8/6.2.4. İslam

Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

ANLATIM    

İslam kelimesi, teslim olmak, barış gibi anlamlara gelmektedir. İlahi dinlerin sonuncusudur ve en mükemmel dindir. Bu dini getiren Hz. Muhammed de son peygamberdir. Kıyamete kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kapsadığı hükümler, her zaman ve her yerde uygulanabilir, evrensel niteliktedir. İslam dini bütün insanlığa gönderilmiş evrensel bir dindir. Kendisinden önce gelen bütün ilahi dinleri, peygamberleri ve kutsal kitapları onaylar. Mükemmel oluşu son ilahi din olması ile ilgilidir. Çünkü İslam, Allah’ın Hz. Adem’den bu tarafa gönderdiği ilahi ve tevhid dinler halkasının sonuncusudur. Din, kitap, peygamber zinciri İslamiyet ile zirveye ulaşarak tamamlanmıştır. Aynı zamanda kendisinden önceki ilahi dinlerin bozulduğu ve değiştirildiği gibi bozulmayacak ve değiştirilmeyecektir. Bunu bizzat sağayacak olan Yüce Allah’tır.

Kur’an’da İslam’ın hak din olduğunu belirten ayetlerde; “Muhakkak ki Allah katında din İslamdır” Al-i İmran 19) ve “Bu gün size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim”( Maide 3) buyurulmuştur.
İslam’ın en önemli inanç şekli ve biçimi tevhid dini olmasıdır. Tevhid; bütün kainatta mutlak irade ve güç sahibi tek bir yaratıcının varlığına inanma esasıdır. O’ndan başkasına tapılmaz ve ibadet edilmez. O’nun eşi, benzeri ve ortağı olamaz. İslam’daki diğer inanç esasları ise; meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmaktır.

İslam’ın kutsal kitabı Cebrail aracılığıyla Peygamberimize gönderilen Kur’anı Kerim’dir. Kur’an, yirmi üç senede indirilmiştir. Aslı değişmeden zamanımıza kadar gelebilmiştir. 
İslam’ın Peygamberi Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Babası Abdullah, annesi Amine ve dedesi Abdülmuttalip’tir. 40 yaşında peygamber olmuş ve yaklaşık peygamberliği 63 yaşına kadar sürmüştür.

Müslümanlar, Kur’an’da isimleri geçen bütün peygamberlere inanırlar ve Kur’anı Kerim’den önce gönderilen bütün kutsal kitapları kabul ederler. İslam dini, meleklerin varlığını kabul eder. Müslümanlar, öldükten sonra tekrar dirilmeye ve Allah’ın huzurunda hesap vermeye inanırlar. Kaza ve kadere iman ederler.

İslam’da farz ibadetler; namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. Beş vakit namaz camide kılındığı gibi, evde kılınabilir. Fakat cuma ve bayram namazları sadece camide kılınır. Ramazan ayında oruç tutularak, teravih namazı kılınır. Zengin olan Müslümanlar mallarının bir bölümünü fakirlere ve yoksullara verirler. Ayrıca her müslümana gücü yeterse ömürde bir defa hacca gitmek farzdır.

İslam’a göre herkes Allah katında eşittir. Sınıf, Irk ve renk ayırımı yoktur. Allah’a saygı ölçüsü dışında kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. İslam’a göre hiç kimse zorla Müslüman yapılmaz. İslam’da kolaylık ilkesi esastır. İslam dini akla, ilme önem verir ve İslam’ın hükümleri akla ve ilme aykırı değildir. Çalışmayı ve öğrenmeyi ibadet sayar. Güzel ahlakı teşvik eder. Kul hakkını ön planda tutar. Temizliğe önem verir. Dünya ahiret dengesini esas alır. Hayır ve iyilik üzerinde yarışmayı, kötülüğe de engel olmayı ister. Gerçek anlamda din ve vicdan hürriyetini esas alır.

İslam’ın amacı insanları dünya ve ahirette mutlu etmektir. Toplumun yükselmesini ve gelişmesini hedef alır. Kişiyi kendisi ve çevresi ile uyumlu hale getirmeyi amaç edinir. Toplumu oluşturan bireylerin maddi ve manevi hak ve hukukunu korur. Toplumda dayanışmayı ve adaleti gerçekleştirecek ilkeleri yaşama geçirir.