1453-1699 yılları arasında yaşanan tarihi olaylar 1453

Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans ve Proje Ödevleri

1453-1699 yılları arasında yaşanan tarihi olaylar

 

 

1453

İstanbul'un fethi

 

1453

Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

 

1454

İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)

 

1458-1460

Mora'nın ele geçirilişi

 

1461

Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu

 

1461

Candaroğulları'nın ilhakı

 

1463

Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

 

1463-1470

İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

 

1466

II. Mehmed'in Arnavut seferi

 

1468

Karamanoğulları'nın sonu

 

1468

II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

 

1469

Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu

 

1470

Eğriboz'un alınışı

 

1471

Fatih Külliyesinin açılışı

 

1472

Topkapı Sarayı'nın inşası

 

1473

Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi

 

1474

Ali Kuşçu'nun ölümü

 

1475

Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girişi

 

1476

Boğdan seferi ve zaferi

 

1478

Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

 

1478

Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü

 

1479

Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

 

1480

Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

 

1480

Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

 

1481

II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

 

1481

100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

 

1481

Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi

 

1482

Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

 

1483

Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

 

1484

Boğdan Seferi

 

1484

Kili ve Akkirman'ın fethi

 

1484-1488

Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

 

1485

Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

 

1485

Şeyh Hamdullah'ın Aklam-ı Sitte'de kendi üslubunu buluşu

 

1486

Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

 

1488

Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü

 

1488

Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

 

1489

Memlüklere karşı toprak kaybı

 

1491

Osmanlı-Memlük Barışı

 

1492

Macar Seferi

 

1492

İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

 

1494

Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili

 

1494

Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı

 

1495

Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu

 

1497

İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

 

1498

Lehistan Seferleri

 

1499

Venedik Harbi

 

1499

İnebahtı'nın alınışı

 

1499

Preveze baskını

 

15??

İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)

 

1500

Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

 

1500-1505

İstanbul'da, Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

 

1502

Venedikle barış

 

1503

Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü

 

1505

Bayezid Külliyesi'nin açılışı

 

1509

İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

 

1511

Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

 

1512

II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu

 

1512

Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.

 

1514

Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

 

1514

Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

 

1514

Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi

 

1516

Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi

 

1517

Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş

 

1517

Haremeyn'in himaye altına alınması

 

1517

Haliç'te tersane yapımının tamamlanması

 

1517

Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

 

1519

Celali isyanı

 

1519

Cezayir'in ilhakı

 

1520

I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu

 

1520

Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip, Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı

 

1520-1550 

Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi

 

1521

Belgrad'ın fethi

 

1521

Piri Reis'in, Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

 

1522

Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi ve Yavuz Sultan Selim'in eşi olan Ayşe Hafsa Sultan tarafından, Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

 

1522

Rodos Adası'nın ilhakı

 

1524

Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı

 

1524

Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü

 

1525

Yeniçeri isyanı

 

1525

İlk Fransız elçisi İstanbul'da

 

1525

Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü

 

1525

Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü

 

1526

Mohaç Zaferi

 

1526

Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı

 

1527

Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

 

1528

Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

 

1528

Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü

 

1529

Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması

 

1530-1540

Divan-ı Selimi'nin yazılması

 

1530-1560

Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi

 

1530-1588

Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi

 

1532

Alaman Seferi

 

1533-1534

Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini

 

1534

Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

 

1534

Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü

 

1536

Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı tanıyan ahidname verilmesi

 

1536

Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı

 

1537

Körsof - Avlonya seferi

 

1538

Preveze Zaferi

 

1538

Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi

 

1540

Venedik Ahidnamesi'ndeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

 

1540-1560

Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi

 

1541

Budin'in kesin olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

 

1543

Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi

 

1543

Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)

 

1547

Osmanlı-Habsburg Sulhü

 

1547

Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

 

1547

San'a'nın fethi

 

1548

İkinci İran seferi

 

1550

Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

 

1551

Trablusgarb'ın fethi

 

1552

Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi

 

1553

Piri Reis'in ölümü

 

1553-1554

Turgud Reis'in Akdeniz seferi

 

1553-1554

Nahcıvan Seferi

 

1555

İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası

 

1556

Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı

 

1557

Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

 

1557

Süleymaniye Külliyesi'nin açılışı

 

1558

Şakayık-ı Nu'maniye telifi

 

1558

Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması

 

1559

Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması

 

1560

Cerbe'nin alınışı

 

