Maddelerin Öz Kütlesini Etkileyen Faktörler

Yayınlanma 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

Maddelerin Öz Kütlesini Etkileyen Faktörler
Kütle sabit kalmak koĢuluyla, basıncın etkisiyle hacmi değiĢen maddelerin öz kütlesi
değiĢebilir. Örneğin; basınçla madde sıkıĢtırılıp hacmi azaltılırsa öz kütlesi artar.
Kütle sabit iken sıcaklık etkisiyle hacim değiĢikliği olursa öz kütle değiĢir. d=m/V
bağıntısına göre, bir cismin sıcaklığı artarsa hacmi de artar. Kütle sabit kalmak
koĢuluyla hacim artarsa öz kütle azalır. Sıcaklık azalırsa hacim azalır ve öz kütle
artar.
Sıcaklık da öz kütleyi etkileyen bir faktör olduğu için maddenin aynı sıcaklıktaki öz
kütlelerini karĢılaĢtırılabilir. Farklı sıcaklıklarda öz kütleleri eĢit olan iki cismin, aynı
sıcaklıktaki öz kütleleri eĢit olmaz.
Kütle ile hacim doğru orantılı değil de Ģekildeki gibi değiĢiyorsa eğim dolayısıyla da
öz kütle artıyor demektir. Bu da kütle ile hacim artarken aynı zamanda sıcaklık azalıyor
demektir.