6. Sınıf Cümlede Anlam Testi -1


1.Sevgi kelimesinde hayat veren bir sır var Sevgisiz olan her şeyde mutlaka bir kusur var

Şairin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

A)Sevgi, insanı hayata bağlayan bir güzelliktir.

B)   Yaşamın sırrı sevgi sözcüğünde saklıdır.

C)Sevgisiz olanlara sevgi vermeliyiz.

D)   Herşeyi ayakta tutan sevgidir.

 

2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bıkmak" anlamı vardır?


A) Onun çalmadığı kapı kalmadı. B)Onun yaptıkları canıma yetti artık. C)Eve gelen giden belli değil. D) Sonunda kapısına kilit vurdu.

 

3.        I. Kişisel çıkar, her dili konuşur, her kılığa girer.

II. İnsanlar çıkar sağlayamadıkları için cimri­den nefret ederler.

III.    Çıkar sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayak altına alırsan yükseltir.

IV. Çıkar, gözü en tatlı şekilde kör eden bir araçtır.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir tanım cümlesidir?


A) I
B) II


C) III
 D) IV
 
4.

I. kesin sonuçlara

II.  denemede yazar

III. değildir

IV.  varmak zorunda

Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarının an­lamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmesi için nasıl sıralanması gerekir?

A) ll-IV-l-lll            B) l-ll-lll-IV

C) ll-lll-IV-l            D) ll-l-IV-lll

 
5."Yutmadan evvel çiğnemek ne ise, konuşmadan evvel düşünüp taşınmak da odur." Sözü ile asıl anlatılmak istenen nedir?

A)İnsanın bin düşünüp bir söylemesi

B)    İnsanın lokmasını iyi çiğnemesi

C)İnsanın sözünü açık ve etkili söylemesi

D)    İnsanın tatlı bir dil kullanması


6.Gerçek dost, düşebileceği yerde dostunu kolla­yandır; her işinde ona baş sallayan değil...


Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümley­le aynı doğrultudadır?

A) Dost her zaman arkadaşının yanında olandır.

B)Dost, dostunu her zaman kollayandır.

C)Gerçek dost her şeye evet diyendir.

D) Dost, hata yapmayı engelleyendir.


7.I.Üzümünü ye bağını sorma.


II. Kurdun merhameti kuzuyu ağızda taşımaktır.

III.Her şeye heves eden, sinek gibi balda kalır.

IV. Buldun bir börek, sahibi nene gerek.

V. Soğan yiyen ağzının kokusundan belli olur.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?

A)l-ll          B) lll-IV         
 C) IV-V        D) l-IV

 


8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştır­ma söz konusu değildir?


A)Çocuğun eğitiminde annenin rolü, babanın-kinden daha büyüktür.

B)Dedem, torunları içinde en çok beni severdi.

C) Güzel sanatlar toplumsal değişimi yansıtır.

D) Hastalıklarda yetersiz beslenme kadar, çevre kirliliğinin de etkisi vardır.

9.Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
 Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi
İçimize çevirip nemli gözlerimizi,
 Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos'un.
Dörtlüğün kaçıncı mısrasında kişileştirme vardır?

 
A)l         B) ll   
 C) III        D) IV
 


10.(I) Bence okuduğum kitap çok güzeldi. (II) insa­nın "Ah, evet, bunu ben de düşünmüştüm." diye­bileceği ifadeler var. (III) Bu kitap Ali Çolak'ın Günlük Güneşlik Şarkılar'ı. (IV) Herkesin beğe­nerek okuyabileceği cinsten bir kitap yani.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde göreceli bir ifade yoktur?

A) I          B)ll                C)llll          D) IV

 

 

11.(I) Gazete ve dergilerde kalmış yazılarının dışın­da, kitap halinde elliye yakın eser bırakmış olan Halit Ziya, Türk edebiyatında önemli bir yere sa­hiptir. (II) Ondan önce Ahmet Mithat ve onun izinden gidenlerin olay ve maceraya dayanan ve faydacılık amaçlayan alelade bir üslûpla yazılan sağlam bir teknikten mahrum eserler hakimdi. (III) Halit Ziya, sanatkârâne bir üslûpla Türk dilin­de gerçek romanı yazdı. (IV) Eserlerinde Türk toplumunun derin ve köklü meselelerine hemen hiç rastlanmaz.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde "Halit Ziya'yla ilgili bir olumsuz eleş­tiri" söz konusudur?


