7.Sosyal Bilgiler Değerlendirme 20

1)Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişim ilkelerinden biri değildir? 

A)Güler yüzlü olmak 

B)Empati Kurmak 

C)Yere bakarak konuşmak 

D)Açık ve anlaşılır ifadeler kullanmak

 

2)Aşağıdakilerden hangisi dinleme hatalarından biri değildir? 

A)Dinlerken karşımızdakinin yüzüne bakmak 

B)Dinlerken başka şeylerle oynamak 

C)Dinlerken meşguliyetimize devam etmek 

D)Karşımızdaki sözünü bitirmeden konuşmaya başlamak

 

3)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir? 

A)Anadolu Ajansını kurması 

B)İrade-i Milliye gazetesini kurması 

C)Hakimiyeti Milliye gazetesini kurması 

D)Cumhuriyet gazetesini kurması

 

4)Hakkari bölümünde nüfusun seyrek olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz? 

A)Ulaşım olanaklarının yetersiz olması ile 

B)Kış mevsiminin uzun sürmesi ile 

C)Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması ile 

D)Tarım alanlarının dar olması ile

 

5)Aşağıdakilerden hangisi kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili değildir? 

A)İstediği mesleği seçme özgürlüğü 

B)Din ve vicdan özgürlüğü 

C)Düşünce ve kanaat özgürlüğü 

D)Kişi dokunulmazlığı

 

6)Aşağıdakilerden hangisi nüfusu yoğun olarak bölgelerin özellikleri arasında gösterilemez? 

A)Eğitim ve altyapı hizmetlerinin aksaması 

B)Çarpık kentleşmenin oluşması 

C)İş imkanlarının artması 

D)Ulaşım hizmetlerinin aksaması

 

7)Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede yapılan nüfus sayımlarının amaçları arasında gösterilemez? 

A)Nüfusun eğitim durumunu belirlemek 

B)Nüfusun yaş gruplarına dağılımını belirlemek 

C)Nüfusun cinsiyete göre dağılımını belirlemek 

D)Ülkedeki sağlık problemlerinin nedenlerini belirlemek

 

8)Ülkemizde doğum oranları bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Doğum oranlarının fazla olduğu yerlerde miras yoluyla toprakların parçalanması daha fazla olur. Bu durum büyük şehirlere göçleri arttırır.Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki Bölgelerimizin hangisinden yapılan göç oranı daha fazladır? 

A)Doğu Anadolu Bölgesi 

B)Ege Bölgesi 

C)Akdeniz Bölgesi 

D)Marmara Bölgesi

 

9)Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfusu farklı nedenden dolayı artmıştır? 

A)Marmaris 

B)Alanya 

C)Alaşehir 

D)Çeşme

 

10)Devlet kurumlarında memur kadrosunda çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamakla görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Bağ-Kur 

B)SSK 

C)Emekli Sandığı 

D)Ak emeklilik

 

11)Bir ülkede nüfusun dağılışının iklim ve yer şekillerinden etkilenmiyor olması bu ülke için hangisinin söylenmesini sağlar? 

A)Sanayileşmiş olduğu 

B)Yoğun nüfuslu olduğu 

C)Yüzölçümünün geniş olduğu 

D)Yer şekillerinin elverişli olduğu

 

12)Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da Alparslanın komutanları tarafından Artuklar, Mengücekliler, Saltuklular, Danişmentliler gibi beylikler kurulmuştur. Buna dayanarak Malazgirt Savaşının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı öne sürülebilir? 

A)Anadolu’nun Türkleşmesine 

B)Türklerin yerleşik hayata geçmeleri 

C)Büyük Selçuklu Devletinin kurulmasına 

D)Anadolu’da Türk siyasal birliğinin sağlanmasına

 

13)Aşağıdakilerden hangisi göç veren bölgelerimiz arasında yer almaz? 

A)Karadeniz Bölgesi 

B)Ege Bölgesi 

C)Doğu Anadolu Bölgesi 

D)Güney Doğu Anadolu Bölgesi

 

14)Ülkemizde göç hareketleri daha çok hangi yönde gerçekleşmiştir? 

A)Şehirden köye 

B)Köyden şehre 

C)Şehirden şehre 

D)Köyden köye

 

15)Aşağıda verilenlerden hangisi yerleşme hürriyetini kısıtlayıcı nedenleri arasında yer almaz? 

A)Kamu mallarını korumak 

B)Suç işlenmesini önlemek 

C)Aile bireyleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek 

D)Ekonomik gelişmeyi sağlamak

 

16)Aşağıda haçlı seferlerinin bazı sonuçları verilmiştir? -Akdenizde ticaret gelişti -Akdeniz limanları önem kazandı Bu sonuçlar aşağıdaki başlıklardan hangisinin altında toplanabilir? 

A)Dini Sonuçlar 

B)Siyasi Sonuçlar 

C)Ekonomik Sonuçlar 

D)Kültürel Sonuçlar

 

17)Çaka Beyliği, Karasioğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları verilen beyliklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Denizcilik faaliyetleri ile uğraşmış olmaları 

B)Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra kurulmaları 

C)Sanat alanında pek çok eserler vermeleri 

D)Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devletine bağlanmaları

 

18)Hangisi nüfus yapısını değiştiren temel faktörlerden değildir? 

A)Eğitim 

B)Konut tipleri 

C)Ekonomik etkinlikler 

D)Göçler

 

19)Nüfus sayımının yanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal siyasi ve kültürel alanlarda istatistikler, anketler ve sayımlar yaparak sonuçları değerlendiren kurum hangisidir? 

A)TUİK 

B)SSK 

C)ÇATOM 

D)RTÜK

 

20)Anadolu Selçuklu Devletinin ekonomik açıdan en güçlü dönem I.Alaaddin Keykubat dönemidir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtı olabilir? 

A)Tersane kurulması 

B)Altın para bastırılması 

C)Alanya’nın fethedilmesi 

D)Harzemşahlarla Yassıçemen savaşının yapılması