İLETİŞİM 2

1. “Dönüt” kavramıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğretmenin, dersin anlaşılıp anlaşılmadığını öğrencilerin mimiklerinden sezmesi, dönüte bir örnektir.
 B) İletişim tek yönlü değil, dairesel bir süreçtir.
 C) Dönütlerin (geri bildirim) olumlu olması çok önemlidir.
 D) Hedefin mesajı algılamasından sonra ortaya çıkan, olumlu ya da olumsuz tepkilere dönüt denir


2. Aşağıdakilerden hangisi, yüz yüze iletişimle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Ses tonu, vurgulama ve konuşma, sözel iletişim davranışlarıdır.
 B) Yüz yüze iletişimde sözler ve davranışlar önem taşır.
 C) Göz teması, fiziksel yakınlık, duruşlar, yüz ifadeleri sözel olmayan iletişim davranışlarıdır.
 D) Yüz yüze iletişimde beden dili kullanılmaz.


3. İletişimi olumlu yönde etkileyen unsurlardan biri de dinlemedir. Aşağıdakilerden hangisi, etkin ve doğru dinleme davranışlarından biri değildir?

A) Göz teması kurmak
 B) Anlatılanlara ilgi göstermek
 C) Ön yargıyla yaklaşmak
 D) Söz kesmemek


4. I. Elin ağzı torba değil ki büzesin. II. Ağzından hayır çıkmaz, bari şer söyleme. III. Az söyle, öz söyle; iki dinle, bir söyle. IV. Önce düşün, sonra söyle. V. Göz ile kulak iki, ağız tek. VI. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır. VII. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. Verilen atasözlerinden hangileri, iletişimde dinlemenin önemini anlatır?

A) I, II, III, IV, V, VI ve VII
 B) III ve V
 C) I, II, III, IV ve VII
 D) II, III, IV ve V


5. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi empati kavramını anlatmaz?

A) Bireyin, karşısındakilerle etkileşim kurmasıdır.
 B) Bireyin kendisini, karşısındaki insanın yerine koymasıdır.
 C) Bireyin olaylara, karşısındakinin bakış açısıyla bakmasıdır.
 D) Bireyin, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır.


6. Fransız yazar ve düşünür Voltaire’nin, "Söylediklerini kabul edemem; ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim." sözünü, aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?

A) Sevgi
 B) İletişim
 C) Karşı koyma
 D) Hoşgörü


7. I. Beni iyi dinle. II. Dinlemeyi bilmiyorsun. III. Dinlemediğini biliyorum. IV. Beni dinlemezsin ama… Yukarıdakilerden hangileri olumsuz ilişkileri başlatan cümlelerdir?

A) II, III ve IV
 B) I, II, III ve IV
 C) II ve III
 D) II ve IV


8. Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturma fonksiyonunun bir sonucudur?

A) Dünyadaki gelişmelerden haberdar olunması
B) Farklı görüşlerin ortaya atılıp tartışılması
C) Farklı kültürlerin tanıtılması
D) İnsanların hoşça vakit geçirmeleri


9. Kitle iletişim araçlarının, siyasal otoriteyi denetleme ve demokratik katılım üzerinde büyük etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının bu konudaki olumsuz etkisi olarak görülebilir?

A) Bıkkınlığa neden olması
B) Toplumu, yönetimin çalışmaları hakkında bilgilendirmesi
 C) Siyasal katılımı artırması
D) Demokrasiyi güçlendirmesi
 

 
 

 


10. Aşağıdakilerden hangisi, televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A) Obezite
 B) Dilde yozlaşma
 C) Sosyalleşme sorunları
D) Eğlence


11. Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının sorumluluklarından biri değildir?

A) Demokrasiyi güçlendirmek
 B) Kamuoyu oluşturmak
 C) Doğru bilgi vermek
 D) Taraflı yayın yapmak


12. Hiçbir hak ve özgürlük sınırsız değildir. Aşağıdakilerden hangisi, konut dokunulmazlığı hakkının sınırlanabileceği durumlardan biri değildir?

A) Suç işlenmesinin önlenmesi
 B) Genel ahlakın korunması
C) Genel sağlığın korunması
D) Haber toplanması


13. Bilim ve sanatı yayma hakkı, bireylerin hak ve özgürlükleri arasında yer alır. Ancak bu konudaki yayma hakkı, Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Aşağıdaki Anayasa maddelerinden hangisi, bunlardan biri değildir?

