NERELERDE YAŞIYORUZ


1-     Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır.
Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar?
 A) Samsun                            
 B) Gazi Antep          
 C) Konya                            
 D)  Batman                                    

2- Aşağıdakilerden hangisi yerleşim yeri seçilme sebeplerinden değildir?
 A) Sınırların değişmesi                        
 B) Sanayinin gelişmesi
 C)  Ulaşım imkanlarının olması            
D) İklimin elverişli olması

3- Ürgüp’ün yaz ve kış nüfus sayılarında farklılık görülmektedir.
Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde Ürgüp’teki nüfus hareketliliğine benzer bir olay görülmektedir?
 A) Adana ili’nin nüfusunun pamuk toplama zamanı artması,
B) Eskişehir İli’nin okullar açıldığında nüfusunun artış göstermesi,
 C) Fethiye’nin yazın nüfusunun artması,
D) Rize’de çay toplama zamanın nüfusun artış göstermesi

4 -Türkiyede bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarım-
sal faaliyetler etkili olmaktadır. Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar.
 A) Adana      
 B) İzmir     
 C)  Konya       
 D) Zonguldak

5- Yerleşimi etkileyen etmenlerin hepsi aynı yerde bulunmayabilir.Bir yerde bir, başka bir yerde birden fazla  etmen bulunabilir.
 Buna göre , Kocaeli’de yerleşmelerin tercih edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?
 A) İş imkanlarının fazla olması
B) İklim koşullarının elverişliliği
 C) Yer altı kaynaklarının zenginliği
 D) Tarımsal faaliyetlerin gelişmişliği

6- Bir yerin yerleşim merkezi olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 A) İş imkanlarının çokluğu
 B) İklim şartlarının uygun oluşu
 C) Nüfusunun fazla oluşu
 D) Hizmet sektörünün gelişmiş oluşu

7- Göç, ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeplerle kişilerin bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesidir. Aşağıdakilerden hangisi siyasi nedenle yapılan göçe örnek olarak verilebilir?
 A)Ailelerin çocuklarının eğitimi için kırsal yerleşmelerden kentlere göç etmesi
 B)Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın yaşadıkları sorunlar nedeniyle Türkiye’ye göç etmesi
 C)Sık sık deprem felaketinin gerçekleştiği yerde yaşayan insanların başka yerlere göçü
 D)Kamu hizmetinde çalışan bir görevlinin tayininin çıkması nedeniyle yer değiştirmesi

8- Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunun yerleşim yerlerine etkilerinden biri değildir?
 A)Trafik sorunları yaşanır                                           
 B)İş gücü ucuzlar
 C)Büyük alışveriş merkezleri çoğalır                
 D)İşsizlik artar

9-Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma en az uyar?
 A) Adana                   
 B) İzmir                      
 C) Konya                   
 D) Zonguldak

10-  Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim yerinin büyümesinde en fazla etkene sahiptir?
 A)Eğitim              
 B)Tarım              
 C)Ticaret           
 D)İklim     
  

   

11- Türkiyede bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında turizmin etkisi büyüktür.
 Buna göre aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?
 A) Adana        
 B) İzmir          
 C) Antalya      
 D)Çanakkale

12-   “ İnsanlar üzerinde yaşadıkları, yurt edindikleri topraklardan kolay kolay ayrılamazlar. Kuraklık, doğal afetler, dış baskılar gibi güçlükler toplumların yeni yerleşim yeri aramalarına yol açmıştır.”
Parçada aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir?
 A) İnsanların güçlüklerle mücadelesi
 B) Yerleşik yaşama nasıl geçildiği
 C) Toplumsal gelişmelerin insanlara etkisi
 D) İnsanların göç etme nedenleri

13-   Türkiye’ de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır.
Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar?
 A) Adana                   
 B) İzmir          
 C) Konya       
 D) Zonguldak

14-   Türkiye Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve
 kervansaraylarla donatıldığı ve zenginleştiği görülür.
 Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?
 A) Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde     
 B) Tarım yapılan bölgelerde                                 
 C)  Eski kültür merkezleri ve çevrelerinde
 D)  Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde

15-   Türkiye Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donatıldığı görülür.                
 Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?
 A) Tarım yapılan bölgelerde
 B) Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde
 C) Sınır boylarında bulunan kentlerde
 D) Kıyılara yakın kentlerde                                                                          
 16-   Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente göçün sonuçları arasında yer almaz ?

A) Sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içinde kalması
B) Tarım alanlarının genişlemesi
 C)) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması
D) Tarım alanlarının iş gücü eksikliği

17- Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi fazla etkili değildir?
 A) Uygun iklim şartları    
B) Verimli tarım alanları          
C) Endüstrisinin yaygın oluşu                      
 D) Havasının temiz oluşu

18-“  Aşağıdakilerden hangisi  herhangi bir yerleşim biriminde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının sonuçlarından değildir?
 A) Tüketimin artması
B) Trafik sorunlarının yaşanması
C)  İş gücünün pahalı olması
D) Konut ihtiyacının artması

19-Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkendir?
             A) uygun iklim şartları
B) verimli tarım alanları
C) turizmin gelişmiş olması
D) yüzölçümü

20- Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında sanayi faaliyetleri etkili olmaktadır.
Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?
A)Adana            
B)Bursa                 
C)Nevşehir                
D)Kocaeli