7,Sınıf türk tarihine yolcluk testi

 

Türkiye Selçukluları kara yollarında tüccarlara bir çeşit devlet sigortası uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın gerekçelerinden biri olamaz? 

A) Ticaretin önemli bir gelir kaynağı olması 

B) Ticaretin halkın tek geçim kaynağı olması 

C) Ticaretin gelişmesinin amaçlanması 

D) Ticaretin özendirilmeye çalışılması

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulunmamıştır? 

A) Malazgirt Zaferi 

B) İlk Türk devletleri 

C) Moğol istilası 

D) Haçlı Seferleri

SEÇ    A      B      C      D  

Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde papaların ve din adamlarının rolü büyük olmuştur. Ancak Haçlı Seferleri amacına ulaşamamış, Hristiyanlarca kutsal sayılan topraklar ele geçirilememiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? 

A) Derebeyliklerin zayıflamasına 

B) Kilisenin otoritesinin sarsılmasına 

C) Sınıf farklılıklarının ortadan kalmasına 

D) Kralların güç kaybetmesine

SEÇ    A      B      C      D  

Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasında rol oynayan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) CoğraŞ konumu 

B) Anadolu beyliklerine karşı izlediği barışçı politika 

C) Bizans’ın zayıf olması 

D) Yerleşik bir nüfusa sahip olması

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki fetihlerden hangisi Osmanlıların Akdeniz ticaretini kontrol altına almasını sağlamıştır? 

A) Trabzon 

B) İstanbul 

C) Kıbrıs 

D) Kırım

SEÇ    A      B      C      D  

Anadolu’da Moğol hâkimiyeti döneminde Ahililer, uclarda yaşayan Türkmenlerin ekonomik ve toplumsal hayatının düzenli işlemesini sağlamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Ahilerin Moğollarla savaştıklarına 

B) Uc bölgelerinin Moğol hâkimiyetinden uzak olduğuna 

C) Uc bölgelerinde siyasi otorite boşluğu olduğuna 

D) Ahilerin toplum içinde saygın bir yere sahip olduğuna

SEÇ    A      B      C      D  

II. Mahmut döneminde ıslahatlara en büyük engel durumunda olan yeniçeri ocağı kaldırılarak yerine Batılı tarzda modern bir ordu kuruldu. Bu reform aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? 

A) Yeniçeri ocağının bozulduğuna 

B) Askerî alanda ilk kez yenilik yapıldığına 

C) Yeniçerilerin yenilik hareketlerine karşı çıktığına 

D) Yeniçeri ocağının çağdışı kaldığına