam’ın ilk yıllarında Hz. Peygamber dini gizliden tebliğ ederken Müslümanlar genellikle aşağıdaki yerlerden hangisinde toplanırlardı? 

A) Dâru’n-Nedve 

B) Dâru’l-Erkam 

C) Mescid-i Haram 

D) Mescid-i Nebi

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumlardan biridir? 

A) Malikîlik 

B) Eş’arîlik 

C) Hambelîlik 

D) Hanefîlik

SEÇ    A      B      C      D  

“Ey İman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için ............ yerine getirin. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Eğer dilinizi eğip büker ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.” (Nisa suresi, 135. ayet) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Adaleti 

B) İbadeti 

C) Farzları 

D) Ahlâkî görevleri

SEÇ    A      B      C      D  

Alevilik - Bektaşilik’te çok önem verilen Hızır orucu ne zaman tutulur? 

A) Ramazan ayında 

B) Mayıs’ın 13.,14. ve 15. günlerinde 

C) Şubat’ın 13.,14. ve 15. günlerinde 

D) Muharrem ayının ilk üç gününde

SEÇ    A      B      C      D  

Alevilik - Bektaşilik’te ibadetin temeli olan dua aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir? 

A) Ferraş 

B) Zakir 

C) Rehber 

D) Gülbenk

SEÇ    A      B      C      D  

Muharrem ayının kaçıncı günü “Aşure” olarak bilinir? 

A) 1 

B) 7 

C) 10 

D) 27

SEÇ    A      B      C      D  

“Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (Ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.” 

Hz. Muhammed bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? 

A) İbadetlerini düzenli yaptığı 

B) Ramazan ayının dışında da oruç tutuğu 

C) Aşırılıktan uzak, sade bir insan olduğu 

D) Ailenin toplumda önemli bir yerinin olduğu

SEÇ    A      B      C      D  

Tan yerinin ağarmasıyla oruç yasaklarının başladığı vakte ne denir? 

A) İftar 

B) İmsak 

C) Sahur 

D) Seher

SEÇ    A      B      C      D  

“Eğer Rabb’in dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekün iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mü’min olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?” (Yunus suresi, 99. ayet) Bu ayette aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir? 

A) Peygamberler örnek kişilerdir. 

B) Allah dilerse herkes iman eder. 

C) Peygamberlerin görevi sadece tebliğdir. 

D) İnanıp inanmama hususu insana bırakılmıştır.

SEÇ    A      B      C      D  

“Allah; melekleri, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere ‘Benden başka ilah yoktur. Bana karşı gelmekten sakının’ diye uyarmak üzere gönderir.” (Nahl suresi, 2. ayet) 

Aşağıdaki bilgilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz? 

A) Allah insanları tevhid inancına yöneltmiştir. 

B) Allah insanlar arasından peygamberler seçmiştir. 

C) Allah peygamberlere mesajlarını melekler vasıtasıyla bildirir. 

D) Allah Hz. Muhammed’i son peygamber olarak seçmiştir.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi sadece Ramazan ayında yapılan ibadetlerdendir? 

A) Fitre vermek 

B) Zekat vermek 

C) Hatim indirmek 

D) Teheccüt kılmak

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi sadece dini bayram günlerine özgüdür? 

A) Güzel ve temiz elbiseler giyilmesi 

B) Mezarlıkların ziyaret edilmesi 

C) Bayram namazının kılınması 

D) Teravih namazının kılınması

SEÇ    A      B      C      D  

“Hani biz meleklere Âdem’e secde edin demiştik. İblis (Şeytan) hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.” (Bakara suresi, 34. ayet) 

Bu ayette şeytan hakkında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? 

A) Kibirli bir varlık olduğu 

B) Ateşten yaratılmış olduğu 

C) İnsanın üstünlüğünü tanımadığı 

D) Allah’a karşı gelerek kâfir olduğu

SEÇ    A      B      C      D