İngilizce Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yayınlanma 8. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Testler

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 8/… SINIFI

İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1) ”Melike” kelimesindeki harflerin İngilizce okunuşları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Me, e, le, i, ke, e                      B) Em, i, el, ay, key, i

C) Em, e, le, ay, ki, e                  D) Mi, le, i, ki, e

 

2) “25, 33, 56” sayıları nasıl okunur?

A) Twenty-five, thirty-three, fifty-six           B) Twenty-nine, thirty, fifty

C) Nineteen, sixteen, eighty                     D) twenty-four, thirty-two, fifty-five

3) “1st, 2nd, 3rd ” sıra sayıları nasıl okunur?

A) one, two, three                       B)one, three, third

C) first, second, third                 D) one, second, three

4) “Monday, January, summer” kelimelerinin türkçe karşılıkları nedir?

A) Cuma, cumartesi, Pazar                      B) Pazartesi, ocak, yaz

C) Yaz, pazartesi, ocak              D) Ocak, kış, salı

5) “Girl, umbrella, orange, boy” kelimelerine sırayla “a, an” getiriniz.

A) a, an, an, an              B) a, a, a, an          C) a, an, an, a                  D) a, an, a, an

 

6) “Benim arabam, senin kitabın, bizim evimiz” kelimelerinin ingilizce karşılıkları nedir?

A) mine car, yours book, ours home         B) my car, your book our home

C) our car, his book, her home                  D) its car, their book, his home

7) Aşağıda çoğul eki almış kelimelerin hangisinde çoğul eki doğru konulmuştur?

A) child-childs                  B) car-cares              C) book-bookes               D) table-tables

 

8)“baby, desk” in çoğul eki almış halleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) baby-desks                    B) babys- desks               C) babies-desks                  D) baby-desk

 

9) “Sınıfta 4 sıra var mı?” cümlesinin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Is there (bilgi yelpazesi.net) desk in your bag?

B) Are there desk here?

C) Are there four desks in the classroom?

D) Is there five desk in the classroom?

 

10) “Is there ……………… in the kitchen?” boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

A) apples             B) girls                C) children              D) milk

 

11) “Have ………. got books?” boşluğa aşağıdaki öznelerden hangisi gelmelidir?

A) we                   B) he                   C) it                         D) she

 

12) “Onun iki tane kitabı var.”  cümlesinin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) They have got books.            B) We haven’t got book.

C) Has she got a book?           D) He has got two books.

 

13) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) I have got some money.                       B) They haven’t got any books.

C) Is there any sugar in this cake?        D) Are there some book in your bag?

 

14) “Mutfakta hiç elma yok.” cümlesinin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) There is some apples in your bag.                 B) Is there any books in it?

C) There aren’t any apples in the kitchen.          D) There are some people on the street.

 

15) Aşağıdakilerden hangisi “a few” kelimesi ile kullanılır?

A) milk                B) sugar                   C) girl                   D) flour

 

16) Aşağıdakilerden hangisinin kullanımı yanlıştır?

A) a few oil                 B) a few cars                   C) a little milk                     D) a little sugar

 

17) “milk, people, sugar, car, girl” kelimelerine sırayla “much” ve “many” den hangisi gelir?

A) much, many, much, many, many                  B) many, much, many, much, many

C) much, much, much, much, much                  D) many, many, many, many, many

 

18) “There aren’t ………. cars in the park.” boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

A) much                        B) a little                           C) many                              D) too much

 

19) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) How many sugar have you got?                         B) How much cars are there in the park?

C) How many books is there in the meeting?    D) How much milk have you got?

 

20) “Milk, car, girl, sugar” kelimeleri sırasıyla “how much, how many” soru kelimelerinden hangileriyle kullanılır?

A) How much, how many, how many, how much

B) How much, how many, how much, how much

C) How many, how many, how many, how many

D) How much, how many, how much, how many

 

21) “Their car, his book, my car” iyelik ekli bu kelimeleri, zamirlere dönüştürün.

A) your, hises, mys       B) theirs, his, mine           C) theirs, hises, mys            D) their, his, my

 

22) “Your book, her baby our home” iyelik ekli bu kelimeleri, zamirlere dönüştürün.

A) your, her, our           B) yours, her, ours           C) yours, hers, ours             D) yours, her, our

 

23) “Monday, January, 9 o’clock” kelimelerine sırayla “in, on, at” kelimelerinden hangileri gelir?

A) at, in, on                B) on, on, in                            C) on, at, in                          D) on, in, at

 

24) Aşağıdaki kelimelerin hangilerinde “in, on, at” lerin kullanımı doğrudur?

A) In Monday, on Turkey, at İncesu         B) In Kayseri, at 3 o’clock, on Friday

C) In the table, at 1986, on Samsun     D) In 9 o’clock, at Ankara, on January

 

25) “Lütfen, kitaplarınızı açın.” cümlesinin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Don’t close your book                          B) Please, don’t close your books

C) Close your book                                   D) Please, open your books

 

BAŞARILAR DİLERİM…