7.Sınıf Sosyal Bilgiler İnsan Hakları Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan hakları dünyanın her yerinde aynı derecede geçerlidir.

B) Suçlular insan haklarından yararlanmamalıdır.

C) İnsan hakları başkalarının hakları ile sınırlıdır.

D) İnsan hakları doğmadan başlar.

... 

2. Aşağıdaki kurallardan hangisi evrensel nitelik taşır?

A) Etik kuralları       

B) Din Kuralları

C) Hukuk Kuralları 

D) Görgü Kuralları

... 

3. Aşağıdakilerden hangisi “Hak” Kavramının en doğru tanımıdır?

A) İnsanın her yerde istediği gibi davranması

B)   İnsanın başkalarına zarar vermeden istediği gibi davranması

C)   Bir insana ait olan şey

D)   Yoksullara yapılan yardım

... 

4. İnsanlığın ortak mirası;

A) Tarihi eserlerden oluşur

B)İnsanlığın tüm ortak değerlerinden oluşur

C)      Bilimsel buluşlardan oluşur

D) İnsan düşüncesinin birikiminden oluşur         

... 

5.Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?     

A) Sevgi        

B)   Hoşgörü

C) Dürüstlük   

D)   Güven

... 

6.Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Ahlak kurallarının hiçbir yaptırımı yoktur.

B)Ahlak kurallarına aykırı bazı davranışlar,yasalara göre suç oluşturur.

C)Ahlak anlayışı,kişinin kültürüne bağlı olarak değişebilir.

D)Ahlakın iyi ve kötü olarak nitelediği davranışlar,kişiden kişiye değişir.

... 

7   Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk bilincinin gereği olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

A)    Haksızlık karşısında sessiz kalmalıdır.

B)    Haksızlık edeni kendisi cezalandırmalıdır.

C)Kendisine haksızlık edeni cezalandırabilmek için başkalarıyla işbirliği yapmalıdır.

D)     Hakkını alabilmek için bir dilekçe ile yasal yollara başvurmalıdır

... 

8. Aşağıdaki davranışlardan hangisi iş ve meslek etiğine aykırı bir davranıştır?

A) Bir doktorun hastaları arsında hiçbir ayrım yapmaması

B)Bir öğretmenin öğrencilere yararlı olabilmek için çaba göstermesi

C)Bir satıcının bozuk malları satmaması

D)      Bir iş adamının sigortasız işçi çalıştırması

... 

9.“Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı,onu torunlarımızdan ödünç aldık”

Yukarıdaki Kızılderili atasözünün verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A)   İnsanların torunlarına borçlu olduğu

B)    Ormanların korunması gerektiği

C)     Ortak mirasın korunması gerektiği

D)     İnsanların geçmişini araştırması gerektiği

... 

10. Aşağıdakilerden hangisi,düşünce alanında insanlığın ortak mirasına katkıda bulunmuştur?

A) Mozart      

B) Picasso

C) Homeros 

D)Sokrates

 

11. I-Emekli Sandığı   

II-Sosyal Sigortalar    

III-Bağkur

Yukarıda hangi kuruluşlar verilmiştir?

A) Yardımlaşma   

B) Sendika

C) Sosyal Güvenlik 

D)Siyasal

... 

12. Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları arasında yer almaz?

A) İstediği yere gidebilme hakkı

B) Mal ve hizmetleri seçme hakkı

C) Örgütlenme hakkı

D) Bilgi edinme,eğitilme hakkı

... 

13. Anayasamızda ilköğretimin zorunlu ve parasız olduğunun yer alması hangi gerekçe ile açıklanabilir?

A) Uluslar arası standartlara uyma gereği

B) Okur-yazar oranını arttırma çabası

C) Kızların okumasını sağlama çabası

D) Fırsat ve imkan eşitliği sağlama çabası

... 

14. İnsan hak ve hürriyetlerin sınırı ülkemizde nerede belirlenmiştir?

A) Genelgelerde

B) Anayasada

C) Yönetmeliklerde

D) Tüzüklerde

... 

15.Türk anayasasına göre Türk vatandaşı olabilmenin ön koşulu nedir?

A) Türkiye’de doğmuş olmak yada sonradan Türkiye’ye gelmiş olmak

B) Türk asıllı ana yada babaya sahip olmak

C) Türkiye’de sürekli yaşamış olmak

D) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olmak

... 

16.Sosyal Haklar bir ülkede eşitlikle korunmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkabilir?

A) İnsan hakları korunur

B) Adalet sağlanır

C) Sadece ekonomik yönden güçlü olanlar huzur ve refah içinde olur.

D)İnsanlar eğitim sağlık haklarından yararlanabilir.

... 

17.Aşağıdakilerden hangisi,hem vatandaşlık ödevi hem de siyasal bir hak niteliği taşır?

A)Vergi vermek

B)Askerlik yapmak

C)Seçimlere katılmak

D) Yasalara uymak

... 

18.I-40 yaşını doldurmuş olmak II-Türk vatandaşı olmak III-Yüksek öğrenim görmüş olmak IV-Yargıtay üyesi olmak

 Cumhurbaşkanı olmak için yukarıdaki koşullardan hangisi gereksizdir?

A) I               B)II      

C)III             D)IV

... 

19.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklar korunmadıkça ortaya çıkacak en önemli sorundur?

A)Düşünce özgürlüğünün sınırlanması

B)Söz söyleme özgürlüğünün sınırlanması

C)Kötü ekonomik koşulda çalışma

D)Düşük ücretle çalışmak zorunda kalması

... 

20.Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesi demokrasinin hangi ilkesinin uygulamaya konulmasının göstergesidir?

A)Eşitlik           

B)Çoğulculuk       

C)Özgürlük      

D) Çoğunluk

CEVAPLAR

1.B  2.A   3. C   4. B   5. B  6. A   7. D  8. D  9. C 10. D

11.C  12.A  13.D  14.B   15.D   16.C  17.C  18.D  19.C  20.A