NÜFUS VE YERLEŞİM

1- Aşağıdakilerden  hangisi  Ülkemizde  nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?
 A)Endüstri kuruluşlarının dağılışı
B)Yeryüzü şekilleri
 C) İş imkanları
D)Ormanların dağılışı

2-Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir.
 Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır?
 A) Maden çıkarılan yerler                                              
 B) Önemli ulaşım yollarının kesiştiği yerler
 C) Yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler               
 D) Ilıman iklimin görüldüğü yerler

3-Sosyal Bilgiler öğretmeni Aytaç Onay,öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve   
 sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır.    Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu  cevaplar arasında    gösterilemez?
 A) İnsanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını belirlemek
 B) Kırsal ve kentsel nüfusun özelliklerini öğrenmek
 C) Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini belirlemek
 D) Bölgeler arasındaki nüfus dağılımını dengelemek

4-Yerleşim yerlerinde nüfusun az olması:yerşekilleri,iklim ve ulaşım koşullarının gelişmiş
olmasıyla açıklanabilir.
 Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir?
 A) İzmir     
 B) Balıkesir       
 C) Kars         
 D) Samsun

5-Aşağıdakilerden hangisinde nüfus farklı nedenle fazladır?
 A) Zonguldak            
 B) Manisa              
 C) Aydın                  
 D) Adana

6- Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?
 A) Savaş               
B) Sıkıyönetim                  
 C) Olağanüstü  hal    
 D) Nüfus sayımı

7-Ülkemiz nüfus yapısı aşağıdaki ifadelerden hangisine uygundur ?
 A) Yaşlı                      
B) Çok yaşlı               
C) Orta yaşlı               
D) Genç

8- Nüfus artışı sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen
 Artıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artışına neden olan etkenlerden birisi değildir?
            A) Bir ülkenin dışardan göç alması                   
B)Doğumların artması
            C)Şehirden köylere yapılan göçler                        
D)Sınır değişiklikleri

9-*Zonguldak’ta ………........sayesinde nüfus yoğundur.
 *Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus seyrektir.
 Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir
 A) Yağış miktarı-Yükselti                     
 B)Turizm-Tarım
 C) Yer altı kaynakları -Kuraklık            
 D) Bitki örtüsü-Ulaşım

10-Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir?
 A)İklim
 B)Yeryüzü şekilleri
 C)Sanayi
 D)Tarihi eserler

11 -Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfus yoğunluğunun  fazla olmasının nedenlerinden
değildir ?
 A) Sanayinin gelişmiş olması    
B) ılıman iklime sahip olması
C) Turizm merkezi olması      
D) Yer şekillerinin dağlık olması

12-Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu yerlerin özelliklerinden değildir?
 A) İklimin elverişli olması
B) Sanayinin gelişmiş olması
C) Yükseltilerin fazla olması
D) Ulaşımın elverişli olması

13- Aşağıdakilerden hangisi bir yerdeki nüfus yoğunluğunun artmasının sonuçlarından  biri değildir?
 A) Tüketim artar
 B) İş gücü ucuzlar
 C) Konut sıkıntısı yaşanmaz
 D) Trafik sorunları yaşanır.

14-      Aşağıdakilerden hangisinde nüfus mevsimlere bağlı olarak daha çok değişir?
 A) Bodrum                
 B) Kocaeli                
 C) Divriği                              
 D) Kayseri

15- Türkiye’de nüfus;
             I-Düz alanlar, dağlık alanlara
             II-Kıyılar, iç kısımlara
             III-Kurak alanlar, yağışlı alanlara
             IV-İklimi sert olan yerler, ılıman olan yerlere göre daha fazla nüfuslanmıştır.
 Yukarıda verilenlerden hangileri yer değiştirilerek verilmiştir?
 A)I,II               
 B)II,III            
 C)III,IV           
 D)I,IV

16- Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeye ait nüfus özelliğidir?
 A) Tarımda çalışan nüfusun fazla olması.           
B) Nüfus artış hızının yavaş olması.
C) Şehir nüfusunun az olması.        
D) Genç nüfusun fazla olması

17-Aşağıdakilerden    hangisi     ülkemizde   nüfus   yoğunluğunun      en  az   olduğu     bölgedir?

A) Marmara           
 B) Ege                   
 C) Karadeniz             
 D) Doğu Anadolu     

18- Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu bir yerin özelliği olamaz?
 A) İş gücü ucuzdur.
 B) Ulaşım sorunu olmaz      
 C) Konut sıkıntısı yaşanabilir
 D) Tüketim artar

19- Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede meydana gelen geçici nüfus artışlarından biri değildir.
 A) Uludağ’a kayak yapmaya gitmek
 B) Çukurova’ya pamuk toplamaya gitmek
 C) Rize’ye çay toplamaya gitmek
 D) Samsun’a fabrikada çalışmaya gitmek             

20- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?
 A) İklim özellikleri
 B) Sıcak su akıntıları
C) Tarım yapmaya elverişli alanlar
D) Turizm faaliyetleri