Will Hakkında Bilgiler

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

A. Cümle Yapısı:

Will Future

Will / Shall

Future Simple’ı ‘will Ishall + infinitive’ şeklinde formüle ederiz. ‘Infinitive’ fiilin yalın

halidir. ‘Future Simple’ın kendi dilimizdeki karşılığı ‘gelecek zaman’dır.

i

You

He

SheWillwork better.

it

We

You

They

Örnek Cümleler:

 

(Ben)çalışacağım

(Sen)çalışacaksın.

(O)çalışacak.

(O)Daha iyiçalışacak.

(O)çalışacak.

(Biz)çalışacağız.

(Siz)çalışacaksınız.

(Onlar)çalışacaklar.

B. Kullanıldığı yerler:

ı. Yapmağa niyetlendiğimiz olaylar ‘will’ ile anlatılır.

i will wait for you.

Seni bekleyeceğim.

‘Il will ve shall’in

kısaltılmış şeklidir.

Just a minute. 1’11 telephone my father.

Bir dakika. Babama telefon edeceğim.

will = ‘ll

i shall be 23 next month.

Gelecek ay 23 ‘ümde olacağım.

We shall be in Antalya next week.

Gelecek hafta Antalya ‘da olacağız.

2.        Resmi yazışmalarda ‘shall’, konuşma dilinde ise daha çok ‘will’ kullanılır.

We shall meet you at the airport.

Sizi havaalanında karşılayacağız.

i shall take the l O: 15 train.

10: 15 trenine bineceğim.

We shall answer you soon.

Kısa zamanda size cevap vereceğiz.

 

3.Kararlılık belirten cümlelerde ‘will’ yerine ‘shall’ kullanılır.

We shall study hard and we shall pass this exam.

 

Sıkı çalışacağız ve bu sınavı geçeceğiz. (Kararlıyız).

 

Aynı karar1ılğımızı ‘will’ ile de anlatabiliriz.

 

We will study hard and we will pass this exam.

 

‘Shall’ bazen söz veriyorum anlamına da geLir ve bu anlamda D. şahıslarla

birlikte de kullanılabilir.

You shall get your money on time.

 

Paranı vaktinde alacaksın. (Söz veriyorum.)

 

You shall be on the team list.

 

Sen takım listesinde olacaksın. (Söz)

 

Aynı cümleleri ‘will’ ile de yazabileceğimizi unutmayınız.

 

5.        Konuşma anında yapmaya karar verdiğimiz işlerin anlatımında ‘will’ kullanı lır.

 

- Did you phone Jane?

 

- Jane‘e telefon ettin mi?

 

- Oh no, i forgot, I’ll phone her right now.

 

- Hayır, unuttum. Hemen şimdi ona telefon edeceğim. (veya ederim)

 

- Do you know that Mary is in hospital?

 

- Mary ‘nin hastanede olduğunu biliyor musun?

 

- No, ldon’t, I’ll go and visit her tomorrow.

 

- Hayır bilmiyorum. Yarın gidip onu ziyaret ederim.

 

6.        Yardım tekliflerinde ‘will’ kullanılır.

 

İki kişi konuşuyor:

 

A- This suitcase is very heavy.

 

Bu valiz çok ağır.

 

B- Don’t worry . .I’ll help you to carry it.

 

Endişelenme. Onu taşımada sana yardım ederim.

 

A- Oh dear! I’ve left the keys at home.

 

Aman Allahımf Anahtarları evde unuttum.

 

B- Don’t worry. I’ll go and get them for you.

 

Endişelenmeyin. Sizin için gidip on/arz a/ırım.

 

A- i haven’t got time to type these letters.

 

Bu mektupları daktilo etmeye vaktim yok.

 

B- Don’t worry. 1’11 type them for you.

 

Endişelenmeyin. Ben onları sizin için daktilo ederim.

