Sosyal Bilgiler Testi

1.Anadolu Selçuklu Devleti’nin parçalanmasına sebep olan savaş hangisidir?
a.1071 Malazgirt Meydan Muharebesi                                                                                     b.1230 Yassı Çimen Savaşı
c.1243 Kösedağ Savaşı                                                                                                                 d.1329 Maltepe Savaşı

2.1071  Malazgirt Savaşı’nda hangi boyların taraf değiştirmesi sonucu Büyük Selçuklu Devleti’nin savaşı kazanmasını kolaylaştırmıştır?
a.Basmil-Karluk                              b.Uz-Peçenek                         c.Yağma-Çiğil                       d.Osmanlı-Karasi

3 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da bir çok beylik ve devlet kuruldu.Bu beyliklerden biri de İzmir  ve çevresinde kurulan Çaka Beyliği’dir.
 Buna göre Çaka Beyliği’ni diğer Türk beyliklerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a. İlk Türk-İslam beyliği olması                                                     b.Tarihteki ilk Türk denizci beyliği olması
c. Anadolu’daki siyasi birliği sağlayan ilk devlet olması           d.Haçlılardan Kudüs’ü geri alması

4. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Beylikleri’nden değildir?
a.Danışmentliler                             b.Mengücekliler                    c.Artuklular                          d.Saruhanoğulları

5. Anadolu’ya akın yapan ilk Türk Devleti hangisidir?
a. Osmanlılar                                   b.Sabirler                                c. Hunlar                               d.Büyük Selçuklu Devleti

6. Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliği hangisidir?
a. Saltuklular                                   b.Artuklular                            c. Sabirler                              d.Osmanlılar

7. ‘’Anadolu’nun Türk yurdu olduğu ve hep böyle olacağı kesinleşti. Bundan sonra Avrupalılar, Anadolu’dan ‘’Türkiye’’olarak bahsetmeye başladılar.’’ Bu dönem aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır?
a. 1176 Miryakefalon Savaşı’nın kazanılmasıyla                        b.Bizans’la mücadelelerin başlamasıyla                                       c.Haçlı Seferleri’nin amacına ulaşamamasıyla                           d.1071 Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasıyla

8. Kralların katıldığı Haçlı Seferi hangisidir?
a.I. Haçlı Seferi                                b.II. Haçlı Seferi                      c.III.Haçlı Seferi                     d.IV. Haçlı Seferi

9.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beylik olarak kurulduğu sırada Anadolu da bulunan devletlerden değildir ?
a.Bizans                                            b.İlhanlı Devleti                      c.Trabzon Rum İmparatorluğu     d.Kırım Hanlığı

10.İlk Osmanlı-Bizans Savaşı hangisidir?
a.1302 Koyunhisar Savaşı             b. 1329 Maltepe Savaşı         c.1364 Sırpsındığı Savaşı     d.1389 I. Kosava Savaşı

11.Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik hangisidir?
a.Karamanoğulları                          b.Ramazanoğulları                 c.Karasioğulları                     d.Hamitoğulları

12. Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran beylik hangisidir?
a.Candaroğulları                             b.Karamanoğulları                  c.Menteşeoğulları                d.Aydınoğulları

13. Osmanlı Devleti’nde Balkanlar’da üst olarak kullanılan yer neresidir?
a.İstanbul                                        b.Estergon Kalesi                     c.Bursa                                   d.Çimpe Kalesi

14.ilk olarak İtalya’da ortaya çıkan 15. ve 16. yüzyıllarda Batı Avrupa’da edebiyat, sanat, bilim alanındaki gelişmelere ne ad verilir ?
a.Rönesans                                     b.Reform                                    c.Yenileşme                          d.İnkılap

15.Osmanlı Devleti’nde İlk düzenli ordu hangi Padişah zamanında kurulmuştur?
a.Osman Bey                                   b.Orhan Bey                             c.I.Murat                                d.Fatih Sultan Mehmet

16. Kapitülasyonlar ilk olarak hangi ülkeye verilmiştir?
a.Fransa                                           b.ingiltere                                  c. Venedik                             d.Portekiz

17.  - Anadolu’da birçok kervansaray yaptırmışlardır.
       - Venediklilerle ticaret antlaşmaları yapmışlardır.
       - Eşkıya ve korsan saldırılarından zarar gören tüccarların zararlarını ödemişlerdir.
 Türkiye Selçuklu Devleti bu çalışmalarla  aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
a. Sınırlarını genişletmeyi                                                                   b. Bizans İmparatorluğu’nu yıkmayı
c. Anadolu’yu Türkleştirmeyi                                                             d.Ticareti geliştirmeyi

18. Ey oğul! Beysin…Bundan sonra öfke bize,uysallık sana.. Güceniklik bize, katlanmak sana…’diyerek Osman Bey’ e vasiyet eden ve ona kızını veren değerli Osmanlı alimi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Yunus Emre                                b.Şeyh Edebali                           c.Mevlana       d.Samsa Çavuş

19. ‘’Ben Sultan Mehmet. Hepinize söylüyorum ki, bu andan itibaren ne özgürlükleriniz, ne de hayatlarınız hakkında benden korkmayınız. Kimsenin malı yağma edilmeyecektir. Kimseye zulüm yapılmayacaktır. Hiç kimse dini inanışlarından ötürü cezalandırılmayacaktır’’
Fatih’in İstanbul’u aldıktan sonra halka yaptığı konuşma dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlardan  hangisi çıkarılamaz?
a.Fatih Bizans halkını İslam’a davet etmiştir                        b.Can ve mallarının güvencesini vermiştir.
c.Dini inançlarına hoşgörü gösterilmiştir.                             d. Bizans halkının endişelerini gidermeye çalışmıştır.

20. Osmanlı padişahları hangi olay sonucu “halife” ünvanı taşımaya başladılar?
a. 1514 Çaldıran savaşı                b.İtalya seferi                     c. Mısır fethi                   d.1473 Otlukbeli savaşı

21. XVI. Yüzyılın en büyük coğrafya bilgini kabul edilen,en büyük eseri Kitab-ı Bahriye olan ünlü kaptan kimdir?
a.Barboros Hayrettin Paşa          b.Hacı İlbey                         c.Evranus Bey                d.Piri Reis

22. Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir
Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a.Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması     b. Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması
c.Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi                             d. Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

23. Osmanlı Devleti’nde en uzun süre tahtta kalan ‘MUHTEŞEM’ lakaplı padişah kimdir?
a.Kanuni Sultan Süleyman           b.Fatih Sultan Mehmet   c.I. Murat                         d.Yavuz Sultan Selim

24. Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü yere ne ad verilir?
a.Kapıkulu Ocakları                       b.Tershane                         c.Divanı Hümayun          d.Meclis

25.Osmanlı Devleti’nde İranla yapılan ilk antlaşma hangisidir?
a. İstanbul Antlaşması 1533                                                      b.Amasya Antlaşması 1555
c.Edirne Segedin Antlaşması 1444                                           d.Ferhat Paşa Antlaşması 1590

Zafer, "Zafer benimdir"   diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım"  diye başlayarak sonunda "Başardım"  diyebilenindir.

 

 

 

 

 

 

 

 


1.c   6.a  11.c 16.c 21.d
2.b   7.a  12.b 17.d 22b
3.b   8.c  13.d  18.b 23.a
4.d   9.d  14.a  19.a 24.c
5.c  10.a  15.b 20.c 25.b