7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı : İlk Uygarlıklar

Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler  Konu Anlatımı :  İlk Uygarlıklar


İlk Mezopotamya halklarının düzenli yönetimleri vardı. Şaşırtıcı derecede ticaret sanat ve teknolojide gelişmişlerdi. Ne var ki bu rekabet bölgeyi istikrarsız yapıyordu. İktidar vetopraklarını genişletme hırsı imparatorlukları ortaya çıkardı.

 

 

 

 

 

SARGON VE İMPARATORLUĞU

ilk Medeniyetler, ilk İmparatorluklar, Anadolu, Mezopotamya,

 

Sümerlerin kuzeyinde Akkadlar yaşıyordu. Akkadlar da çivi yazısını kullanıyorlardı. Dilleri farklı idi akkadça konuşuyorlardı. M.Ö. 2377 yıllarında Sargon adlı bir lider Akkadların başına geçti.

Sargon için anlatılan efsanede; Sargon'u annesi bir sepetin içinde Fırat'ın sularına bıraktı. Sargon, Kiş şehrinde bulunup büyütüldü. Kiş şehrinin yönetiminde önemli mevkilere geldi. Kiş  krallığını eline geçirdi. Son derece hırslı olan Sargon, büyük bir ordu hazırladı. Akkad şehirlerini ele geçirdi. Sümer şehirlerini Fethetmek için sefere çıktı. Akdeniz kıyıları ve İran Körfezi arasında Akkad İmparatorluğunu kurdu. Yerine geçen Akkad impartorları da imparatorluklarını korumak için çok çalıştılar.

Akkadların ilerlemesi karşısında Sümer şehirleri de karşı saldırıya geçtiler. Gutiler çok güçlü bir dağ kabilesiydi. M.Ö. yaklaşık 2230 yıllarında Akkad'ı işgal ettiler. Böylece Akkad imparatorluğu yıkılmış oldu. Bölgede şiddetli savaşlar çıktı.

 

(Resimdeki Kral Sargon)

 

KEŞİFLER DÜNYASI ALIŞVERİŞ SİTESİ'ni ziyaret ettiniz mi? En uygun fiyatlarla Puzzle, Kitap, Yetişkin Hobi, Çocuk Hobi, Oyuncak Keşifler Dünyası Ltd. Şti. Alışveriş sitesinde...

 

 

UR İMPARATORLUĞU

ilk Medeniyetler, ilk İmparatorluklar, Anadolu, Mezopotamya, Ur İmparaorluğu

 

Sümerler ve Akkadlar arasındaki savaşlar MÖ 2113'te Ur kralının Sümer ve Akkad şehirlerini egemenliği altına almasına kadar sürdü. Sümer şehirlerinin kralları Ur kralının emirlerine uymak kaydıyla şehirlerini yönetmeye devam ettiler. Ur kralları çok zengindiler. Ur'da ve egemenlikleri altındaki topraklarda pek çok su kanalları ve tapınaklar yaptılar. Tapınaklar çamur ve tuğladan yapılmıştır. Ur zigguratı günümüze kadar ulaşmıştır.

 

AMURRULAR

Ur İmparatorluğu'nun güneyindeki çölde geçimini hayvancılıkla sağlayan göçebeler yaşıyordu. Keçi ve koyun sürüleri besliyorlar. Hayvanlarının etlerini ve sütlerini; buğday, hurma,silah gibi şeylerle takas ediyorlardı. Amurrular zaman içinde verimli topraklara yayılmaya başladılar. Ur İmparatorluğu'nu bir arada tutmak zorlaştı.

Elamlar imparatorluk içinde yaşıyorlardı. MÖ 2006'da Ur'a saldırdılar ve yıktılar. Yeni savaşlara ve iktidar mücadelelerine zemin hazırladılar.

 

BABİL'İN KURULUŞU

ilk Medeniyetler, ilk İmparatorluklar, Anadolu, Mezopotamya, Babil, Babil'in Asma Bahçeleri

 

Ur İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra İmparatorluğun güneyinde yaşayan Amurrular imparatorluğun verimli topraklarına geldiler yeni bir devlet kurdular. Yeni devletin başşehri Babildi.

 

KEŞİFLER DÜNYASI ALIŞVERİŞ SİTESİ'ni ziyaret ettiniz mi? En uygun fiyatlarla Puzzle, Kitap, Yetişkin Hobi, Çocuk Hobi, Oyuncak Keşifler Dünyası Ltd. Şti. Alışveriş sitesinde...

