İLETİŞİM 3

1-Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim parçasıdır.Buna göre;
      I-Güler Yüzlü
      II-Şaşkın
      III-Kızgın
 yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur ?
 A) Yalnız I    
 B) II ve III    
 C) I,II ve III     
 D) Yalnız III

2-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurulmasına öncülük ettiği iletişim
 kuruluşlarından biridir?
 A) RTÜK
 B) Anadolu Ajansı
C) TRT
 D) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

3- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen unsurlardan birisidir?
 A)  Birisiyle konuşurken kendi işimizle meşgul olmak
 B)   Karşısındaki kişiyi dikkatle dinlemek
 C)   Sorulan sorulara olumlu cevaplar vermek
 D)   Karşımızdaki kişiye konuşma fırsatı vermek

4- İletişim süreci ana hatları ile kimin neyi, kime, nasıl ve ne ile söylediği biçimde
 özetlenebilir.Buna göre, iletişimde aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir?
 A) Dikkat çekici kelimeler kullanılmalıdır
 B) Açık, net ve amaca ulaştıran ifadeler seçilmedir.
 C) Sözlü ifadelerden çok jest ve mimikler tercih edilmelidir.
 D) Herhangi bir detay bilgi istememeli ve verilmemelidir.

5-Mustafa Kemal Milli Mücadele yıllarında gazetelerin yayınlanmasını ve haber ajansının
 kurulmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal’in bu faaliyetleri aşağıdakilerden öncelikle
hangisinin bir göstergesidir?
 A) Halkın doğru bilgi almasına önem verdiğinin
 B) Kitle iletişim araçlarının yetersiz kaldığının
 C) Basın yayın özgürlüğünün sağlanamadığının
 D) Yabacı devletlerin etkisinde kalındığının
 6-Sağlıklı bir iletişim kurmada aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
 A) Dinlemeyi bilme
 B) Görüşlerimizi karşıdakine zorla kabul ettirme
 C) Eleştirilere karşı açık olma
 D) Empati kurabilme
 7-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 A) Televizyon aile içi iletişimi olumsuz etkilemez.
 B) İletişimin en önemli noktası karşımızdakine fikirlerimizi kabul ettirmektir.
 C) Olumlu bir iletişim kurmak içim empati kurabilme yeteneğine sahip olmalıyız
 D) Kitle iletişim araçlarının hayatımızda önemli bir yeri yoktur.

8-Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi günümüzde fazla kullanılmamaktadır?
 A) İnternet       
 B) Televizyon    
 C) Gazete   
 D) Mektup

9- Günümüzde kitle iletişim araçları ile   dünyada olan haberlerle ilgili anında haberdar
 olabiliriz.Bunun için basın-yayın kuruluşlarının hayatımızdaki rolü büyüktür.
Aşağıdakilerden hangisi basın-yayın organlarının ve görevlilerinin sahip olması gereken   
 özelliklerden olmamalıdır?
 A)Varsayımlarla haber yapmak
 B) Haberleri tarafsız olarak halka iletmek
 C) Halka verilen bilgileri fotoğraflar veya kamera çekimi ile daha da zenginleştirmek
 D) Haber ve bilgiyi belge ve kanıtlara dayandırmadan halkı yanlış yönlendirmemek

10-Aşağıdakilerden hangisi hem sesli, hem yazılı hem de görüntülü iletişim araçlarından
 biridir?
 A)Gazete                                                               
 B)Radyo
 C)İnternet                                                               
 D)Telgraf

 

 
 

 

 

11-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu olarak etkileyen unsurlardan değildir?
 A)Yüzümüzün iletişim kurduğumuz kişiye dönük olması
B)Konuşmamızla el-kol hareketlerimizin uyumlu olması.
C)İletişim kurduğumuz kişiye gülümsememiz.
 D)İletişim kurduğumuz kişiyi dinliyormuş gibi davranmamız.

12- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişimi geliştirmek için yaptığı çalışmalar arasında
değildir?
 A) Anadolu Ajansının kurulması
B) İrade-i Milliye Gazetesinin kurulması
C) TRT’nin kurulması
D) İstanbul Radyosunun kurulması

13-İnsanlar arası iletişim ve olumlu iletişimi engelleyen etmenler arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?
 A) Kendi düşüncelerimizi tek doğru olarak benimsetmek
 B) Karşımızdakinin konuşmasını hiç müdahale etmeden dinlemek
 C) Başkalarının fikirlerini önemsememek
 D) İfadelerimizle karşımızdakini yönlendirmeye çalışmak

14-Anadolu Ajansı’nın (AA) ilk kurulduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ve o doğrultuda topluma hizmet götürülmüştür ?
 A) Savaş yıllarında ticaretin geliştirilmesini sağlama
 B)Ülkemizi işgal eden düşmanlarımız hakkında geniş bilgiler elde etme
 C) Kurtuluş Savaşı’nda cepheler arasında iletişimi sağlama
 D) Milli Mücadele Yılları’nda halkın bilinçlenmesini sağlama

15-      Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
 A) Gazete                 
 B) Televizyon
 C) Uçak                                
 D) Radyo

16- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim becerilerinden biri değildir?
 A) Empati kurabilmek                    
 B) Eleştirilere karşı açık olmak
 C) Önyargılı olmak               
 D) Etkili dinlemek

17- Atatürk milli mücadeleye destek sağlanmasında iletişim araçlarının rolünü çok önceden fark etmiştir. Ona göre milli egemenlik esasına dayalı temsili bir hükümette kamuoyu büyük rol oynardı.
Bu amaçla Atatürk, aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir?
 A) Anadolu Ajansı                                        
B) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti       
 C) Radyo Televizyon Üst Kurulu                 
 D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

18- I. Radyo
 II. Televizyon
 III. Telgraf
 Yukarıdaki iletişim araçlarının kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?
 A) I-II-III                           
 B) I-III-II
 C) III-II-I                           
 D) III-I-II

19- Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi daha çok konuşma amaçlıdır?
 A) Televizyon                         
 B) Telefon                      
 C) Radyo                               
 D) Gazete

20- Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi, diğerlerine göre daha geç kullanılmaya başlanmıştır?
 A) İnternet         
 B) Radyo           
 C) Televizyon               
 D) Gazete