NİÇİN SAYILIYORUZ

                     
1-Ülkemizde ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır ?
 A ) 1927                  
 B) 1924                
 C) 1933            
 D) 1930
2-Nüfus sayımları sonucunda nüfusumuzla ilgili hangi bilgiye ulaşamayız?
 A) Nüfus miktarı    
B) Eğitim durumu    
 C) Meslek durumu      
 D) Kültür durumu
 3-Aşağıdakilerin hangisi nüfus sayımlarının nedenleri arasında yer almaz?
 A ) Nüfus artışı hakkında bilgi edinmek
 B) Şehir ve köy nüfusunu öğrenmek
 C) O toplumun eğitim durumunu öğrenmek
 D) Askeri alanda yenilik yapmak

4-Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin yaşlı nüfus yapısına sahip olduğunu gösterir?
 A) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının yüksek olması
B) Tarım ürünleri üretiminin fazla olması
C) Tarımla uğraşan nüfusun ülke nüfusuna göre çok olması
D) Ortalama yaşam sürecinin kısa olması

5-  I-Türkiye’nin nüfusu 1927 sayımında 13 milyon iken, 1990 sayımında 57 milyona yükselmiştir.
        II- Köy nüfus oranı 1927’de %81 iken, 1990’da %40’a  düşmüştür.
 Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
 A ) Şehir nüfusu artmıştır.
 B) Büyük oranda iç göç vardır
 C) Nüfus yaklaşık dört kat artmıştır
 D)  Sanayileşme artmıştır.

6- Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda  nüfusun yoğun olduğu   yerlerden biri değildir?
    A ) İklim şartlarının elverişli olduğu kıyı ovaları
   B) Madenciliğin geliştiği yerler
    C) Tarıma elverişli ovalar
 D) Ana yollara uzak iller

7- Aşağıdakilerden hangisi  nüfus artışına ortaya çıkardığı   sonuçlardan biri değildir?
 A ) Plansız kentleşme oluşur
 B) Kişi başına düşen mili gelir artar
 C)İşsizlik oranı  artar
 D) Kalkınma hızı  yavaşlar

8-  Genel nüfus sayımları ile ülkemizdeki insan sayısı tespit edilir ve nüfusla ilgili bazı özellikler hakkında bilgi toplanır.
 Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?
 A ) Nüfus yoğunluğunu belirlemek
 B) Göçlerin nedenlerini ortaya çıkarmak
 C) Ailelerin iş durumlarını tespit etmek
 D) Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet durumunu belirlemek

9-Türkiye’de yapılan nüfus sayımı sonuçların göre aşağıdaki hangi konuda bilgi edinemeyiz?
 A ) Ülkedeki okur-yazarlık durumu
 B) Ülkedeki çocuk sayısı
C) Ülkemizdeki turistik yerlerin sayısı
D) Ülkedeki çalışabilecek ortalama insan sayısı

10- Günümüzde yapılan nüfus sayımlarının  amacı; Nüfusun genel yapısı hakkındaki bilgileri inceleyerek ülkenin kalkınma hedeflerini belirlemektir. 
 Buna göre, ülkemizde yukarıdaki amaçları belirlemek amacıyla çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
 A ) Devlet Planlama Teşkilatı    
B)  Türkiye İstatistik Kurumu 
 C) Ticaret Odası                         
D)  Sanayi Odası   

   

                        

11-Aşağıda nüfusu kalabalık olan yerler ve sebepleri eşleştirilmiştir.Hangi eşleştirme yanlıştır?
 A ) Zonguldak- Maden       
 B)  Antalya  -Turizm
 C) İstanbul –Sanayi            
 D) Konya-Ticaret                                   

12-Cumhuriyetin ilk yıllarında 691 bin olan İstanbul’un nüfusu 2000 yılına gelindiğinde 9 milyonu bulmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 A ) Canlı bir ticaret yaşamının bulunması
B) Sanayi tesislerinin çok olması
C) Hizmet sektörünün gelişmiş olması
D) Tarım arazilerinin verimli olması                                                  

13- Bir ülkede nüfüs artışına doğumların fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkıda bulunur.
 Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
 A ) Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin
 B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olmasının
 C) Köyden kente yapılan göçlerin
 D) Çocuk ölümlerinin azalmasının                              

14- Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı hangi amaçla yapılmıştır?
 A )  Nüfus yoğunluğunu öğrenmek
 B) Endüstriyel yatırımlar
 C) Eğitim kurumu açmak
 D) Askeri

15-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus sayımı yapılmasının amaçlarından biri değildir?
 A ) Konutların yapı malzemelerini belirlemek
 B) Nüfusun öğrenim durumunu belirlemek
 C) İşsizlerin ve çalışanların sayısını belirlemek
 D) Kadın, erkek ve çocuk sayısını belirlemek               

16-Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biri değildir?
 A) Kalkınma hızı yavaşlar
 B) Yatırımlar zorlaşır
 C) işsizlik artar
 D) Vergi gelirleri artar                                       

17- Osmanlı Devleti’nin  2. Mahmut Dönemi’nde yapılan nüfus sayımının  en önemli amacı  aşağıdakilerden  hangisidir?
 A ) Askerlik çağındaki nüfus ve vergi verecek nüfusu belirlemek    
 B) Nüfusun gelir düzeyini belirlemek                                            
 C) Nüfus artış hızını belirlemek
 D) Nüfusun eğitim düzeyini belirlemek

18- Türkiye’de yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfus artış hızı en az 1940 ile 1945 yılları arasında görülmüştür. Bunun en önemli sebebi nedir?
 A ) İkinci Dünya Savaşı’nın olması
B) Devletin nüfus planlamasına büyük önem vermesi
 C) Gençlerin eğitim için yurt dışına gitmesi
 D) Ekonomik yetersizlikler

19-Cumhuriyetin ilanından sonra ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır ?
 A )  1923
 B)  1925
 C) 1927
 D) 1932

20- Türkiye’de nüfus sayımının yapılma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 A ) Gerekli sağlık teşkilatını kurmak .
 B) Arabaların sayısını artırmak
 C) Okullar açmak
 D) İş olanakları oluşturmak.