Vatandaşlık 4

1.Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesi’nin gereklerinden biri sayılamaz?

A)  Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması

B)  Yargı bağımsızlığının sağlanması

C)  Anayasal üstünlüğün sağlanması

D)  İdarenin yargısal denetiminin sağlanması

E)  Meclis üstünlüğünün sağlanması

 

2.Aşağıdakilerden hangisi İdare Hukuku’nun özelliklerinden biri değildir?

A)  Genç bir hukuk dalıdır

B)  Tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır

C)  İçtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır

D)  Kamu yararı düşüncesi  hakimdir

E)  Uyuşmazlık adli yargıda çözümlenir

•Tedvin: Düzenleme, derleme.

 

3.Aşağıdakilerden hangisi İdarenin Bütünlüğü İlkesi’ni sağlamaya yönelik bir anayasal kurumdur?

A)  İdari işlemlerin yargı denetimine tâbi olması

B)  İdari vesâyet

C)  Yerel yönetimler

D)  Kamu tüzel kişiliği

E)  Yerinden yönetim

•1982 Anayasası’nda “İdare,  kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir” hükmü yer almış, bunun da, vesayet denetimi ile sağlanacağı hükme bağlanmıştır.

 

4.Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında  yer almaz?

A)   YasalarD)  Kanun Hükmünde Kararnameler

B)   TüzüklerE)  İçtihatlar

C)   Yönetmelikler

•İçtihat,  hukukun yazılı değil,  yardımcı kaynağıdır. Bir hukukî sorun karşısında,  mahkeme veya hukuk bilginlerinin görüşü demektir.

 

5.Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku alanına  girmez?

A)   Vergi Hukuku           D)   Medeni Hukuk        

B)   Anayasa Hukuku           E)   Devletler Genel Hukuku       

C)   Ceza Hukuku

•Medeni Hukuk Özel Hukuk kapsamındadır.

 

6.Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biridir?

A)   Dilekçe hakkı          D)   Seçme hakkı          

B)   Konut hakkı          E)   Alacak hakkı

C)   Vatan hizmeti hakkı      

•Dilekçe-Seçme-Vatan Hizmeti hakları, Kamu Hakları’nın Siyasî Haklar bölümü içerisinde yer alır. Konut Hakkı, Sosyal ve Ekonomik Haklar başlığı altında düzenlenmiştir. Bunlar Kamu haklarındandır. Alacak Hakkı, bireyin başka bireylerle ilişkisini içerdiği için Özel Hukuk’un alanına girer.

 

7.Kişi, aile, borç ve eşya hukukuyla ilgili ilişkileri düzenleyen hukuk dalıaşağıdakilerden hangisidir?

A)  Özel hukuk  C)  Anayasa hukuku          E)  Medeni hukuk

B)  Kamu hukukuD)  Devletler hukuku

•Medenî Hukuk’un Başlangıç Bölümü’nde, Kişi, Aile, Miras ve Eşya Hukuku’nu içerdiği belirtilir. Geniş anlamıyla Borçlar Hukuku’nu da kapsar.

 

8.Aşağıdakilerden hangisi özel hakların bir türü olan mutlak haklara örnek verilebilir?

A)  Mülkiyet HakkıD)  Kira hakkı

B)  Alacak HakkıE)  Sözleşme Yapma Hakkı

C)  Temsil Hakkı

•Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Nispî  haklar, sadece ilgilisine karşı ileri sürülebilir. Mülkiyet Hakkı,  herkese karşı ileri sürülebilen bir hak olduğu için,  mutlak haklar içinde yer alır.

 

9.Aşağıdakilerden hangisi  siyasî  kamu hakları içinde yer alır?

A)  Konut HakkıD)  Seyahat etme özgürlüğü

B)  Sağlık HakkıE)  Dilekçe Hakkı

C)  Çalışma Hakkı

•Konut, Sağlık ve Çalışma haklarını Sosyal ve Ekonomik Haklar içerisinde yer alır. Seçme-seçilme, Vatandaşlık, Vatan Hizmeti, Memur Olma ve Dilekçe hakları Siyasi Kamu Hakkı olarak kabûl edilmiştir.