A) I          B)ll                C)llll          D) IV

 

 

12. En verimli okuma devri on beşle yirmi yaş ara­sında olan devirdir; çünkü o zaman okunan şey­ler sadece bir zihinsel gereksinimi tatmin etmez; bütün kişiliği besler.

Yukarıdaki cümleden çıkarılamayacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belli bir devrede okunan şeyler düşünsel ihti­yacı da tatmin eder.

B)On beşle yirmi yaş arasında okunanlar daha etkili olur.

C)Belli bir dönemde okunan şeyler şahsiyetin oluşmasında etkindir.

D)   Ne okunacaksa on beşle yirmi yaş arasında okunmalıdır.


13. "Timsahın ağzını düşünen kıymetli inciye kavu­şamaz." Cümlesiyle anlamca en az ilgili olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?


A) Değerli bir şeyi elde edebilmek için bazı zor­lukları göze almak gerekir.

B) Bazı şeyler risk edilmedikçe başarıya ulaşıla­maz.

C) Zorlukları göze almayanlar, zahmete girmek istemeyenler, amaçlarına kavuşamazlar.

D) Zahmete girmeden başarılı olabilmek, herke­sin başarabileceği bir şeydir.


 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" anlamı vardır?


A)Bir gece ansızın gelebilirim.

B)Ben seni sevebilme ihtimâlini sevdim.
 C)Farzedelim ki, buraya hiç gelmedin.
 D) Belki bu kitabı sana veririm.

 15. Çevremizde birilerinin el çabukluğunu, diğerlerinin gafletinden yararlanıp menfaat temin ettiğini, ustaca uygulanmış aşırma plânlarını yahut en masum anlamıyla becerilerini gördükçe o kişiler hakkında..... deriz.
Yukarıdaki parçayı aşağıdakilerin hangisiyle tamamlayanlayız?

A)gözden sürmeyi çeker.

B)saman altından su yürütür

C)karda gezer izini belli etmez

D)adamı suya götürür susuz getirir


16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir nitelik ta­şımaktadır?

A)Türk halk ve aydın edebiyatında aşk ve yaşama sevinci yer alır.

B)   Sosyal tabakaları, üslûpları farklı olmakla birlikte, Karacaoğlan ve Nedim aynı konuyu işlerler.

C)Türkiye, Malazgirt savaşından sonra yapılan savaşlar sayesinde bir Türk vatanı olmuştur.

D) Divan şiiri, baştan sona aşk ve yaşama sevincini başarıyla işleyen şiirlerle doludur.

 


17.I. Gönül adamının emekliliği olmaz, gece gündüz demeden satar sevgilerini.

II. Sanatçı son nefesine kadar kalemi elinden bırakmamalı, etrafına yararlı olmaya çalışmalıdır.

III. Sanatçı kendisiyle bütünleşebildiği oranda yaşlanmaz, dinç kalır.

IV. Öğretmen, öğrencilerine, kendini olduğu gibi tanıtmalıdır.

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi aynı an­lamdadır?

 A) l-lll
 C) l-ll


B) lll-IV
 D) ll-IV

18. (l)Ben kendi hesabıma sanatım olmadan yaşa­yamam. (II) Ama, sanatı her şeyin üstüne koy­muş da değilim. (III) Tersine, onsuz edemeyişim doğal. (IV) Geride kalan elli yılda onlarca eser verdim.


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde yazarın yorumu söz konusu değildir?

A) I              
 B) II           
 C)lll           
 D) IV

19. (I) Faruz Nafiz'in, şiirine bu koşmayı sokusu biraz da estetik bir gaye taşır. Bu şekilde o şiirin monotonluğunu gidermek istiyor.
 (II) Seçmiş olduğu anlatım tarzı da bunu gösteriyor.
 (III) Öyleyse neden şâir onu kendi dili ile konuşturmuyor?
 (IV) Şeyhoğlu'nun düşüncelerini kendisi ifâde ediyor.

 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde eylem gerekçesiyle birlikte verilmiştir?


A) I           B) II          
 C) III           D) IV

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur?


A)Sınavı kazanarak ailemi sevindirecektim.

B) Bizim başarısızlığımız diğerlerinde de var.

C) Derdimi anlatacak bir arkadaş aradım.

D) Bütün olumsuzluklara rağmen başarılı oldum.
 


 

1.C 2. B 3. D 4. D 5. A 6. D 7. D 8. C 9. B 10. C

11. D 12. D 13. D 14. C
 15. A 16. D 17. C 18. D 19. A 20. A