1560-1600

Osman'ın Nakkaşhane'de faaliyet göstermesi

 

1561

Taşköprüzade'nin ölümü

 

1562

Osmanlı-Habsburg Sulhü

 

1563

Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü

 

1565

Başarısız Malta kuşatması

 

1565

100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

 

1566

Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu

 

1567

Yemen isyanı

 

1568

Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi

 

1569

Astarhan seferi

 

1569

Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

 

1569-1595

Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi

 

1571

Kıbrıs fethinin ikmali

 

1571

İnebahtı hezimeti

 

1571

Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi

 

1574

Buğday Zaferi

 

1574

Tunus'un fethi

 

1574

Selimiye'nin açılışı

 

1574

II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu

 

1575

Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi

 

1575

Edirne'de, Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

 

1577

Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

 

1578

Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

 

1578

Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi

 

1578

Kafkaslar'da hareket

 

1580

İlk İngiliz Ahidnamesi'nin verilişi

 

22 Ocak 1580

İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması

 

1583

Meşale Zaferi

 

1583

Meşale Zaferi

 

18 Kasım 1583

Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları

 

1584-1588

Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması

 

1585

Tebriz'in alınışı

 

1585

Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü

 

1586

İlk Sikke tashihi

 

1587

Gürcistan harekatı

 

1588

Gence seferi

 

1588

Resm-i tashih-i sikke konulması

 

1588-1606

Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi

 

1589

İkinci sikke tashihi

 

1590

Osmanlı-İran Antlaşması

 

1590

Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması

 

1593

Osmanlı-Habsburg Savaşları

 

1595

Estergon'un düşüşü

 

1595

III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu

 

1596

Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi

 

1598-1663

Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası

 

1599

Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü

 

1600

Sikke tashihi

 

1601

Kanije Zaferi

 

1601

İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci

 

1603

Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması

 

1603

III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu

 

1603-1703

I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre

 

1607

Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması

 

1609-1610

Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da 

 

1612

Osmanlı-İran Antlaşması

 

1612

Hollandalılara ahidname verilmesi

 

1613

Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü

 

1614

Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü

 

1615

İran Savaşı'nın yeniden başlaması

 

1615

Revan Seferi

 

1617

I. Mustafa'nın cülusu

 

1617

İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası

 

1618

I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu

 

1618

Sikke tashihi

 

1621

II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)

 

1622

II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

 

1623

I. Mustafa'nın tahttan indirimesi ve IV. Murad'ın cülusu

 

1624

Sikke tashihi

 

1629

Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile, yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması

 

1634

İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

 

1635

IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı

 

1638

Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı

 

1638

Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü

 

1639

Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması

 

1640

IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi

 

1642

Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu

 

1642-1698

Hattat Hafız Osman

 

1645

Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı

 

1648

İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu

 

1648

Kandiye kuşatması

 

1650

Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)

 

1656

Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması

 

1656

Çınar Vak'ası

 

1656

Köprülüler devrinin başlaması

 

1658

Katip Çelebi'nin ölümü

 

1660

Varad Kalesi'nin alınışı

 

1663

Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi

 

1664

St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması

 

1666

Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü

 

1669

Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

 

1670

Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü

 

1672

Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı

 

1672

Bucaş Antlaşması

 

1673

Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi

 

1676

Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması

 

1678

Ukrayna'da Çehrin seferi

 

1678

Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi

 

1680

Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)

 

1680

Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)

 

1682

Osmanlı-Rus Antlaşması

 

1682

Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü

 

1683

II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun

 

1683

Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü

 

1685

Uyvar'ın elden çıkışı

 

1685

Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı

 

1686

Budin'in düşüşü

 

1687

IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu

 

1687

Eğri Kalesi'nin düşüşü

 

1687

Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması

 

1688

Belgrad'ın elden çıkışı

 

1690

Kanije Kalesi'nin düşüşü

 

1690

Belgrad'ın geri alınışı

 

1690

Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti

 

1691

Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü

 

1691

II. Ahmed'in tahta çıkışı

 

1691

Salankamen bozgunu

 

1691

Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması

 

1695

II. Ahmed'in ölümü

 

1695

II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması

 

1697

Zenta bozgunu

 

1698

Şehremini Baruthanesi yangını

 

1698

Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı

 

1699

Karlofça Antlaşması'nın imzalanması