Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı

1)Mücahit: Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar

Ebru: Akıl sınırsızdır. Her şeyi algılayabilir

Tarık: İrademizi akıl sayesinde gerçekleştiririz.

Derya :özgüce seçimlerinden insan sorumlu olmaz

Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması doğrudur?

A) Sadece Mücahit          B) Tarık ve Mücahit

C) Mücahit ve Derya       D) Sadece ebru

2)Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi……………..”(Nas suresi)

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A-Küfüven ehad    

B- Minelcinneti vennâs

C-Melikinnâs

D-İza hased

3)Peygamberimize (s.a.v) İslâm’dan önce güvenilirliğinden dolayı Mekkelilerin verdikleri lakap aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                  

A) Muhammed Mustafa      

B) Muhammedü’l-Emin  

C) Muhammed’ün Resûlullah    

D) Ebu Kasım

4)İnsanları diğer canlılardan ayıran temel nitelik aşağıdakilerden hangisidir?                                   

A) Akıl                               B) Hareket                

C) Canlılık                         D) Beslenme

5)Din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenleri iki grupta incelenir:

I- İnsan unsuru ile ilgili nedenler 

II- Toplumsal değişimle ilgili nedenler

Buna göre aşağıdakilerden hangisi II. grupta yer alır?

A) İnsanların zekâ düzeylerinin farklı farklı olması

B) Toplumun kültür ve değer yargılarının değişmesi

C) Her bireyin değişik ilgi ve yeteneklere sahip olması

D) Eğitim düzeyinin bireyden bireye değişiklik göstermesi

6)Taklit yoluyla elde edilen bilgi hakkında aşağıdaki¬lerden hangisi söylenemez?

A) Bilimsel ilerleme ve gelişmeye katkıda bulunur. 

B) Özgür düşünceyi engeller.

C) Başkalarının yönlendirmesine muhtaç bırakır. 

D) Zamanla kişiyi taassuba götürür.

7) Hz Muhammed’in yemesi içmesi gezmesi her türlü sosyal etkinliklere katılması onun hangi yönüyle ilgilidir?

a)Kulluk yönü                     b)Peygamberlik yönü

c)İnsani Yönü                     d)Ahlaki yönü

8)Dervişlik hakkında övgülerden bu dünyadan şikâyetten cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilen Divanı Hikmet in yazarı kimdir?

a)Hoca Ahmet Yesevi  

b)Mevlana Celaleddin Rumi

c)Muhammed Bahauddin Nakşibend

d)Abdülkdir Geylani

9)Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan değildir?

A)Hanefilik                       B)Malikilik                

C)Şafilik                             D)Yesevilik

10) Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumlardan değildir?

A)Caferilik                        B)Nakşibendlik                

C)Kadrilik                          D)Mevlevilik

11) Bismillahirrahmanirrahim.

Era eytellezi yükezzibü bid-din 

fezâlikellezi yedu'ul yetime

ve lâ yehuddu alâ taam-il miskin

………………………………………………….. 

elleziyne hüm an salâtihim sâhune 

elleziyne hüm yüraune 

ve yemneun'el-maun

Maun suresinde bos bırakılan yere hangisi gelmelidir?

a)fev ey lün lil musalîiyne 

b) Min şerrilvesvâsilhannâs

c) elleziyne hüm an salâtihim sâhune 

d) Ve min şerri ğâsikin izâ vekab

12)Başlıca Fıkhi yorumlarsan olan dört sünni mezhebin nüfus açısından en genişi Hanefi Mezhebinin kurucusu kimdir?

A) Ebû Hanife               B) Muhammed Şafii

C)İmam Cafer               D)Ahmed Hanbel

13) Hz. Muhammed ………………gösterdiğinde vefat etmişti. Kabri’de ……………… Şehrindedir. Boşluk doğru olarak nasıl doldurulmalıdır?

a) 20 Nisan 571---Mekke       

b) 20 Nisan 571-----Medine  

c) 8 Haziran 632--Mekke      

d) 8 Haziran 632—Medine

14)Peygamberimizin insani yönü ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) İnsanüstü güçlere sahiptir.

b) Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur.

c) Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da olmuştur.

d) Bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir

15) Hz. Muhammed’in insanlara namaz, zekât gibi ibadetlerin nasıl yapılacağını açıklaması onun hangi yönüyle ilgilidir?

a) İnsani yönü                  b) Peygamberlik yönü 

c) Öğreticilik yönü          d) Sabırlılık yönü

16) - Peygamberimizin “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım…” hadisi, onun daha çok hangi yönünü vurgulamaktadır?

a) İyilik yönünü             b) Resullük yönünü     

c) İnsani yönünü          d) Peygamberlik yönünü

17) Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargıdır?

a) Peygamberimiz ahlakı ile insanlara örnek olmuştur 

b) İnanan insanın doğru olması gerektiğini vurgulamıştır

c) Dinin güzel ahlak olduğunu vurgulayarak insanlara güzel ahlakı tavsiye etmiştir

d) Hepsi

18)"Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik”

Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) İnsanları sadece Allah’a inanmaları konusunda uyarmıştır. 

b) Allah’ın çizdiği sınırların korunması gerektiğini vurgulamıştır

c) Dosdoğru yol üzere yürüyenlerin kurtuluşa ereceklerini müjdelemiştir

d) Peygamberimizin uyarıları sadece kendi dönemindeki insanlar için geçerlidir

19) Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farklardan biri değildir?

A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.

B) Dini Allah koyar, din anlayışını insanlar oluşturur.

C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir. 

D) Din yerel ve bölgesel, din anlayışı evrenseldir.

 

20) Aşağıdakilerden hangisinde inançla ilgili yorum yapan ( İtikadi ) mezhepler bir arada verilmiştir?

A) Hanefilik-Şâfilik 

B) Yesevilik-Mâlikîlik

C) Mevlevîlik-Hanbelîlik 

D) Eş’arilik-Mâturîdîlik

21) Peygamberimiz (s.a.v) kızlarını evlendirirken onların fikrini almıştır. Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulamıştır. Bu örnekler onun hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

A)Danışarak iş yaptığını 

B) Cesaretli olduğunu 

C) Güvenilir olduğunu 

D) İnsanlara değer verdiğini

22)Hz. Muhammed (sav), peygamberlik görevini yerine getirirken Kuran’ın öğütlerini hem açıklamış hem de bizzat yaşamıştır.

Buna göre Hz. Muhammed (sav)’in peygamberlik görevinin temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 

A) İnsanlar arasında eşitlik sağlamak

B) Siyasi birlik sağlamak

C) İnsanların refah düzeyini artırmak

D) İnsanlara her konuda örnek olmak

23) İlk vahyedilen ayetlerin “oku!” emriyle başlaması ve Hz. Peygamberin “İlim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır” sözü aşağıda verilenlerden hangisinin önemini vurgular? 

A) Mezheplerin                  B) Merhametin

C) Eğitim öğretimin           D) Kardeşliğin 

24) Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) zamanında niçin mezhepler yoktu?

A)Din konusunda yeterince bilgiye sahip olmamaları

B)İnançlarını istedikleri gibi yaşamaları

C)Hz.Muhammed’in inançla ilgili bilgileri sorgulamadan kabullenmeleri

D)İslam Dini nin yeterince yaygın olmaması

25)İslam Dini nin temel kaynağı nedir?

A)Mezhepler                       B)Fıkhi yorumlar

C) Kur'anı Kerim                D)Halifeler

  

.