                -1-

 

 

10.Medeni Hukuk ile Özel Hukuk terimlerinin eş anlamlı terimlermiş gibi kullanılması Medeni Hukuk’un aşağıdaki hangi özelliğinin bir sonucudur?

A)  Özel Hukuk’un tek dalı olmasının

B)  Özel Hukuk’un en belirgin dalı olmasının

C)  Özel Hukuk’un en geniş ve en önemli dalı olmasının

D)  Özel Hukuk’un bizzat kendisini ifade etmesinin

E)  Sadece özel kişileri ilgilendirmesinin

 

11.Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk alanına giren hukuk dallarından biri değildir?

A)  Medeni HukukD)  Ticaret Hukuku

B)  Devletler Özel Hukuku  E)   İş ve Soysal  Güvenlik Hukuku

C)  Borçlar Hukuku

•İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kamu Hukuku’nun bir dalıdır.

 

12.Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk un bir alt dalı olan Medeni Hukuk’un düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?

A)  Şahsın HukukuD)  Eşya Hukuku    

B)  Miras Hukuku                 E)  Ticaret Hukuku

C)  Aile Hukuku

•Ticaret Hukuku,  Medeni Hukuk gibi Özel Hukuk’un bir alt dalıdır. Medeni Hukuk’un alt dalı değildir. Medeni Hukuk’un alt dalları, Şahsın Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukuku’dur.

 

13.Bakanlar Kurulunun çalışma biçimlerine ait özellikler arasında sayılamayacak husus aşağıdakilerin hangisinde yer almamıştır?

A)  Bakanlar Kurulu’nun oy çokluğu ile karar alabilmesi

B)  Bakanlar Kurulu kararları için oy birliğinin gerekli olması

C)  Bakanlar Kurulu’nun sıkça başvurduğu yöntemlerden birinin elden imza yolu olması

D)  Bakanlar Kurulu’nun çalışma usullerinin bir iç tüzükle düzenlenmemiş olması

E)  Bakanlar Kurulu’nun, Başbakan  ve gerekli görülen hallerde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması

•Bakanlar Kurulu’nda kararlar oy birliği ile alınır. Bütün üyelerin karara katılmaları gereklidir. Çoğunlukla karar alma yolu yoktur.

 

14.Kamulaştırmada bedel davasına aşağıdaki  mahkemelerden hangisi bakar?

A)  Ceza MahkemesiD)  İdare Mahkemesi

B)  Sulh MahkemesiE)  Danıştay

C)  Asliye Hukuk Mahkemesi

 

15.Aşağıdakilerden hangisi  “Genel Uygunluk Bildirimi”  vermeye yetkilidir?

A)   Maliye BakanlığıD)   Defterdarlık

B)   Bakanlar KuruluE)   Danıştay

C) Sayıştay

•Sayıştay, Genel Uygunluk Bildirimi’ni, ait olduğu Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde TBMM’ye sunmak zorundadır.

 

16.Aşağıdaki Sayıştay işlemlerinden hangisi, Sayıştay denetimi kapsamındaki kurumların bağışlarını denetleyen bir işlemdir?

A)  VizeD)  Uygunluk bildirimi

B)  TescilE)  Sayıştay ilamı

C)  Verile emrine bağlanma

•Sayıştay, genel ve katma bütçeli kurumların harcamaya ilişkin yaptıkları sözleşmeleri bütçe ve yasalara uygunluk açısından denetler. Tescil işlemi ile sözleşmelerin uygunluğunu saptar ve uygulanmasına onay verir.

 

17.Danıştay, İdare ve Vergi mahkemeleri aşağıdaki hallerin hangisinde dava dilekçesinin reddine karar verirler?

A)   Davanın hasım gösterilmeden açılması halinde

B)   Davanın yanlış hasım gösterilerek açılması halinde

C)   İdari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan 

         mahkemede  davanın açılması halinde

D)  Dava dilekçesinde, işlemin tebliğ yazılı bildirim tarihinin  gösterilmemesi  halinde

E)   Zorunlu idari başvuru yoluna gidilmeden doğrudan dava açılması  halinde 

 

18.Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi yoktur?

