BÖLGELERİMİZ

1)Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölgeleri oluşturan doğal faktörlerden biri olamaz?
 a) Coğrafi konum
 b)Yer şekilleri
 c)Nüfusun dağılışı
d)İklim
 ...
 2)Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesindeki akarsulardan biri değildir?
 a)Kızılırmak
 b)Yeşilırmak
 c)Çoruh
 d)Bakırçay
 ...
 3)Ege kıyılarının girintili –çıkıntılı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 a)Dağların denize dik uzanması
b) Akarsu ağının sık olması
c)Adaların fazla olması
d)Ovaların çok yer kaplaması
...
4) 1-Yaz mevsiminin uzun sürmesi
 2- Uzun ve geniş kıyıların bulunması
Akdeniz Bölgesi’nin yukarıda verilen özellikleri bölgenin hangi alanda gelişmesini sağlamıştır?
 a)Balıkçılık
 b)Sebzecilik
 c) Meyvecilik
 d)Deniz turizmi
 ...
 5)Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesinin özelliklerinden biri değildir?
 a)Yüzey şekilleri engebelidir
 b)Tahıl üretiminde birinci bölgedir
 c)Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar
 d)Tarımda pamuk üretimi yapılır.
 ...
 6) Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tortum Gölü’nün oluşumunda aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?
 a)Volkanizma
 b)Çökme
 c)Heyelan
 d) Dalga biriktirmesi
 ...
 7)Akdeniz bölgesinin akarsuları olan Seyhan ve Ceyhan aşağıdaki ovalardan hangisini oluşturmuştur?
 a)Çukurova
 b)Bafra
 c)Amik
 d)Silifke
 ...
 8)”Atatürk Barajı” aşağıdaki nehirlerden hangisi üzerinde kurulmuştur?
 a)Asi
 b)Fırat
 c)Dicle
 d)Ceyhan
 ...
 9)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik durumu ile ilgili değildir?
 a)Dünya üzerindeki yeri
 b)Sahip olduğu sınırlar
 c)İklim ve bitki örtüsü
 d)Öteki ülkelerle olan uzaklığı
...
10)Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
 a)Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı
b)Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?
 c)Anadolu hisarının karşısına Rumeli hisarı yaptırıldı
d)Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu
 

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

 

 ...
 11.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Duraklama döneminde gerçekleştirdiği ıslahat çalışmalarından biri değildir ?
 A) Ordunun disiplinini gerçekleştirmek
 B) İllerde güvenliği sağlamak
 C) Maliyeyi düzene sokmak
 D) Hukuk sistemini düzenlemek

12.Osmanlı Devleti 18.Yüzyılda Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybettiği toprakları almak için hangi devletlerle savaşmıştır ?

A) Rusya-Avusturya-Venedik
 B) İngiltere-Rusya-Fransa
 C) İran-Avusturya-Lehistan
 D) Venedik-İngiltere-Macaristan
 ...
 13. Aşağıdakilerden hangisinde I. Ve II.Viyana kuşatmalarını yapanlar sırasıyla verilmiştir?
 A) Fatih Sultan Mehmet-IV.Mehmet
 B)Yavuz Sultan Selim-Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
 C) Kanuni Sultan Süleyman-Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 D) Yıldırım Bayezıt-IV.Murat
 ...
 14. Tuğrul Beyin erkek çocuğu olmadığı için yerine kardeşi Çağrı Beyin oğlu Alparslan tahta geçti
 Bu bilgiler Selçuklu yönetim anlayışının hangi özelliğini yansıtmaktadır ?
 A) Hükümdarlık hakkının tanrı tarafından verildiğini
 B) Devletin hanedanın ortak malı olduğunu
 C) İkili yönetim anlayışının egemen olduğunu
 D) Boylar federasyonu şeklinde örgütlendiğini
 ...
 15 . Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferinin sonuçlarından hangisi daha çok ekonomik sonuçları arasında yer alır?
 A) Suriye ve Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması
B) Halifeliğin Osmanlıya geçmesi
 C) Memlük Devletinin yıkılması
D) Baharat yolunun Osmanlıya geçmesi
 ...
 16. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesine özgü bir özellik değildir?
 A) Sanayisi çok gelişmiştir.
 B) Uzun boylu dağ çayırları fazladır.
 C) Düşük sıcaklık tarımı sınırlandırır
 D) Büyük baş hayvancılık fazladır.
 ...
 17. Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İstanbul’u fethetmesinin sebeplerinden birisi değildir?
 A- İstanbul’un coğrafi konumunun önemi
 B- Bizans’ın Osmanlılar aleyhinde ittifaklar yapması
C- İstanbul’un Türk toprakları arasında kalması
D- Fatih’in yeni bir çağ açmak istemesi
 ...
 18. Aşağıdakilerden hangisi Orta Karadeniz Bölümünü Karadeniz bölgesindeki diğer bölümlerden ayıran bir özellik değildir?
 A)Yükseltisinin daha az olması
B)Ulaşımın kolaylığı
C) Deniz etkisinin iç kesimlere sokulması
D) Kıyıya daha fazla yağış düşmesi
 ...
 19. Aşağıda bazı illerimiz ve bu illerde gelişmiş sanayi kolları verilmiştir.Hangi eşleştirme yanlıştır?
 A)İzmir Ali AğaPetrol Rafinerisi
 B) Çaycuma Kağıt Fabrikası
C) Adana Tarım Araçları
D) Trabzon Bakır İşletme
 ...
 20.Bir delta ovası olan Çukurova’da Pamuk tarımının gelişmesindeki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Mevsimlik işçilerin varlığı
B)Dokuma sanayisinin gelişmesi
 C)Ticaret ve ulaşımın gelişmesi
 D)Akdeniz İkliminin hüküm sürmesi
 ...
 CEVAP ANAHTARI:
 1-C 2-D 3-A 4-D 5-B 6- C 7-A 8-B 9- C 10- C 11.D 12.A 13.C 14.B 15.D 16 A 17.D 18.D19.D 20.D