7.sınıf sosyal bilgiler test ve cevapları

 

      TEST 2

 

Aşağıdakilerden hangisi reform hareketleri sonucunda Avrupa da ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?

A) Ortodoksluk B) Anglikanizm C) Protestanlık D)Kalvenizm

 

CEVAP:A

 2.   Sanayi inkılabı sonucunda aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme yaşanmıştır?

A) Teknoloji B) Şehirleşme C) Laiklik D Sömürgecilik

 

CEVAP:C

 

3.     Osmanlı Devletinin Girit Adasını kuşatması aşağıdaki devletlerden hangisi ile savaşların başlamasına neden olmuştur?

A) Avusturya B) Venedik C) Lehistan D) Almanya

CEVAP:B

 4.   Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Padolya Arazisini topraklarına katmıştır?

A) Bucaş Antlaşması B) Vasvar Antlaşması

C) Hotin Antlaşması D) Serav Antlaşması

CEVAP:A

 5.   17.yy sadrazamlarından biri olan Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahat faaliyetlerinde bulunmuştur?

A) Eğitim B) Maliye C) Askeriye d) Hukuk

CEVAP:B

 6.     Osmanlı Devleti 17.yy boyunca pek çok Avrupa Devletiyle savaşmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

A) Lehistan B) Fransa C) Avusturya D) Venedik

CEVAP:B

 7.    Ümit Burnunu bulan kimdir?

A) Vasko dö Gama B) Bartelmi Diyas C) Macellan D) Del Kane

CEVAP:B

 8.    Bugün kullanılan modern matbaanın ilk örneğini icat eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kopernik B) Jan Gutenberg C) Jan Jak Russo D) Alber Dürer

CEVAP:B

 9.    Rönesans hareketleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A) Almanya B) İngiltere C) İspanya D) İtalya

CEVAP:D

 10.    Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı düşünürleri arasında yar almaz?

A) Newton B) Galik C) Kopernik D) Del Kane

CEVAP:D

 

TEST 3

Yeniçağda “laik devlet” anlayışı ilk kez hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?

A) Coğrafi Keşifler B) Rönesans C) Reform D) Haçlı Seferleri

 

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden biri değildir?

A)Açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması

B) Ticaret yollarının el değiştirmesi

C) Pusulanın geliştirilmesi

D) Matbaa ile yeni bilgilerin yaygınlaşması

 

 

3.    Yeniçeri Ocağını ortadan kaldıran padişah hangisidir?

A) II. Mahmut B) I. Süleyman C) III. Selim D) I. Abdülhamit

 

4.   Fransız İhtilalinin Osmanlı üzerindeki en büyük etkisi nedir?

A) Eşitlik B) Özgürlük C) Demokrasi D) Milliyetçilik

 

5.   Osmanlı Devleti aşağıdaki dönemlerden hangisinde batı tarzında yeniliklere başlamıştır?

A) Lale Devri B) III. Selim Devri C) Tanzimat Devri D) Meşrutiyet Devri

 

6.  Nizam-ı Cedit Ordusu hangi padişah zamanında kurulmuştur?

A) I. Mahmut B) II. Mahmut C) II. Selim D) III. Selim

 

7.   Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlıları Müslüman Devletlerle yaptığı savaşlardan biri değildir?

A) Otlukbeli B) Ridaniye C) Niğbolu D)Mercidabık

 

8.  Kanuni Sulta Süleyman Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devletlerden hangisiyle antlaşma imzalamıştır?

A) Almanya B) Fransa C) Avusturya D) İspanya

 

9.   Osmanlı Devletinin Baharat Yolu’nu ele geçirmesi aşağıdaki devletlerden hangisine son vermesiyle olmuştur?

A) Bizans B)Safevi C) Memlük D) Akkoyunlu

 

10.  Türkiye’nin ilk Demir – Çelik fabrikası hangi şehirde kurulmuştır?

A) Karabük B) İskenderun C) Ereğli D) Sivas