A) 1.
 B) 2.
 C) 3.
 D) Tümü


14. Aynı olay karşısında 4 ayrı kişinin sözleri şöyledir: 1. kişi: Olayları tüm gerçekliği ile öğrenmeliyim. 2. kişi: Bu konu hakkındaki düşüncelerimi açıklayabilmeliyim. 3. kişi: Halkı ilgilendiren bu olayı yayınlamalıyım. 4. kişi: Bu olayı arkadaşlarıma anlatmalıyım. Hak ve özgürlükler ile bu kişilerin sözlerini eşlediğimizde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) 1.kişi: doğru bilgi alma hakkı
B) 4. kişi: yayınlama özgürlüğü
 C) 2.kişi: düşünceyi açıklama hakkı
D) 3.kişi: basın özgürlüğü


15. MADDE 19 – Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. MADDE 22 – Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. MADDE 25 – Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. MADDE 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. MADDE 28 – Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak, izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. Anayasamızın yukarıdaki maddeleri, aşağıdaki başlıklardan hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

A) MADDE 26 – Düşünce özgürlüğü
 B) MADDE 25 – Düşünce özgürlüğü
 C) MADDE 28 – Basın özgürlüğü
 D) MADDE 19 – Kişi özgürlüğü


16. Atatürk’ün: “Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.” sözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Basın hürriyeti mahzurludur.
 B) Basın hürriyeti olmamalıdır.
 C) Basın, özgür olmalıdır.
 D) Basın özgürlüğü bir vasıtadır.


17. Yunus Nadi anılarında, Halide Edip ile istasyondaki mola sırasında aralarında geçen konuşmayı şöyle anlatıyor: “Mart 31, sene 1920. Geyve'ye muvasalatımızın dördüncü günü ve üçüncü sabahıdır. Bugün Ankara'ya doğru yolumuza devam edeceğiz; çünkü beklediğimiz Halide Edip Hanımın kafilesi dün akşamüstü Geyve’ye geldi. Halide Edip Hanım ile ancak Akhisar istasyonundaki bir mola sırasında ayaküstü biraz görüşebildim. Bu konuşma sırasında Halide Edip, Anadolu’nun haklı davasını bütün dünyaya anlatabilmek amacıyla “bir ajans teşkilatı” kurma önerisinde bulundu: —... gider gitmez bir ajans teşkilatı kuralım, o vasıta ile dahile ve harice söyleriz. — Birinci şart hanımefendi. Sonra tabii bunun teferruatı gelir; mesela ilk merhalede neşriyat, ki başlı başına teşkilata ihtiyaç gösterir. Sonra propagandanın envaı... — Tabii sıra ile hepsi yapılır. Fakat benim fikrimce ilk iş ajans olmalıdır. Hatta isterseniz adını burada koyuverelim: Mesela Türk Ajansı, mesela Ankara Ajansı, mesela Anadolu Ajansı... daha da bulunabilir. — Bana “Anadolu Ajansı” en iyi isim gibi görünüyor. — Bana da öyle. Değil mi, evvela kendini ve mümkünse bütün vatanı kurtaracak olan Anadolu’dur. O hâlde kararımızı vermiş olalım: Anadolu Ajansı... — Evet, Anadolu Ajansı hanımefendi...” (Kaynak: www.aa.com.tr ) Anadolu Ajansı’nın gelişmesinde, aşağıdaki yazarlardan hangisinin etkisi yoktur?

A) Orhan Pamuk
 B) Yunus Nadi Abalıoğlu
 C) Halide Edip Adıvar
 D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


18. Haberleri ve fotoğrafları bütün araştırmacılar için birinci elden kaynak niteliği taşıyan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu Ajansı
B) Ulusal gazeteler
 C) Televizyon
 D) Radyo


19. İlk denemeleri 1921 – 1923 yılları arasında yapıldı. Atatürk’ün, yeni yazıyı müjdeleyen söylevi ilk olarak onda yayınlandı. Türk dil ve tarih çalışmaları, yerli malı ve tutum haftası dolayısıyla yapılan konuşmalar, bayramlar ve olağanüstü günlerde verilen söylevler onda yayınlandı. Yukarıdaki bilgiler, aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisiyle ilgilidir?

A) Radyo
 B) Televizyon
 C) Gazete
 D) Resmî gazete


20. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinden sonra kurdurduğu gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) İrade-i Millîye
 B) Cumhuriyet
 C) Milliyet
 D) Hâkimiyet-i Millîye

 CEVAPLAR 1C 2B 3C 4B 5A 6D 7B 8B 9B 10D 11D 12D 13D 14B 15A 16C 17A 18A 19A 20D