4. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme-2

 

 1)  Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) bir sözcük değildir?

a) soluk                

b) yaş                   

c) çay                  

d) okul

 

2)  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır?

a) misafir-konuk       

b) kuru-ıslak      

c) sıcak-soğuk       

d) yüzyıl-asır

 

 

3)  Aşağıdakilerden hangisi somut addır?

a) heyecan          

b) sevinç              

c) tahta                 

d) mutluluk

 

4)   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumuna uymamaktadır?

a) ağaçlardan      

b) okuldan           

c) mavimtırak       

d) yolda

 

 

5)  “lık” eki aşağıdakilerden hangisinin sonuna gelirse bir meslek ismi olur?

a) çiftçi            

b) şeker      

c) kaya                 

d) kalem 

 

6)  Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir?

a)kaçık       

b) açık            

c) tanık           

d) küçük

 

7)  Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi sıfat tamlamasıdır?

a) demir kapı     

b) süt şişesi      

c) gömlek düğmesi       

d) tatlı elma

 

8)  “Dün sokakta seni gördüm.” cümlesinde hangi kelime zamirdir? 

a) dün            

b) sokakta       

c) seni          

d) gördüm

 

9)  Hangi cümlede soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

a) Bu resmi gördün mü?   

b) Hanginiz dışarı çıkmak ister? 

c) Kaç elma yedin?       

d) Sen hangi sırada oturuyorsun?     

     

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin –de hali ile yazılmış bir kelime vardır?

a) Ali de bu dersi anlamamış.        

b) Bu akşam evde toplanacağız.         

c) Adam mide kanaması geçirdi     

d) Pide almak için fırına gitti.

 

 

 

 

 

11)  Aile toplumun en küçük birimidir.Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden biri değildir?

a) anne                

b) amca                  

c) baba             

d) çocuk

 

12)  Aşağıdakilerden hangisi aileyi ayakta tutan faktörlerden biri değildir?

a) ahlak                

b) maddi çıkarlar    

c) sevgi            

d) saygı

 

13) Aşağıdakilerden hangisini yaparsak dolaylı olarak aile bütçesine katkıda bulunmuş oluruz? 

a) eşyalarımızı dikkatli kullanarak                      

b) işe girip çalışarak

c) babamızdan hiç harçlık almayarak                

d) hiç para harcamayarak 

 

14) Devletin, bir ailenin, bir kuruluşun gelir ve giderlerini gösteren çizelge aşağıdakilerden hangisidir?

a) sigorta               

b) cetvel                 

c) bütçe            

d) liste

 

15) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, ailede demokratik ortamın oluşmasına katkı sağlar?

a) kararları baba vermeli                                  

b) ailede annenin sözü geçmeli

c) aile bireyleri ortak karar almalı                     

d) çocukların görüşleri alınmamalı 

 

16) Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen kurallardan değildir?

a) özel ilgi alanlarımız         

b) yasalar              

c) ahlak kuralları               

d) görgü kuralları

 

17) Bir yerin veya bir yapının kuş bakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek çizilmesine ne ad verilir?

a) çizim                    

b) ölçek                   

c) plân                       

d) kroki

 

18) Gerçekte 5 km olan bir yol 1/50 000 ölçekli bir haritada kaç cm olmalıdır? 

a) 25 cm                   

b) 10 cm                

c) 15 cm                    

d) 1 cm

 

19) Pusulanın koyu renkli ucu her zaman hangi yönü gösterir?

a) kuzeyi                   

b) güneyi                

c) doğuyu                  

d) batıyı

 

20)Ülkemizin güneyinde yer alan denizin adı nedir?

a) Marmara Denizi     

b) Akdeniz             

c) Karadeniz             

d) Ege Denizi

 

 

 

 

1-D 2-A 3-C 4-C 5-A 6-D 7-D 8-C 9-B 10-B

11-B 12-B 13-A 14-D 15-B 16-A 17-C 18-B 19-A 20-B