 

 

BABİL İMPARATORLUĞU-HAMMURABİ

ilk Medeniyetler, ilk İmparatorluklar, Anadolu, Mezopotamya,Hammurabi Kanunları, Babil

 

Hammurabi, MÖ 1790 yıllarında Babil kralı oldu. Hammurabi, son derece bilgili, liderlik vasfı olan dahi bir komutandı. Akkad ve Sümer'i egemenliği altına aldı. Hammurabi kanunları diye bilinen günümüze kadar ulaşan kanunları hazırlattı. Hammurabi kanunları, stel denilen büyük bir taş bloğa kazınmıştı. Ülke kanunlarla yönetildi. Egemenliği altına aldığı Sümerler, Akkadlar Ammurular gibi halkların kültür ve egemenliklerine saygı gösterdi. Bölgeye tekrar barış, istikrar ve refah geldi.

Hammurabi'nin kurduğu imparatorluğu kendinden sonra gelenlerde iyi bir şekilde yönettiler. Ne varki MÖ 1595 yıllarında Hititler kuzeyden saldırdılar ve Babil'i yağmaladılar. Hititler, çekildikten sonra Kasitler bu bölgeye yerleştiler.

 

 

KASSİTLER

Kassitler, Babil'e yerleştikten sonra burada güçlü bir devlet kurdular. Babil kültürünü benimsediler. Kassit krallarının kızlarının bazılarının Mısır firavunlarıyla evlendikleri bilinmektedir.

Kassitler hakkında günümüze ulaşan bilgiçok azdır. 400 yıla yakın bir süre Babil'de hüküm sürdükleri bilinmektedir. M.Ö. 1071 yılında Elamlar tarafından yıkıldı.

 

ELAM (MÖ 3000-640)

Güneydoğu Mezopotamya ve Güneybatı İran topraklarında farklı kültürde halklar vardı. Bu halklardan biride Elamlar'dır. Elamlar Dicle Nehri'nin doğusunda yaşamışlar. Başkentleri Susa şehridir. Sümerlerle ve Akkadlarla savaşmışlar. Zaman zaman bu ülkelerin egemenlikleri altına girmişlerdir. Çivi yazısını kullandılar. Mezopotamya halkları gibi bunlarında çok tanrılı dinleri vardı.

Bilimde varlık gösterememişler, tarmla uğraşmışlar, süsleme sanatına önem vermişlerdir.

Elam Devleti Persler tarafından yıkıldı. 

 

İNDUS VADİSİ UYGARLIĞI

ilk Medeniyetler, ilk İmparatorluklar, Anadolu, Mezopotamya, İndüs Vadisi Uygarlığı

 

M.Ö. 2500-3000 yıllarında İndus Vadisi'nde gelişmiş bir kent uygarlığıdır. Evleri pişmiş tuğlalardan yapılmış, iki katlıydı. Şehirleri planlı ve kanalizasyon sistemleri bulunmaktaydı. Kendi geliştirdikleri yazıları vardı. Ne yazık ki yazıları hala günümüze kadar çözülemedi.

Tarımda gelişmişlerdi. İndus nehrinin taşkınlarını önleyecek sistemler geliştirmişler. Bu verimli topraklarda; buğday, arpa, susam, pamuk gibi ürünler yetiştirmişler. Sığır, domuz,manda, deve gibi büyük baş hayvanları ve kümes hayvanlarını evcilleştirmişlerdi. Ticarette de gelişmişlerdi. Mezopotamya devletleri ve Mısırla ticaret yapmışlardı.

Özellikle kuvars taşının iki tarafınıda yontarak keskin bıçaklar yapmışlardır. Bu da gösteriyor ki alet ve araç yapımında da gelişmişlerdir.

1921 yılında Pakistan'ın Pencap eyaletinde; harappada, 1922 yılında Sind Eyaletinde; Mohenco, Daro antik kentlerinde  yapılan arkeolojik çalışmalarda bu uygarlığa ait eserler bulunmuştur. Çok ince işlenmiş, üzerinde hayvan, insan ve çeşitli figürlerin yer aldığı mühürler de bulunmuştur.

 

URARTULAR

ilk Medeniyetler, ilk İmparatorluklar, Anadolu, Mezopotamya, Urartular

 

İlk çağda Anadolu'da yaşamışlardır. Önceleri küçük krallıklar halinde yaşadılar. Daha sonra M.Ö. 10. yy'da birleştiler. Tuşpa(Van) şehrini başkent yaptılar. Büyük bir devlet haline geldiler. Sınırları, Van Gölü'nden Urmiye Gölü'ne ve Malatya'ya kadar uzanan yüksek bölgede yer almaktadır.

