6.Sınıf Türkçe Dersi MetindeAnlam Testi

kmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han¬gisinde farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) O hayatı boyunca zorluklar çekti 

B) Kazak yıkanınca çok çekti. 

C) Hayatında çok cefa çekti. 

D) Çocuklarından çok çekti.

SEÇ    A      B      C      D  

"Iç-dış" sözcükleri arasındaki ilişkinin zıddı bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur? 

A) Üzüntü-keder 

B) Ağrı-dert 

C)İhtiyar-yaşlı 

D)Yoksul-fakir

SEÇ    A      B      C      D  

Ev dediğin, bir yanı dağlara, penceresi yıldızlara yaslanmalı. Başını çevirdin mi bir dağ kurmalı gözlerinin önünde. İçin ürpermeyle dolmalı. Kalkıp dağlara yürüme isteği kabarmalı yüreğinde. İnsanın bir yanı hep dağlara açık kalmalı... 

Bu parçada altı çizili kısımla asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tabiat sevgisi insanın içerisinde gizli bir sevgi olarak hep var olmalıdır. 

B) Doğaya karşı samimi olmalıdır insanoğlu. 

C) Güzellik değişken bir ifadedir, insan güzeli kendisi arar ve bulur. 

D)Tabiatın güzelliklerini görmek, onu yaşamak ve yaşatmak insanın doğasında vardır.

SEÇ    A      B      C      D  

"Dökülmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Yere dökülenleri niye toplamıyorsun? 

B)Onun sınavda döküleceğini biliyordum. 

C)Sıranın üstüne mürekkebi kim döktü? 

D) Makarnanın üzerine sosunu da döksene!

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yapılmıştır? 

A) Meşin yuvarlak file bekçisini şaşırttı 

B) Sobanın dirseği ters takılmıştı. 

C) Üşüyen yaşlı kadın sobayı yaktı. 

D) Gemi, burunda bir saat mola verdi.

SEÇ    A      B      C      D  

(I) Türk dili, birçok eski kelimesini, yerlerine da¬ha güzellerini buldukça terketmiştir. (II) Fakat eskiden beri güzel her kelimesini mutlaka yaşat¬mıştır. (III) Türkçenin, ülkeler, coğrafyalar ve dil¬ler boyunca süren bir macerası olmuştur. (IV) Bu macera en çok da 'güzel"i aramak duygusun-dandır. 

Parçada numaralandırımış cümlelerden han¬gisi kendinden önceki cümlenin gerekçesi¬dir. 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

SEÇ    A      B      C      D  

"İnsanın kabiliyetleri, kendiliğinden çıkan bitkile¬re benzer, okumakla budanmaları gerekir." 

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarı¬lamaz? 

A) Okumak insanı insan eder. 

B) Okumakla güzellikler ortaya çıkar. 

C)Her bulduğumuz kitabı okumalıyız. 

D) İnsani değerler okumakla öğrenilir.

SEÇ    A      B      C      D  

"Aydın, her zaman kendisi olmak zorundadır. Aydın, kendi kafasıyla düşünen kişidir." 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağı¬dakilerden hangisi getirilebilir? 

A) kendini eleştiren 

B) başkalarını örnek alan 

C) kendi gönlüyle hisseden 

D) üstünlüğünü bilen

SEÇ    A      B      C      D  

(I) Ev dediğin, penceresi dağlara bakmalı. (II) Pencerenden dağlar ve dağların üstünde parıltılı bir kandil gibi yıldızlar görünmeli. (III) Gece bitmeden, güneş yıldızları silip götürmeden pencereye koşmalısın. (IV) Gecenin eremediği ve sislerin karartamadığı sabah yıldızını görmelisin. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir benzetme yapılmıştır? 