A)  İç İşleri BakanlığıD)  Sağlık Bakanlığı       

B)  Devlet BakanlığıE)  Milli Eğitim Bakanlığı

C)  Orman Bakanlığı

 

19.Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu kuruluşlarında çalıştırılacak kamu görevlisi kapsamı içinde sayılabilecek kategorilerden biri değildir?

A)  Devlet memuruD)  Danışman

B)  İşçiE)  Geçici personel

C)  Sözleşmeli personel

•Devlet Memurları Kanunu’nda kamu görevlisi olarak dört unsur sayılmıştır:  Memurlar, sözleşmeli personel, geçici görevliler ve işçiler.

 

20.2004 yılında yapılan değişiklikle, aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’da                düzenlenen yargı kurumları arasından çıkarılmıştır?

A)Askeri Yüksek İdare mahkemesiD)Yargıtay

B)Sayıştay  E)Devlet Güvenlik Mahkemesi

C)Danıştay

 

21.Aşağıdakilerden hangisi yargı denetiminin dışında bırakılan idarîişlemlerden biri değildir?

A)  Yüksek Seçim Kurulu kararları

B)  Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı idarî işlemler

C)  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

D)  Askeri personel hakkında disiplin cezaları

E)  Belediye başkanlarının yaptığı işlemler

 

22.Bakanların idarî görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A)  Açık bulunan bir bakanlığa vekalet etmek

B)  Bakanlığı temsil etmek

C)  Bakanlık adına yönetmelik yapmak

D)  Bakanlık adına harcamalar yapmak

E)   Bakanlığın hükümet ile ilişkilerini sağlamak

•Bakanlar, bakanlığı olanlar ve devlet bakanları  şeklinde ikiye ayrılır. Bakanlığı olan bakanların ana görevi kamu hizmeti yürütmektir. Devlet bakanlarının görevi ise, esas olarak siyasîdir. Açık bulunan bir bakanlığa vekâlet etmek kamu hizmeti görmek anlamında bir idarî görev değil, daha çok Devlet bakanlarının üstlendiği siyasî görevdir. Bu vekâlet 15 günü geçemez.

 

23.Anayasamıza göre genel ve yerel seçimlerde adayların tespitine ve yeterliliğine aşağıdakilerden hangisi karar vermektedir?

A)  Adalet Bakanlığı       D)  Yargıtay

B)  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu       E)  Danıştay

C)  Yüksek Seçim Kurulu

•Yüksek Seçim Kurulu’dur. Kararları kesindir, itiraz edilemez.  7 asıl 4 yedek üyeden oluşur (üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçilir). 

 

24.Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu’nun daimi üyesi değildir?

A)  İç İşleri BakanıC)  Başbakan              E)  Sağlık Bakanı

B)  Dış İşleri BakanıD)  Cumhurbaşkanı

•MGK, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Başbakan yardımcıları, Genel Kurmay Başkanı, Milli Savunma, İç İşleri, Dış İşleri, Adalet bakanları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile toplanır. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de toplantıya katılır, fakat oy hakkı yoktur. Cumhurbaşkanının bulunmadığı zamanlarda kurula Başbakan başkanlık yapar.

 

25.Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarının özelliklerinden biri olamaz?

A)  Sayıştay  denetimine tâbi olmaları

B)  Tüzel kişiliğe sahip olmaları

C)  Sermayelerinin tamamının devlete ait olması

D)  Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmaları

E)  Yasa ile saklı tutulan konular dışında özel hukuka tabi olmaları

•KİT’lere Genel Muhasebe Kanunu ve Devlet İhale Kanunu uygulanmadığı, ayrıca, saklı tutulan konular dışında Özel Hukuk kuralları ile denetlendiği için Sayıştay denetimi uygulanmamaktadır.

 

26.İdari yargı, kararlarını kaç gün içinde uygulamayan kamu görevlisi aleyhine tazminat davası açabilir?

A)  10B)  20C)  25D)  30E)  40

 

27.Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararı vermeye yetkili yüksek mahkemedir?