 

7. Gelecek zamanla ilgili düşünce ve tahminlerimizi belirtirken cümleye;

41. Will Future

i assuıne ……….. .

I’m afraid …………… .

 

I’m sure ……………. .

 

i feel sure ……… .

 

i dare say ………. .

 

i doubt …………….. .

 

i expect …………. .

 

i hope ………………. .

 

i know ……………… ……………………. .

 

i suppose …….. .

 

i think ………………. ……………………. .

 

i don ‘t think …. .

 

i wonder …………. .

 

- Zannederim ………….. .

- Korkarım ………………. .

 

- Eminim ………………… .

 

- Eminim …………….. : . .

 

- Galiba, sanırım ……………………. .

 

- Şüphe ederim …………………………… ………………………….. .

 

- Umarım, bekliyorum ………………….. ………………………………………… .

 

 

 

- Ümit ederim …………………………     .

 

- Biliyorum ……………………………. .

 

- Zannederim, farzederim …………….. …………………………………………… .

 

- Sanırım .

 

- Sanmıyorum ……………………….. .

 

- Acaba .

 

diye başlar veya cümlelerimizde ‘perhaps- belki’, ‘possibly- ihtimalen’,

‘probably – muhtemelen’ gibi zartlan kullanınz.

Pm sure it’1I cost us a lot ofmoney.

Eminim, bize çok paraya malolacak.

i don’t think we wiIl go out tonight.

Bu gece dışarı çıkacağımızı sanmıyorum.

 

i believe you wiIl succeed it.

Onu başaracağına inanıyorum.

i suppose we wiIl get the money tomorrow.

Parayı yarın alacağımızı farzediyorum.

Perhaps, you wiIl find the exam very easy.

Belki, sınavı çok basit bulacaksınız.

He’lI probably lose his way.

Muhtemelen yolunu kaybedecek.

i expect we’lI get our pays tomorrow.

Maaşlarımızı yarın alacağımızı umuyorum.

i don’t think we’lI find them at home.

Onları evde bulacağımızı zannetmiyorum.

8.        Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel alışkanlıklarımız için ‘will’ kullanınz.

She wiIl using us her best songs.

 

Bize en güzel şarkılarını söyleyecek.

 

Birds wiIl fly to the south. They will build the ir new nests there.

Kuşlar güneye uçacaklar. Orada yeni yuvalarını yapacaklar.

 

9.        Conditional Clause (Şart cümleleri)’ larla birlikte ‘will’ kullanılırlar.

9.1      Gerçekleşmesi bir şarta bağlı olan cümlelere şart cümleleri

(Conditional Clauses) denir.

Bunlar:

_ ı. Olması mümkün (probable)

_ 2. Olması mümkün değil (improbable)

 

_ 3. Ve imkansız (impossible) şart cümleleri diye üçe aynlırlar.

“wili’ olması mümkün (probable) şart cümlelerinde kullanılır. Bu şart cümleleri

kimi kitaplarda ‘IfClauses’ diye geçer.

Şart cümleleri iki ayn cümlecikten meydana gelir. ‘if veya ‘when’ ile birlikte

kullanılan cümleye ‘If Clause’ (İfCümleciği) veya ‘ConditionaI Clause’

(Şart Cümleciği) diğer cümleye de ‘Main Clause’ (Asıl Cümlecik) denir.

 

If! get my pay tomorrow,

i will give you some money.

Bu tür cümlelerde ‘IfCIause’ Present Simple Tense (Geniş Zaman), ‘Main Clause’ will

future (Gelecek Zaman) ile anlatılır.

Conditional Clause            i     Main Clause

(Şart Cümleciği)                                 (Asıl Cümlecik)

 

If i see her again,

i will teli her the truth.

9.2 Genel doğrulardan bahsederken ‘if’ yerine ‘when’ kullanılır.

When you tell me the truth, i will be very happy.

Bana doğruyu söylediğinde çok mutlu olacağım