A) IV 

B) III 

C) II 

D) I

SEÇ    A      B      C      D  

Bodrum'un sonbaharı, ilkbaharından da güzeldir. Bodrumlular "sarı yaz" derler ekimle kasımın o altın günlerine. Kasımda kimi zaman dört mevsim birden yaşanır bir tek günde. Sabahları, serince ama güzel bir ilkbahara; öğleleri yaz günlerine; öğleden sonraları sonbahara, akşamları da kışa benzer. Güneş batınca, evinize sığınır, ocağı hemen yakarsınız. 

(10. ve 11. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.) Parçaya göre "Bodrum'la ilgili hangisi söyle¬nemez? 

A) Sonbahar'ın ilkbahardan güzel olduğu. 

B)Gün içinde farklı havaların yaşandığı 

C) Akşamlarının serin olduğu 

D) İlkbaharın güzelliklerinin bulunmaz olduğu

SEÇ    A      B      C      D  

Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? 

A) Karşılaştırma 

B) Benzetme 

C)Tanık Gösterme 

D) Örneklendirme

SEÇ    A      B      C      D  

Ona göre asıl bizim olan, bize sadık şekilde bağlı olan, bizi bizde ve bizim için saklayan geçmiş zamandır. Fakat biz devamlı bir oluş halinde olduğumuz için, kendimizle beraber geçmiş zamanlarımız da değişir. O halde her çağın hatıralara ayrı ayrı bakış ve onları anlayış tarzı vardır. Fakat yazar, burada da kalmaz, bu değişkenliği büsbütün derinleştirir; bizimle beraber değiştiği için bizimle beraber kaybolması lazım gelen ha¬tıralara bir çeşit ebedilik de kazandırır. 

Parçada "hatıralarla" ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi belirtilmemiştir? 

A) Hatıralar sabit olup, değişkenlik göstermezler 

B) Hatıralar, bize ait, bize bağlı herşeyi saklarlar. 

C)Her çağ hatıralara ayrı bir anlayışla bakar. 

D) Hatıralar mutlaka ebedilik kazanırlar.

SEÇ    A      B      C      D  

Galatasaray, bizim bir buçuk asırdan beri yarım yamalak tasavvur edip de uygulayamadığımız "Batılılık" fikrinin doğru yorumunu temsil ediyor; bu ekip işini dünya standartlarına uygun bir ciddiyet ve kalite ile yerine getiriyor. Milli kimliği daima birinci planda tutmayı başarıyor. Sonunda başarıya ulaşıyor. 

Bu parçada, başarıya ulaşmada rol oynayan özelliklerin hangisi üzerinde daha çok durulmuştur? 

A) Azimli ve istekli olmanın sonucunun 

B) Deneyimlerden yararlanmanın gerekliliğinin 

C) Batılılık ve milli kimliği dengede götürebilmenin 

D) Ekip çalışmasının iyi olması gerektiğinin

SEÇ    A      B      C      D  

Her çocuğun bir yıldızı vardır derdi annem, gökte tutuşmuş gibi yanan ve gecenin tavanında kıpırdayan bu kandillerden hangisi benim yıldızım? 

Bu parçadaki çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Gelecek kaygısıyla yaşayan biridir. 

B) Hayal gücü zayıf olan biridir. 

C) Daima iyimser düşünebilen biridir. 

D) Hayata at gözlüğüyle bakan biridir.

SEÇ    A      B      C      D  

Dil gözetimine, dil bakımına sırt çeviren sözüm ona deneme, başkaca neyi gözetirse gözetsin deneme yazısı olarak güdük kalır. Yani deneme eni boyu ne olursa olsun, ağırlığı, dilsel bir varlık olarak, kendi varolma yasasında bulunan bir yazı şölenidir. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafta verilmek istenen düşünceyle çelişmektedir? 

A) Deneme, "dil"e önem verildiği sürece varlığını gösterir. 

B) Dilden başka durumların gözetilmesi deneme için bir eksikliktir. 

C) Denemenin yazı şöleni olması dildeki ağırlığına bağlıdır. 

