Din Kültürü Testleri

1 Hz. Muhammed’in gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsanlara vaaz etmek b)İbadet yapmak 

c) Güzel ahlakı tamamlamakd) Devlet kurmak

 

2.Peygamberimizin insani yönü ilgili olarak aşağıda verilen bilgi-lerden hangisi yanlıştır?

a) Bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir.

b) Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur.

c) Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da olmuştur.

d) İnsanüstü güçlere sahiptir.

 

3."Ey Peygamber! Biz seni tanık, müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran ve aydınlatan bir ışık ola¬rak gönderdik." (33/Ahzab suresi, 45-46)Yanda verilen ayete göre peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) İnsanlar için müjdeleyicidir.

b) Allah’a inanmamız ve doğru olmamız için bizleri uyarmıştır.

c) Yaptığı peygamberlik karşısında ücret istemiştir.

d) Söz ve davranışlarıyla bizlere ışık tutmuştur.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in insani özelliklerinden biridir?

a) İnsanlığa rahmet olmasıc) Yemesi, içmesi

b)Uyarıcılığıd) Vahiy alması

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a)Din anlayışı evrenseldir.

b)Dinin kaynağı vahiydir, din anlayışı ise vahyin yorumuna dayanır.

c)Din değişmez, din anlayışı değişir.

d)Din evrensel, din anlayışı ise bireyseldir.

 

6. Bir sahabe, Hz. Muhammed’in ahlakını Hz.Aişe’ye sormuştu. Hz. Aişe: “Sen hiç Kur’an okumuyor musun?” diye sormuş; adam “Evet, okuyorum” deyince Hz.Aişe’nin adama verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onun ahlakı güzeldi.C) Onun ahlakı Kur’an’dı. 

B) Onun ahlakı dinin özüydü. D) Onun ahlakı farklıydı.

 

7. “Allah’ a ve ahiret gününe inananlar için muhakkak ki Allah’ın Resulünde güzel örnekler vardır”(Ahzab-21 )

Güzel ahlak örneği olarak gönderilen Hz. Muhammed ile ilgili hangi-sinde yanlış bir bilgi vardır?

A) O tutum ve davranışlarında, diğer insanların söylediklerini önem-sememiş, dinlememiştir.

B) İnsanlara her konuda örnek olmuştur.

C) Tüm yaşamı boyunca, insanlara kötülükte bulunmamıştır.

D) Mekke’nin kötü ve çirkin ortamında o insanlara iyi davranmayı başarmıştır.  

 

8.“ Benim sizlerle olan misalim aynen şuna benzer. Yanan bir ateşe uçan kelebekleri ve böcekleri tutmaya çalışan bir adam gibi. O kişi nasıl onlar yanmasın diye mücadele verirse bende sizin için uğraşırım” 

      Yukarıdaki hadiste peygamberimizin insanlar için hangi yönü üzerinde durulmaktadır?

a) Müjdeleyici oluşu                     b) Uyarıcı Oluşu

c) Kur'anı açıklayıcılığı                 d) Adil oluşu 

 

 

 

9. İslam Dini'ni eksiksiz öğreten ve yaşayışı ile bize en güzel örnek olan kimdir? 

a) Sahabe

b) Dört halife

c) Hz. Muhammed

d) Allah’ın veli kulları

 

10. Yaptığımız iyilik ve kötülükleri yazan melekler hangileridir?

a) Kiramen-Katibin  melekleri   b) Koruyucu melekler

c) Münker-Nekir melekleri        d) Azrail ve İsrafil

 

11. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültüründe oluşan taassufi yo-rumlardan değildir?

a) Mevlevilikb) Yesevilik

c) Alevilik-Bektaşilikd) Hanefilik

 

12. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?

a) Dişleri fırçalamak 

b) Banyo yapmak 

c) Güzel koku koklamak 

d) Ağız yoluyla ilaç almak

 

13. "O (Muhammed), Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusu-dur." (Ahzab Suresi, 40.ayet) Yukarıdaki Kur’an ayetinde Yüce Allah, peygamber efendimizin hangi yönünü vurgulamıştır?

a)İnsanlık için rahmettir. b)Son peygamberdir.

c)Kuranı açıklayıcıdır. d)İnsanlık için uyarıcıdır. 

 

14. ''Ey Allah'ım! Senin rızan için ……………, sana inandım ,……………………… Senin rızkınla orucumu açtım”

Yukarıda iftar duasının anlamı verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) namaz kıldım- oruç tuttum 

b) niyet ettim- namaz kıldım

c) oruç tuttum - sana sığındım

d) dua ettim - sana sığındım 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardandır?

a) Şafiilikb) Eşarilik

c) Alevi-Bektaşilikd) Şiilik

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(s.a.s.)’in peygamberlik yönüyle ilgilidir?

A)Uyur                      B)Yemek yer, su içer             C)Aile fertleriyle şakalaşır         D)İnsanları uyarır

 

17. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki inançla ilgili yo-rumlardan biridir?

a) Hanbelîlikb) Malikilik

c) Eşarilikd) Kadirilik

 

18. Kuru bir toprağa suyun yağması gibi, Hz Muhammed'in de insanlara gönderilmesi Onun en çok hangi yönünü gösterir?

a)Rahman       b)Rahmet       c)Rahim        d)Rehber