7 Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Test 4

“ Onlar Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye memur edilirlerse onu yaparlar ” (Tahrim Suresi 6)

S.1)Yukarıdaki ayette sözü edilen grup aşağıdakilerden hangisidir?

        A) Cinler        B) Melekler        C) İnsanlar    D) Muhacirler

 

Geçek olmadığı halde sonradan uydurulan, aslı esası olmayan ve dinde varmış gibi gösterilen batıl inançlara “hurafe” denir.

S.2) Aşağıdakilerden hangisi batıl inanç ve hurafelerden birisi değildir?

       a) Sihir ve büyü, Ruh çağırma ve falcılık

       b) Gece tırnak kesilirse ömür kısalır.

       c) Türbelere adak adamak, çaput bağlamak,

       d) Cinler ve meleklerin varlığına inanmak

 

Kuran-ı Kerim, ölümden sonra yeniden dirilme olacağını ve insanların dünyada yaptıkları eylemlerden sorgulanacağını bildirmektedir.

S.3)Aşağıdakilerden hangisi Kuran–ı Kerim'in yeniden dirilişi insan aklına kavratmak için verdiği örneklerden değildir?

A) Allah'ın gökleri ve yerleri düzenli bir şekilde yaratması.

B) Yağmurun etkisiyle çeşitli meyve ve sebzelerin topraktan yeşermesi.

C) Kuru toprağa yağan yağmurdan sonra  çeşitli bitkilerin çıkması.

D) Sonbahardan sonra yok olan bitki örtüsünün ilkbaharda tekrar çıkması.

 

S.4)Büyücülerin, şeytanın, cinlerin ve insanlara vesvese veren her şeyin zararının bize ve sevdiklerimize dokunmaması için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Nazar boncuğu takmalıyız.

B) Büyücülerden yardım dilemeliyiz.

C) Kurşun döktürmeliyiz.

D) Felak ve Nas surelerini okuyarak sadece Allah’tan yardım dilemeliyiz.

 

Ve meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kâfirlerden oldu. (Bakara Suresi 34. Ayet)

S.5)Şeytanın Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep olan karakteri aşağıdakilerden hangisidir?

    A)Büyüklenmek                B)Gıybet           C)İftira        D)Yalan

 

S.6) “ Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler (Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler.” (İnfitar Suresi 1-2) ayetinde söz konusu edilenyazıcı melekler aşağıdakilerden hangisidir?

        A) Azrail    B) Mikail    C) Münker Nekir     D) Kiramen Katibin

 

Doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melektir. Yağmur, rüzgâr vb. doğa olayları, bu melek tarafından düzenlenmektedir.

S.7)Yukarıda tanıtılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikâil       B) İsrâfil           C) Azrâil       D) Cebrâil

 

İslam dini hurafelerden (batıl inançlardan) uzak, akla uygun ve evrensel bir dindir.

S.8)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu tanımla çelişir?

A) İslam kıyamete kadar var olacaktır.

B) Bir isteğimiz olduğunda türbelere, ağaçlara bez bağlayıp adak dileyebiliriz.

C) İslam vahye dayanır; akılla çelişmez.

D) İslam’da batıl inanışlar yasaklanmıştır.

 

S.9)Ahiret gününde tüm insanların bir arada toplanacakları yere ne ad verilir?

        A) Mahşer            B) Sırat         C)Mizan          D) Cennet “

 

S.10) Aşağıdakilerden hangisi “ Ahiret inancının “ insana sağladığı faydalardan değildir?

A) Kötülük yapmaktan alıkoyması      B) İyilik yapmayı teşvik etmesi

C) Yalan söylemeyi özendirmesi         D) Bencillik duygularını kırması

 

S.11)Herkesle iyi geçinen, güler yüzlü olan, hoşgörülü olan, kimseye karşı kötülük beslemeyen ve güzel ahlaklı olan temiz kimselere toplumumuzda ne denir?

A-) Melek gibi insan                     B-) Tilki gibi kurnaz                

C-) Cin gibi insan                          D-) Akıllı insan

Yüce Allah şöyle buyuruyor:”Ey insanlar yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.” (Bakara Suresi 168. Ayet)

S.12)Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden değildir?

A) Haram yemeye teşvik edendir.     B) Allah’a isyan edendir.

C) İnsanların hepsini sever.               D) Şeytan düşmanımızdır.

 

S.13) Meleklerin varlığına inanan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A-)Öğretmenlerine verdiği sözü tutar.

B-)Girdiği sınavlarda kopya çekmez.

C-)Arkadaşlarına yalan söylemekten kaçınmaz.

D-)Anne-babasını okul durumu hakkında yanlış bilgilendirmez.

 

Hasan: “Merdiven altından geçmemeliymişim, annem öyle söyledi .”

Berk: “Nedenini sordun mu?”

Hasan: “Evet, kısa boylu kalırmışım.”

Berk: “Bunların ……………… olduğunu Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde Fazlı Öğretmenden öğrenmiştim. Boyumuzun kısa kalışının bununla bir ilgisi yoktur. Hormon dengemiz, beslenme ve soya çekimle ilgisi vardır.

 

S.14)Yukarıda Berk’in cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) Fal     B) Sihir               C) Büyü     D) Batıl inanç

 

Dinimizin hükümleri genel olarak üç kısma ayrılır. Bunlar iman, ibadet ve ahlak esaslarından oluşmaktadır. İman esaslarının içinde bir tanesi vardır ki o insanın ölümüyle başlayan kabir, kıyamet, mahşerle devam edip cennet ve cehenneminde içinde olduğu sonsuz bir hayata inanmayı içerir.

 S15)Yukarıda iman esaslarının hangisinden bahsedilmektedir?

A) Kitaplara inanmak                   B) Meleklere inanmak

C) Ahiret gününe inanmak  D) Cennet ve cehenneme inanmak

 

I.Yemez, içmez, uyumazlar.      II.Sürekli iyilik yapar, kötülük yapmazlar

 III.Cinsiyet özellikleri yoktur.    IV.Geleceği bilebilirler.

 V. Görevlerini yaparken bıkma, usanma göstermezler

S.16) Yukarıda verilen özelliklerden hangileri meleklerle ilgili doğru özelliklerdendir?

A) I-II-IV-V         B) II-III-V               C) I-II-III-V            D) Hepsi

 

 

Melekler gözle görülemeyen, seçme hakkı olmayan, Allah’ın emirlerini eksiksiz yerine getiren, sayıları çok fazla olan, insanların iyiliği için Allah’a dua eden varlıklardır.

 

S.17)Verilen metinde meleklerin hangi özelliklerine değinilmemiştir?

A) Uyumaz ve yorulmazlar.         B) Sayıları çok fazladır.

C) İnsanlar için dua ederler.        D) Günah işlemezler.

 

Ayşe, ablası Melek ile bazen kaba bir şekilde konuşuyor, bu davranışında da bir sakınca görmüyordu. Ayşe’nin “Kim zerre miktarınca bir kötülük işlemişse (ahirette) onu görür.”?

 

S.18)   ayetini özümsemesi durumunda aşağıdakilerden hangisine yönelmesi beklenir?

   A) Ayette büyük günahlardan söz edildiğini düşünmeye

   B) Melek kabalıkla karşılamadığı sürece bu davranışı tekrarlamaya

   C) Melek'ten özür dileyerek ona karşı kabalık etmeyi bırakmaya

   D) Kaba davranışlarına gerekçe aramaya

 

S.19)Nas Suresinin anlamını arka sayfaya yazınız.

 

S.20) ) Nas Suresini tamamlayınız. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü bi rabbin.......................................................................................................................................................................................................