D) Dil kadar başka durumları da gözetmek denemede bir gerekliliktir.

SEÇ    A      B      C      D  

Yazar babanın yazar çocukları denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Nihal Atsız'ın oğlu Yağmur Atsız, yazar olmasındaki en büyük etkenin babası ve babasının çevresi olduğunu belirterek "Öyle bir çevre ki, bu çevrede bulunan insanların her biri derya idi benim için. O kadar ki, ilkokul ikinci sınıfta tarihi roman yazmaya karar verdim. Hem de resimli roman. Evimize günde iki üç tane gazete alınırdı. Bu okuma merakımı, merakım da yazmamı sağladı. Şimdi okumaya ilgi yok herhalde ki, yazar olmak da çocukların içinden gelmiyor." 

Bu parçaya göre Yağmur Atsız'ın yazar olmasındaki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Babasının kendisi üzerindeki olumlu etkisi 

B) Aileden sürekli destek görmesi 

C) Kültürlü bir çevrede ve ailede yetişmesi 

D) ilkokul öğretmeninin kendisini teşvik etmesi

SEÇ    A      B      C      D  

Çok ince, pek hassas diye sıfatlandırılan Ekrem Bey'de ne baş döndüren bir yükseklik, ne ruhlara ürpermeler veren bir derinlik vardır. (1) Şair, kendini gönül fırtınaları, ruh cehennemleri içine atacak felaketlere uğradı. (2) Onun babalık ıstı¬rabını balığın karnındaki Yunus peygamber bile çekmemiştir. (3) Evet amma bütün bu kasırga uğultuları bir eser doğurmadı. (4) Divan tarzı'nın estetiğini o yıktı. 

Bu parçada, kaçıncı cümle ile başlayan bölüm ayrı bir paragrafta yer almalıdır? 

A)1 

B)2 

C)3 

D) 4

SEÇ    A      B      C      D  

Hikâye etme, bir olayın söz veya yazı ile anlatımıdır. Edebiyatta en çok kullanılan bir anlatım şeklidir ve en çok hikâye, roman ve tiyatroda rastlanır. Otobiyografi, anı, sohbet, deneme gibi türlerde de konunun gelişine göre yer yer kullanılır. 

Parçada "hikâye etme" ile ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Bir olayı söz veya yazı ile anlatmaya dendiğine 

B) Hikâye etmenin çok kullanılan bir tarz olduğuna 

C) Konunun akışına göre değiştirilebildiğine 

D)Çok tercih edilen bir anlatım olduğuna

SEÇ    A      B      C      D  

Arkada bıraktığı günlere bakıp da pişmanlık duy mayacak az insan vardır. İyiler, neden daha mü kemmel olmadıklarını düşünerek; kötüler de, iş ledikleri kötülüklerin yüz kızartıcı çirkinliklerini görerek 

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanamaz? 

A) pişmanlık duyarlar. 

B) mutlu olurlar. 

C) kendilerini hesaba çekerler. 

D) geçmişten ders alırlar.

SEÇ    A      B      C      D  

Çocuk, sevme nedir bilmeden sever, keder nedir bilmeden üzülür, merhamet nedir bilmeden acır ve tebessüm eder... Bütün bunlar yaratılıştan gelen bir saflık ve temizlik içinde ortaya çıkan meleksi tepkilerdir. Çünkü çocuk günahsızdır. Kötülük yapabilir, bu onun yaratılışındaki yeteneklerin tabii bir görüntüsüdür. Önemli olan yeteneklerini iyi, doğru ve güzel biçimde kullanması için çaba sarf etmektir.

Paragrafa göre çocuklar için hangisi söyle¬nemez? 

A) Tepkilerinin, yaratılış saflığında olduğu 

B) Yeteneklerini doğru kullanması gerektiği 

C) Duygularını tanımadan etrafa yansıttığı 

D) Duygulardan yoksun olduğu

SEÇ    A      B      C      D