A)  Anayasa MahkemesiC)  Danıştay  E)  Askeri Yargıtay

     B)  SayıştayD)  Yargıtay

•Danıştay,  idarî yargıdaki en üst mahkemedir. Kararları kesindir.

 

             TEST 2     -2-

 

28.Belediye başkanının görevden alınmasında son ve kesin karar aşağıdaki mercilerden hangisince verilir?

A)  İç İşleri Bakanlığı  D)  Yargıtay

B)  Bakanlar KuruluE)  Danıştay   

C)  Cumhurbaşkanı

•Belediye başkanının başkanlıktan düşürülmesi istemi İç İşleri Bakanı tarafından Danıştay’a yapılır. Danıştay bir ay içinde karara bağlar.

 

29.Belediye bütçesini inceleyen ve görüş bildiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Belediye BaşkanıD)  Belediye Meclisi

B)  ValiE)  İç İşleri Bakanlığı

C)  Belediye Encümeni

 

30.1982 Anayasası’na göre yetki genişliği aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

A)  İllereD)  İç İşleri Bakanlığına

B)  Mahalli idarelereE)  Belediyelere

C)  Taşra teşkilatına

•Ülkemizde merkezden yönetim sistemi uygulanmaktadır. Merkezden yönetim sisteminin ortaya çıkaracağı kamu hizmetlerinin taşrada gecikme ile yürütülmesinin sakıncalarına karşı Yetki Genişliği düşünülmüştür. Yetki genişliği, merkezî idarenin, taşra örgütündeki âmirlerine belli konularda merkeze danışmadan, merkez adına karar alabilme imkânı veren yetkidir. Yetki genişliği illerde vali tarafından uygulanır.

 

31.Merkezi idarenin hiyerarşik en üst amiri kimdir?

A)  Meclis BaşkanıD)  Başbakan

B)  CumhurbaşkanıE)  Bakan

C)  Bakanlar Kurulu

•Başbakan, bakanların  hiyerarşik  âmiri değildir).

 

32.Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin sakıncalarından biridir?

A)  Güçlü bir devlet yönetimi sağlar

B)  Hizmetler daha az harcamayla yapılır

C)  Rasyonel biçimde yürütülür

D)  Hizmetler tekdüze biçimde yürütülür

E)  Demokratik ilkelere uygun değildir

 

33.Türk belediyeciliğinde Büyükşehirleri diğerlerinden ayırt eden yasal düzenleme hangi yıl yapılmıştır?

A)  1923       B)  1930            C)  1954              D)  1961 E)  1984

•Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde yapılmıştır.

 

34.Aşağıdakilerden hangisi ilçe idare kurulunda yer almaz?

A)  DefterdarD)  Mal Müdürü

B)  Tarım MüdürüE)  Kaymakam

C)  Milli Eğitim Müdürü

•Defterdarlık illerde olur. İlçede Mal Müdürlüğü vardır.

 

35.Yerel yönetimlerin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)  Kendi bütçelerinin olması

B)  Kendine özgü tüzel kişiliklerinin olması

C)  Halk tarafından doğrudan doğruya seçilmesi

D)  Özerk kuruluş olmaları

E)  Merkezi hiyerarşinin denetimine tâbi olmaları

•Yerel yönetimler, seçimle iş başına gelen ve yargı yoluyla uzaklaştırılabilen kuruluşlar olduğundan, merkezin hiyerarşik denetiminden söz edilemez. Merkezin, sadece, toplum yararını gözetmek amacıyla vesâyet yetkisi vardır.

 

36.Bir köyde isteğe bağlı işlerin zorunlu hale gelmesine kim karar verir?

A)  Bakanlar KuruluD)  İç İşleri Bakanı

B)  İhtiyar HeyetiE)  Vali

C)  Köy Derneği

•Köyler, 1924 Köy Kanunu ile kurulmuştur.  Salma  ve  İmece başlıca geliridir. Köy Derneği, köyün isteğe bağlı işlerinin zorunlu hale gelmesini sağlar.

 

37.Köy muhtarı köyün bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak için köy halkının gelir durumuna göre bir  miktar vergi toplayabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu verginin adıdır?

A)  HaraçB)  KabotajC)  ÖşürD)  SalmaE)  Emlak