Urartu krallarının başkenti Tuşpa'da ve diğer şehirlerde yaptırdıkları su kanalları ve tesisleri çok ilgi çekmektedir. Ayrıca pek çok kaleler, saraylar yaptırmışlardır. Mimaride oldukça ileri gitmişlerdir.

Urartulardan kalmış taş, kemik seramik ve madeni eşyalar, kaplar son derece iyi işlenmiştir.

Çivi yazısını ve hiyeroglif yazısını birlikte kullanmışlardır. Van'da kayalar ve madeni levhalar üzerine yazılmış eserler bulunmuştur.

Çok tanrılı dine sahiptiler.

Kimmerler'in ve İskitler'in saldırılarıyla zyıfladılar. M.Ö. 7. yy'da Medler bütün Anadolu'yu ele geçirdiler. Urartu Devleti de böylece son bulmuş oldu.

 

KEŞİFLER DÜNYASI ALIŞVERİŞ SİTESİ'ni ziyaret ettiniz mi? En uygun fiyatlarla Puzzle, Kitap, Yetişkin Hobi, Çocuk Hobi, Oyuncak Keşifler Dünyası Ltd. Şti. Alışveriş sitesinde...

 

 

KENANİLER

Kenaniler, Akdeniz'in doğu kıyılarında yaşıyorlardı. Kenaniler çok becerikli ve zanaatçı idiler. Fil dişi oymacılığında ve elde ettikleri mor giysi boyasıyla ünlüydüler. Bu boya ile boyanmış giysiler yabancı krallarında ilgisini çekiyordu. Zeytinyağı, kereste, şarap ticareti de yapıyorlardı. Çok varlıklı ve zengin bir halktı. Bu da diğer devletlerin iştahını kabartıyordu. M.Ö. 1550 yıllarında Mısırlılar'ın egemenliği altına girdiler. 300 yıl boyunca Mısırlıların egemeliğinde yaşadılar.

 

FENİKE MORU

ilk Medeniyetler, ilk İmparatorluklar, Anadolu, Mezopotamya,Fenike Moru, Fenikeliler

 

Kenaniler'in bir kısmı Mısırlıların egemenliğinden kurtuldular. Bunlara ünlü kırmızımsı mor renkli boyayı elde ettiklerinden dolayı Fenikeliler deniyordu.

 

Fenike morunun elde edilmesi işlemi sırsında binlerce yumuşakçanın günlerce tuzlu suda haşlanması gerekiyordu. İşlem sırasında pis kokular yayıldığı için bu yerler rüzgarın estiği yön üzerinde bulunuyordu. Fenike moru hiç solmuyor ve sürüldükten sonra hiç çıkmıyordu. Çok pahalıya mal ediliyor ve çok pahalıya satılıyordu. Bu giysileri varlıklı kişiler alabiliyordu. Roma İmparator'u Neron Fenike morunu sadece kendisi giydi. Fenike'nin Tyros ve diğer kentlerinde bu boyayı elde ettikleri yerler mevcuttu. Bu teknolojiyi Akdeniz çevresindeki yerleşim yerlerine de taşıdılar.

ilk Medeniyetler, ilk İmparatorluklar, Anadolu, Mezopotamya,Fenikeliler

 

İBRANİLER

 

İbraniler, Mezopotamya'nın verimli topraklarında göçebe olarak yaşıyorlardı. Aralarındaki en saygın kişilerce (peygamberlerce) yönetiliyorlardı. Uzun yıllar Mısır'da yaşadılar. Musa peygamber önderliğinde Mısır'dan ayrıldılar (On emir; Musa peygamberin firavunla mücadelesi, Musa Peygamberin asasının yılan olması... En önemlisi de Kızıl Deniz'in ikiye ayrılması. Musa peygamber ve ona inananlar geçtikten sonra Firavunun askerleri geçerken denizin birleşmesi). M.Ö. 1250'de Filistin'e (Kenan ülkesine yerleştiler. Bundan 200 yıl sonra bir krallık kurdular. Saul ve Davut peygamberler zamanında geliştiler. Süleyman Peygamber zamanında en zengin ve parlak dönemlerini yaşadılar. Daha sonra kuzeyde İsrail; güneyde Yehuda (Yudah) olmak üzere ikiye ayrıldılar. İsrail, Asurlular tarafından yıkıldı. Babilliler Yehuda'yı egemenlikleri altına aldılar.