7.Sınıf Matematik Testi 22

1-  a/24   kesri 3/8  ve  7/12   kesirleri arasında olduğuna göre a nın kaç doğal sayı değeri vardır?

 

a) 1     b) 2     c) 3    d) 4

 

 

2-     -2 tam 2/5 ile 7/24 rasyonel sayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

a)-2/10   b)-1/2    c)-7/10     d)-1

 

3-  Ardışık 7 tam sayının toplamı 294 ise, en büyük sayı kaçtır?

 

A)  42        B) 43       

C) 44         D)  45            

 

 

4-   2 eksiğinin 7 katı 35 olan sayı kaçtır?

 

A)  5          B)  7        

C)  9          D)  11 

 

5-  Bir sınıfta 12 kız,14 erkek öğrenci vardır.erkek öğrencilerin 3 tanesi kızların ise 2 tanesi gözlüklüdür.sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya gözlüklü olma olasılığı nedir?

 

A)  1426           B)   1526            

C)1514             D) 1226

 

 

6-   11 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?

 

A) 1620              B) 1980          

C) 1800              D) 360

 

7-  Köşegen sayısı kenar sayısının 4 katı olan bir çokgenin iç açılar toplamı nedir?

       

A) 800      B)1620       

C) 1400      D) 600

 

8-        a,b,c sayıları sırasıyla 3,5,7  ile doğru orantılıdır.   2a – b + c = 160  ise a’nın değeri kaçtır?

  

A) 40             B)  60           

C)100             D)  140

 

9-  180 öğrencisi olan bir okulun sınıflarını daire grafiğinde gösterirken, 12 öğrenci bulunan bir sınıf kaç derecelik merkez açı ile daire diliminde gösterilmelidir?

a. 24  b.   18  c.   12  d.   6

 

10-  85,72,60,75,92,85,41,98

  Yukarıdaki sayılar bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersinden aldıkları notları gösterilmektedir

Bu veri grubu için aşağıdaki ölçülerden hangisi en büyük değere sahiptir?

a. Açıklık  

b.   Tepe değeri  

c.   Ortalama  

d.  Ortanca değer

 

11-   Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 

I - iç açılarının ölçüleri toplamı 900 derece olan  çokgen sekiz kenarlıdır

II -13 kenarlı bir çokgende bir köşeden çizilen köşegenlerle  oluşan üçgen sayısı 11’ dir.

III - düzgün beşgende bir iç açıyla bu iç açıya komşu olan dış açının ölçüsü toplamı 360 derecedir.

 

a-) I,II,III             b-) I          c-) II        d-I,III

 

12-   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a-) Çemberin en büyük kirişi çaptır.

b-) Çember bir düzlemi ikiye ayırır.

c-) Çember ile teğet bir noktada kesişir

d-) Bir çemberdeki çevre açının ölçüsü gördüğü yayın yarısına eşittir.

 

13-    Bir öğrencinin yıl içinde matematik dersinden aldığı notlar 3, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 4 dür.   Verilere göre aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır

A) Medyan : 3,5 tir.

B) Mod: 4 tür.

C) Aralık: 3 tür.

D) Aritmetik ortalama: 3,9 dur.

 

                                                   

 

14-   3, 6, 8, 11 sayılarının arasına aşağıdakilerden hangisini yerleştirirsek medyanı 6 olur?

 

A) 10          B) 9            C) 7          D) 5 

 

15-  Aylık geliri 1100 TL olan bir ailenin kiraya ayırdığı miktar daire grafiğinde 198˚ olarak gösteriliyor. Bu ailenin kiraya ödediği miktar tüm paranın yüzde kaçıdır?

    

A) 45        B) 55       C) 198      D) 605

 

16-    4 sayının aritmetik ortalaması 17 dir. Bu sayılardan 11 çıkarılırsa geriye kalan sayıların ortalaması ne kadar artar?

 

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

 

17-  Aşağıdakilerden hangisi ters orantılıdır?

 

            A)  Yükseklik ile oksijen miktarı

 

            B)  Benzin miktarı ile gidilen yol

 

            C)  Un miktarı ile pişirilen ekmek sayısı

 

            D)  Elektrik sarfiyatı ile elektriğe ödenen para

 

18-  Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

                      

  - Bir çemberde çevre açının ölçüsü 200 ise aynı yayı gören merkez açı 100 dir.

  - Çapı gören çevre açının ölçüsü  900 dir.

   - Aynı yayı gören çevre açı ve merkez açının ölçüleri eşittir.

   - Bir çemberde majör yay minör yayın iki katı ise minör yayın ölçüsü 1200 dir.

 

 

          A) 1          B) 2         C) 3          D)4

 

 

19-   y= 3x-2 doğrusu aşağıdaki noktaların hangisinden geçer?

 

 

        A) (1,-1)           B) (0,-2)          C) (0,2)       D) (1,3)

 

 

20- Aşağıdaki denklemleri verilen doğrulardan hangisi orijinden geçmez?

 

 

     A) 5x=3y             B) y=x           C) x-5=y         D) 2x=y

 

CEVAPLAR 1D  2C   3D   4B   5B  6A  7C   8B  9A   10B   11C   12B   13A   14D   15B  16B  17A   18B   19B  20C