7.Sınıf Sosyal Dersi Türk Tarine Yolculuk

Türkiye Selçukluları kara yollarında tüccarlara bir çeşit devlet sigortası uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın gerekçelerinden biri olamaz? 

A) Ticaretin önemli bir gelir kaynağı olması 

B) Ticaretin halkın tek geçim kaynağı olması 

C) Ticaretin gelişmesinin amaçlanması 

D) Ticaretin özendirilmeye çalışılması

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulunmamıştır? 

A) Malazgirt Zaferi 

B) İlk Türk devletleri 

C) Moğol istilası 

D) Haçlı Seferleri

SEÇ    A      B      C      D  

Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde papaların ve din adamlarının rolü büyük olmuştur. Ancak Haçlı Seferleri amacına ulaşamamış, Hristiyanlarca kutsal sayılan topraklar ele geçirilememiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? 

A) Derebeyliklerin zayıflamasına 

B) Kilisenin otoritesinin sarsılmasına 

C) Sınıf farklılıklarının ortadan kalmasına 

D) Kralların güç kaybetmesine

SEÇ    A      B      C      D  

Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasında rol oynayan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) CoğraŞ konumu 

B) Anadolu beyliklerine karşı izlediği barışçı politika 

C) Bizans’ın zayıf olması 

D) Yerleşik bir nüfusa sahip olması

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki fetihlerden hangisi Osmanlıların Akdeniz ticaretini kontrol altına almasını sağlamıştır? 

A) Trabzon 

B) İstanbul 

C) Kıbrıs 

D) Kırım

SEÇ    A      B      C      D  

Anadolu’da Moğol hâkimiyeti döneminde Ahililer, uclarda yaşayan Türkmenlerin ekonomik ve toplumsal hayatının düzenli işlemesini sağlamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Ahilerin Moğollarla savaştıklarına 

B) Uc bölgelerinin Moğol hâkimiyetinden uzak olduğuna 

C) Uc bölgelerinde siyasi otorite boşluğu olduğuna 

D) Ahilerin toplum içinde saygın bir yere sahip olduğuna

SEÇ    A      B      C      D  

II. Mahmut döneminde ıslahatlara en büyük engel durumunda olan yeniçeri ocağı kaldırılarak yerine Batılı tarzda modern bir ordu kuruldu. Bu reform aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? 

A) Yeniçeri ocağının bozulduğuna 

B) Askerî alanda ilk kez yenilik yapıldığına 

C) Yeniçerilerin yenilik hareketlerine karşı çıktığına 

D) Yeniçeri ocağının çağdışı kaldığına

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden biridir? 

A) Avrupa’nın üstünlüğü reddedilmiştir. 

B) Batılılaşma amacını taşımıştır. 

C) Sadece yönetici kadro ile sınırlı kalmıştır. 

D) Baskı ile uygulanmaya çalışılmıştır.

SEÇ    A      B      C      D  

II. Mahmut döneminde medreselerden bağımsız olarak rüştiyeler, dil okulları ve tıp okulunun açılması ağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? 

A) Mevcut eğitim sisteminin yetersizliğinin 

B) Medreselerin kapatıldığının 

C) Mevcut eğitim kurumlarının iyileştirildiğinin 

D) Medrese hocalarının II. Mahmut’u desteklediğinin

SEÇ    A      B      C      D  

Anadolu’da Selçuklu kervansarayları özellikle Haçlı Seferleri ve Miryokefalon Savaşı’ndan sonra artmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Anadolu’daki savaşların sona erdiği 

B) Anadolu’da güvenlikle ilgili sorunların olduğu 

C) Anadolu’da Türk hâkimiyetinin sağlandığı 

D) Moğol istilasının Anadolu’ya yöneldiği

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı askerî teşkilatı içinde yer almaz? 

A) Tımarlı sipahi 

B) Yeniçeri 

C) Abdal 

D) Akıncı

SEÇ    A      B      C      D  

Osmanlı Devleti’nde Hristiyan çocukların alınıp yetiştirilmesi esasına dayanan devşirme sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hazineden para çıkmadan asker yetiştirmek 

B) Güçlü bir eyalet ordusu meydana getirmek 

C) Padişaha sadık askerler yetiştirmek 

D) Türk unsurunu savaşlarda da azaltmamak

SEÇ    A      B      C      D  

Osmanlı Devleti’nin gerilemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 

A) Yeniçeri ocağının bozulması 

B) Medreselerin bozulması 

C) Tımar sisteminin çökmesi 

D) Avrupa ile etkileşim

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yı etkilediği alanlardan biridir? 

A) Müzik ve resim 

B) Askerlik ve siyaset 

C) Ekonomi 

D) Bilim ve düşünce

SEÇ    A      B      C      D  

Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu İngilizler tarafından yapılan İzmir-Aydın hattıdır. İlk demir yolunun bu hatta yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bölgenin ham madde açısından zengin olması 

B) Arazinin uygun olması 

C) Osmanlı hükûmetinin bu güzergâhı belirlemesi 

D) Yöre ikliminin elverişli olması

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri de