Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi2

Yayınlanma Kpss Tarih

KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ

1. Amasya Genelgesi'nde İstanbul hükümetinin görevinin gereklerini yerine getirmediği" bildirilmişti.

Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükümetinin görevini yapamamasının nedenlerinden biri olarak gösterilebilir?

A) Brest Litowsk Antlaşması'nın yürürlükten kaldırılması

B) Kuva-i Milliye'nin kurulması

C) Mebuslar Meclisi'nin çalışmalarının durdurulması

D) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin ortaya çıkması

E) Mustafa Kemal'in IX. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkması

 

2. Erzurum Kongresi'nde dış politikayı da ilgilendiren kararların alınması bu kongrenin meclis gibi hareket ettiğini göstermektedir.

Kongre kararlarının hangisi dış politika ile ilgili değildir?

A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

B) Azınlıklara siyasal egemenliğimizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

C) Manda ve himaye kabul edilemez.

D) Uygun koşullarda ekonomik yardım alınabilir.

E) Temsil heyeti Doğu illerini temsil edecektir.

 

3. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmada; milletin içine düştüğü tehlikeyi belirterek, hakkımızda verilen haksız hükümlerin muhakkak iflas edeceğini söyledi. Bunun için de ulusal iradeye dayanan bir yönetimin kurulmasını ilk amaç olarak gösterdi.

Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde bu amaçtan söz edildiği savunulabilir?

A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.

B) Milli iradeyi hakim kılmak esastır.

C) Doğu illerindeki dernekler birleştirilmiştir.

D) Manda ve himaye kabul edilemez.

E) Hıristiyanlara siyasal hakimiyetimizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.

 

 

 

4. Erzurum Kongresi sonunda ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul hükümetine yardımcı olmak

B) Mebuslar Meclisi'ni toplantıya çağırmak

C) Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek

D) Azınlıkların çalışmalarına engel olmak

E) Doğu Anadolu'yu saldırılara karşı korumak

 

 

 

5. Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde "Manda ve himaye kabul edilemez." kararı alınmıştır.

Bu bilgiye bakılarak;

I. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır.

II. Saltanatın kaldırılması düşünülmektedir.

III. İstanbul hükümeti ile işbirliği yapılmaktadır.

IV. Ulusun gücüne güvenilmektedir. yargılarından hangilerine varılabilir?

A) I ve IIIB) Yalnız IIC) II ve III

D) I ve IVE) Yalnız IV

 

 

 

6. Kurtuluş Savaşı'nın tek elden yönetilmesi başarının kazanılmasında etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, .Kurtuluş Savaşı'nda birlik ve beraberliği sağlamak amacına yönelik olarak yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Sivas Kongresi'nin toplanması

B) Manda ve himayenin savunulması

C) Mustafa Kemal'e meclis yetkilerini kullanma hakkı verilmesi

D) TBMM'nin yasama ve yürütme yetkilerini elinde bulundurması

E) Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Kuva-i Milliye komutanı olarak tayin edilmesi

 

 

 

7. Mondros Ateşkesi'nden sonra yapılan işgaller üzerine Balıkesir, Alaşehir, Erzurum ve Sivas kongreleri toplandı.

İstanbul hükümetinin isteği dışında yapılan bu kongreler, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olarak gösterilemez?

A) Halkın işgallere karşı olduğu

B) Halkın çözüm arayışı içinde olduğu

C) Anadolu'da işgallere karşı tepki oluştuğu

D) İstanbul hükümetinin görevini yapmadığı

E) Halkın saltanat yanlısı olduğu

8. I. Erzurum Kongresi

II. Sivas Kongresi

III. Amasya Görüşmesi

IV. Misak-ı Milli

V. Amasya Genelgesi

Yukarıdakilerden hangilerinde Meclis-i Mebusan'ın açılmasıyla ilgili kararlar alınmıştır?

A) I, II ve IIIB) I, II ve IVC) II, III ve V

D) I, III ve VE) III, IV ve V

 

9. TBMM 29 Nisan 1920'de Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu kabul etti.

Bu kanunun aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlem olarak çıkardığı savunulabilir?

A) Bazı milletvekillerinin padişahın yanında yer alması

B) Meclis'te yıkıcı çalışmaların başlaması

C) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmaların çıkması

D) Çerkez Ethem isyanının başlaması

E) Yunan ordusunun batı cephesinde saldırıya başlaması

 

 

 

10. 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri, Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni dağıtarak bazı milletvekillerini Malta Adası'na sürgüne göndermişlerdir.

Bu durum İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarının göstergesidir?

A) Meclisi denetim altına almayı

B) Güçlerini kanıtlamayı

C) Saltanatı kaldırmayı

D) Ulusal iradeyi yok etmeyi

E) Mustafa Kemal'e gözdağı vermeyi

 

 

 

11. TBMM'nin açılmasından sonra kabul edilen ilk anayasanın aşağıdaki maddelerinden hangisinde ulusal egemenlik düşüncesi yoktur?

A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

B) Kanun yapma ve yürütme yetkisi TBMM'de toplanır.

C) Türkiye devleti, TBMM tarafından yönetilir.

D) TBMM, halk tarafından seçilen üyelerden oluşur.

E) TBMM için seçimler iki yılda bir yapılır.

12. TBMM, Sevr Antlaşması'nı imzalayanları vatan haini olarak ilan etti. Mustafa Kemal de "... İdamımıza karar veren düşmanlarımıza karşı daha azimkarane ve daha kuvvetli mukavemet çarelerini düşünmek gerekir..." diyerek Sevr Antlaşması'na tepki gösterdi.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Sevr Antlaşması'nı imzalayanların çoğu yurt dışına kaçmıştır.

B) TBMM, Anadolu için karar verme yetkisine sahiptir.

C) Sevr Antlaşması'nda Türklere hiç toprak bırakılmamıştır.

D) Sevr Antlaşması ulusal direniş düşüncesini güçlendirmiştir.

E) Osmanlı Mebuslar Meclisi Sevr Antlaşması'nı oybirliğiyle kabul etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. C2. E3. B4. C5. D

6. B7. E8. A9. C10. D

11. E12. D

 

KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ

1. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığında gerçekleştirmeyi düşündüğü asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli mücadeleyi başlatarak bağımsız bir devlet kurmak

B) Mitingler düzenlemek

C) Kuva-i Milliye birlikleri oluşturmak

D) Müdafaa-i hukuk cemiyetlerini yaygınlaştırmak

E) Zararlı cemiyetlerin çalışmalarına engel olmak

 

2. Mustafa Kemal'in IX. Ordu Müfettişliği görevinin gereklerini yerine getirmek üzere İstanbul hükümetine gönderdiği 22 Mayıs 1919 tarihli raporun;

I. Yunanlıların milliyet esasına göre İzmir'de hakları yoktur.

II. Karadeniz'deki Rumlar, devlet kurma amacından vazgeçerse olaylar kendiliğinden duracaktır.

III. Türk milleti manda ve himayeyi kabul etmeyecektir.

gibi maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İzmir'de nüfus çoğunluğu Türklere aittir.

B) İtilaf Devletleri Anadolu'yu parçalamaya çalışmaktadır.

C) Bölgedeki olayların sorumluluğu Rumlara aittir.

D) Türk milleti bağımsızlık düşüncesini benimsemiştir.

E) İngiltere'ye karşı Amerika ile ittifak yapılmalıdır.

 

3. Mustafa Kemal Havza'dan sivil ve askeri makamlara gönderdiği telgraflarla, İzmir'in işgalinin çeşitli yollarla protesto edilmesini istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu isteğin amaçlarından biri olamaz?

A) Halkı örgütlü direnişe hazırlamak

B) Ateşkes koşullarına uyulmasını sağlamak

C) Halkı, işgallerin geçici olmadığına inandırmak

D) İstanbul hükümetine sorumluluklarının gereğini hatırlatmak

E) Halkın tepkisini dünya kamuoyuna duyurmak

 

 

4. 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesi'nde;

- Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

- İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.

- Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

- Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır, kararlan yer almıştır.

Bu kararlara göre Amasya Genelgesi'nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir açıklama yapıldığı söylenemez?

A) İstanbul hükümetinin durumu

B) Savaşın amaç ve gerekçesi

C) Kurulacak devletin sınırları

D) Kurtuluş savaşının nasıl yapılacağı

E) Milli birliğin sağlanması

 

 

 

5. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." şeklinde bir madde yer almıştır.

Bu duruma neden olarak;

I. İstanbul hükümetinin görevlerinin gereklerini yerine getirmemesi

II. Ülkenin çeşitli yerlerinin işgal edilmesi

III. Sevr Antlaşması'nın İstanbul hükümetince onaylanması

gibi gelişmelerden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III

D) I ve IIE) II ve III

 

 

 

 

6. Amasya Genelgesi'nde "Milletin haklarını dile getirip dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir kurulun varlığı gereklidir." şeklinde bir madde yer almıştır.

Bu maddenin gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Türk halkının işgallere karşı ayaklanması

B) Anayasanın padişahın yetkilerini kısıtlaması

C) Anadolu'da kongrelerin toplanması

D) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması

E) İstanbul hükümetinin görevini yerine getirmemesi

7. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan;

I. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk

II. Kilikyalılar

III. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye

IV. Trakya-Paşaeli

gibi cemiyetlerden hangileri, Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olmuştur?

A) I ve IIIB) I ve IIC) II ve III

D) II ve IVE) I ve IV

 

 

 

8. Erzurum Kongresi;

- 23 Temmuz 1919'da Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Trabzon'dan gelen delegelerin katılımıyla toplandı.

- Doğudaki cemiyetleri "Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirdi.

- Yayınladığı bildiride; Osmanlı ülkesinin bütünlüğü, Mebuslar Meclisi'nin açılması, ulusal bağımsızlık gibi kararlara yer verdi.

Bu bilgilere göre, Erzurum Kongresi'yle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Ulus iradesiyle hareket edilmesinden yanadır.

B) Doğuda tek bir cemiyeti fiili otorite haline getirmiştir.

C) Aldığı kararlar bakımından ulusal nitelik taşımaktadır.

D) Kongreye katılan delegeler her konuda tam bir görüş birliği içindedir.

E) Temsil edilen yerler bakımından bölgeseldir.

 

 

 

9. Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, saltanat iradesinin yerini ulusal iradenin alacağını göstermektedir?

A) İstanbul hükümeti yerine geçici bir hükümet kurulmalıdır.

B) Her türlü işgal girişimine karşı millet hep birlikte mücadele edecektir.

C) Ulusal güçleri etken, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.

D) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür.

E) Manda ve himaye kabul edilmeyecektir.,

 

 

 

10. Sivas Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, yürütme yetkisinin kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Tüm cemiyetlerin tek bir çatı altında toplanması

B) Ali Fuat Paşa'nın Batı Anadolu Kuvay-ı Milliye komutanlığına atanması

C) Meclis-i Mebusan'ın toplanmasının kararlaştırılması

D) Manda ve himayenin kabul edilmemesi

E) Erzurum Kongresi kararlarının genişletilerek kabul edilmesi

 

 

11. I. Erzurum Kongresi

II. Sivas Kongresi

III. Alaşehir Kongresi

IV. Balıkesir Kongresi

V. Amasya Genelgesi

Yukarıdakilerden hangilerinde bölgesel amaçlı çalışmalar yapılmıştır?

A) I ve IIB) IV ve VC) III ve V

D) I ve IIIE) III ve IV

 

 

12. - Erzurum Kongresi, toplanma şekliyle bölgesel bir kongredir.

- Sivas Kongresi, toplanma şekli ve kararlarıyla ulusal bir kongredir.

Buna göre, Erzurum Kongresi'nde kabul edilen;

I. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür.

II. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozabilecek ayrıcalıklar tanınamaz.

III. Heyet-i Temsiliye Doğu Anadolu'nun bütününü temsil eder.

IV. Ulusal vicdandan doğan dernekler, birleşerek "Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adını almıştır.

kararlarından hangilerinin Sivas Kongresi'nde herhangi bir değişikliğe uğradığı söylenemez?

A) I ve IIB) II ve IIIC) III ve IV

D) II ve IVE) I ve III

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. A2. E3. B4. C5. D

6. E7. A8. D9. C10. B

11. E12. A

 

KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ

1.12 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Meclis daha önce Mustafa Kemal tarafından planlanan işlerin büyük bölümünü yerine getirmedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmadığı gibi Mustafa Kemal de Meclis başkanlığına seçilmedi.

Mebuslar Meclisi üyelerinin bu davranışları ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

A) İtilaf Devletleri'yle işbirliği içinde olduklarını göstermek

B) Anadolu hareketinin emrinde olmadıklarını kanıtlamak

C) Kuva-i Milliye hareketiyle birlikte olduklarını göstermek

D) Padişahın baskısı altında olmadıklarını açıklamak

E) Ulusal bir meclis olduklarını kanıtlamak

 

 

2. Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misak-ı Milli'de; "Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız." denilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

A) Kapitülasyonların kaldırılması

B) Padişahın güvenliğinin sağlanması

C) Mondros Ateşkesi hükümlerine uyulması

D) Savaş durumuna son verilmesi

E) Azınlık haklarının korunması

 

 

 

 

3. TBMM’nin Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar düzenli çalışmasını ve süratli karar almasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laik düzene geçmeyi amaçlaması

B) Kurduğu hükümeti devam ettirmesi

C) Ülke yönetimini elinde bulunduran tek organ olması

D) Dış ilişkilerinde güçlü olma ilkesini benimsemesi

E) Ayaklanmaları bastırması

4. Misak-ı Milli'de; Kars, Ardahan ve Batum'da halkoylaması yapılması isteniyordu.

Bu bölgelerde halk oylaması yapılmasının istenmesinde;

I. Wilson İlkeleri

II. Türk nüfusun çoğunlukta olması

III. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması

IV. Brest-Litowsk Antlaşması

V. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi

gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) I, II ve VB) I, III ve VC) I, II ve IV

D) II, III ve IVE) III, IV ve V

 

 

 

 

5. İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ederek Meclis-i Mebusan'ı dağıttılar. Milletvekillerini ve aydınları sürgüne gönderdiler. Fakat padişah ve İstanbul hükümetine dokunmadılar.

İtilaf Devletleri'nin padişah ve İstanbul hükümetine dokunmamalarının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Halifeliğin devam etmesini sağlamak

B) Yunanlıların İzmir'i işgalini kolaylaştırmak

C) Osmanlı padişahının diplomatik gücünden yararlanmak

D) Misak-ı Milli'nin ilanına engel olmak

E) Padişah ve İstanbul hükümetinden çıkarları doğrultusunda yararlanmak

 

 

 

6. Aşağıdaki kararlarından hangisi, Birinci TBMM döneminde "meclis hükümeti" sisteminin uygulandığını kanıtlamaktadır?

A) Hükümet işlerini meclis tarafından seçilen İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

B) Meclis başkanı meclis üyeleri tarafından belirlenir.

C) Din işleri meclis tarafından yürütülür.

D) Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir.

E) Milletvekilleri Türk halkının bütününü temsil eder.

 

 

 

7. Aşağıdaki özelliklerinden hangisi, 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin "Kurucu Meclis" niteliği taşıdığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yasama yetkisini kendisinde toplaması

B) Millet adına egemenlik hakkını kullanması

C) Yabancı devletlerle anlaşmalar imzalaması

D) Anayasa hazırlamış olması

E) Yürütme yetkisini kendi üzerine alması

 

 

8. TBMM açıldıktan bir süre sonra, hükümetin kurulduğu resmi bir yazıyla yabancı devletlere bildirilmiştir.

TBMM'nin bu girişiminin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Osmanlı Devleti'nin devamı olduğunu kanıtlamak

B) Cumhuriyet rejiminin kurulduğunu açıklamak

C) Ulusal direniş örgütlerini desteklediğini göstermek

D) Kurucu meclis olduğunu ortaya koymak

E) Türk ulusu adına karar verme yetkisinin kendinde olduğunu göstermek

 

 

9. Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddeleri şunlardır;

I. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

II. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

III. Devletin resmi dili Türkçe’dir.

IV. Devletin dini İslam’dır.

Bunlardan hangileri cumhuriyet yönetimine geçişin amaçlandığının göstergesidir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) II ve III

D) I ve IIIE) I ve IV

 

 

 

10. 1921 Anayasası ile kabul edilen "güçler birliği" ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde açıklamıştır?

A) Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere bırakılır.

B) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri ayrı kurumlar tarafından kullanılır.

C) Yasama yetkisi devlet başkanına verilir.

D) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM tarafından kullanılır.

E) Tüm yetkiler devlet başkanına verilir.

 

11. Milli Mücadele döneminde Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe'nin önce Kuva-i Milliye taraftarı olup sonradan TBMM'ye karşı ayaklandıkları görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, bu ayaklanmaların temel nedeni olarak gösterilebilir?

A) Saltanata bağlı olmaları

B) İşgal kuvvetlerinin desteğini almaları

C) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları

D) Yunanlılar tarafından yönlendirilmeleri

E) Merkezi otoriteye uyum sağlayamamaları

 

 

12. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde,

I. İstiklal Mahkemeleri'nde milletvekillerinin görevlendirilmesi

II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

III. Ayaklanmaları bastıran TBMM’nin otoritesinin artması

gibi gelişmelerden hangileri, TBMM'nin çalışmaları sırasında yargı yetkisini de kullandığını kanıtlar?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III

D) I ve IIE) I ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. B2. A3. C4. C5. E

6. A7. D8. E9. B10. D

11. E12. A

 

KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIK DÖNEMİ

1. Mustafa Kemal 28/29 Mayıs 1919'da yayınladığı Havza Genelgesi'nde işgallere karşı mitingler ve gösteriler düzenlenmesini istemiştir.

Bu bilgiye göre, Havza Genelgesi'nin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Ulusal egemenliği sağlamak

B) İtilaf Devletleri'ne gözdağı vermek

C) İşgalleri durdurmak

D) İstanbul hükümetini uyarmak

E) Ulusal bilinç ve heyecanı canlandırmak

 

 

 

 

2. Amasya Genelgesi'nin;

I. Sivas'ta toplanacak olan kongreye her ilden üç temsilci gönderilmelidir.

II. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

III. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir.

IV. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.

gibi maddelerinden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini ortaya koymaktadır?

A) I ve IIB) II ve IIIC) III ve IV

D) II ve IVE) I ve III

 

 

 

 

3. Amasya Genelgesi'nde "Sivas'ta ulusal bir kongre toplanması kararının ulusal bir sır olarak tutulması ve kongreye katılacak delegelerin kimliklerinin gizlenmesi" istenmiştir.

Uyulması istenen bu önlemlere neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin kongreye katılıma engel olabileceği düşüncesi

B) Fırka çalışmalarına engel olunmak istenmesi

C) Doğu'nun İtilaf Devletlerince işgalinin önlenmek istenmesi

D) Belli siyasi görüşe sahip kişilerin seçilmesinin istenmesi

E) Siyasi tartışmaların engellenmek istenmesi

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin toplanma amaçlarından biri olarak gösterilemez?

A) Doğu illerinin sorunlarını görüşmek ve kararlar almak

B) Türklerin Doğu Anadolu'dan göç etmesini önlemek

C) Bölgede bir Ermeni Devleti'nin kurulmasını önlemek

D) Saltanatın kaldırılmasına yasal gerekçe oluşturmak

E) Bölgenin İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesini engellemek

 

 

 

 

5. 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongre niteliği kazanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin aldığı ulusal nitelikli kararlardan biri değildir?

A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.

B) Doğu Anadolu’daki cemiyetler birleşecektir.

C) Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması gereklidir.

D) Manda ve himaye kabul edilemez.

E) İstanbul hükümeti görevini yapmamaya devam ederse geçici bir hükümet kurulacaktır.

 

 

 

6. Erzurum Kongresi'nde alınan "Mebuslar Meclisinin derhal toplanmasına ve hükümet çalışmalarının Meclisin denetimine konulmasına çalışılacaktır." kararının aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

A) Ulusal iradeyi egemen kılmaya

B) Saltanatı kaldırmaya

C) İstanbul'u İtilaf Devletlerinin işgalinden kurtarmaya

D) İstanbul hükümeti ile ilişkileri düzeltmeye

E) Doğu Anadolu'nun bütünlüğünü sağlamaya

 

 

 

 

7. Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi ulusal bağımsızlığın kayıtsız-şartsız gerçekleştirilmesi amacına yöneliktir?

A) Azınlıklara siyasal egemenliğimizi bozucu ayrıcalıklar tanınamaz.

B) Ulusal güçleri etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.

C) Tüm yurttaki cemiyetler birleştirilecektir.

D) Mebusan Meclisi'nin derhal toplanması sağlanmalıdır.

E) Manda ve himaye kabul edilemez.

 

 

 

 

 

8. Sivas Kongresi'nde seçilen Temsil Kurulu'nun bütün Anadolu'da etkili olabilmesi, kongrede alınan kararlardan hangisiyle ilgilidir?

A) Azınlıklarla siyasal yapımızı, toplumsal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.

B) Manda ve himaye kabul edilemez.

C) Tüm yurttaki Müdafaan Hukuk Cemiyetleri birleştirilecektir.

D) İstanbul hükümeti'nin görevini yapamaması halinde geçici bir hükümet kurulacaktır.

E) Mebuslar Meclisi'nin hemen toplanması için çalışılacaktır.

 

 

 

 

9. Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne Erzurum milletvekili olarak seçilen Mustafa Kemal İstanbul'a gitmemiştir. Buna rağmen meclis üyelerinden kendisini başkan seçmelerini istemiştir.

Mustafa Kemal'in katılmayacağı bir meclise başkan seçilmek istemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağıtılması durumunda meclisi yeniden toplantıya çağırmak

B) İşgal kuvvetlerine gözdağı vermek

C) Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını meclise kabul ettirmek

D) Saltanatı kaldırmak

E) Cumhuriyeti ilan etmek

 

 

10. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde, Balıkesir Kongresi (26-30 Temmuz 1919) ve Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919) gibi bölgesel nitelikli kongrelerin toplanmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzmir ve çevresinin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi

B) Erzurum Kongresi'nin toplanması

C) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması

D) Misak-ı Milli kararlarının uygulanması

E) TBMM 'ye karşı ayaklanmalar çıkması

 

 

11. İstanbul hükümeti Amasya Görüşmesi'nde kararlaştırılan "Mebusan Meclisi'nin toplanması" fikrini benimserken, "Temsil Kurulu'nun görüşü alınmadan barış görüşmelerine karar verilmeyecektir." kararını kabul etmemiştir.

İstanbul hükümeti bu davranışı ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Silahlı direnişi başlatmayı

B) Temsil kurulu ile ortak hareket etmeyi

C) Ayaklanmaları desteklemeyi

D) Otoritesini korumayı

E) Yönetim biçimini değiştirmeyi

 

 

12. İtilaf Devletleri, Mebuslar Meclisi'nin toplanması için yapılan seçimleri ve meclisin açılmasını engellemediler.

İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Ulusal egemenliğin sağlanmasını istemeleri

B) Mecliste kendi istekleri doğrultusunda kararlar alınacağına inanmaları

C) Demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmak istemeleri

D) Türk halkına sempatik görünmek istemeleri

E) Padişahın yetkilerini sınırlamak istemeleri

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. E2. B3. A4. D5. B

6. A7. E8. C9. A10. A

11. D12. B

 

KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ

1. İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi üzerine bir bildiri yayınlayan Mustafa Kemal, ulusal mücadelenin amaçlarından birinin de padişahı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak olduğunu açıkladı.

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine yönelik bir girişim olarak nitelendirilebilir?

A) Farklı düşüncede olan kişileri tek amaç etrafında birleştirmek

B) Padişahın desteğini kazanmak

C) İtilaf Devletleri'ni oyalamak

D) İstanbul hükümetini desteklemek

E) Saltanatı kaldırmak

 

 

 

 

2. 23 Nisan 1920'de TBMM'de açılış konuşmasını yapan Sinop milletvekili Şerif Bey, "İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiğini, hükümetin bağımsızlığını kaybettiğini, bu durumu kabullenemeyen Türk milletinin bağımsız yaşamak amacıyla bu meclisi topladığını" açıklamıştır,

Bu bilgiye göre, TBMM'nin açılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölgesel kurtuluş çareleri aramak

B) Cumhuriyet rejimini ilan etmek

C) İstanbul hükümeti ile ittifak yapmak

D) Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek

E) Güçler ayrılığını oluşturmak

 

 

 

 

3. Mustafa Kemal; yeni açılacak meclisin bir kurucu meclis olması gerektiğini düşünüyordu. Ancak bazı milletvekilleri bu düşünceye karşı çıkarak hükümetin de geçici bir süre için seçilmesini istemişlerdi. Bu üyelere göre savaş kazanıldığında meclisin görevi de sona ermeliydi.

Bu milletvekillerinin aşağıdakilerden hangisine karşı oldukları söylenemez?

A) Ulusal egemenliğin gerçekleşmesine

B) Vatanın işgalden kurtarılması

C) Saltanatın kaldırılmasına

D) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesine

E) Yeni bir devlet kurulmasına

4. Birinci TBMM'de kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisinde, meclisin bağımsız hareket edeceği açıkça belirtilmiştir?

A) Hükümet işleri, meclis içinden seçilen "İcra Vekilleri Heyeti"nce yürütülür.

B) Meclis başkanı, meclis üyeleri tarafından belirlenir.

C) Mecliste padişah vekili bulundurmak doğru değildir.

D) Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir.

E) Milletvekilleri Türk halkını temsil ederler.

 

 

 

 

 

 

 

5. Mustafa Kemal 24 Nisan 1920'de meclis başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmasında, "Millet hakimiyeti TBMM'de toplanmıştır. Bu meclis, Kurucu Meclis yetkisini elinde bulundurmaktadır. Mevcut Kanun-i Esasi'yi yürürlükten kaldırıp yerine yenisini koyabilir." demiştir.

Mustafa Kemal'in bu açıklaması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) TBMM'nin Osmanlı Devleti'nin devamı olduğunun

B) Güçler ayrılığı ilkesinin benimsendiğinin

C) Misak-ı Milli kararlarının gerçekleştirildiğinin

D) Cumhuriyet rejiminin kurulduğunun

E) Yeni bir devletin kurulduğunun

 

 

6. Birinci TBMM'de ilk hükümet 3 Mayıs 1920'de kuruldu. Bu hükümetin üyeleri milletvekilleri tarafından doğrudan meclis üyeleri arasından seçildi.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) TBMM'de ordu komutanlarının da görev yaptığının

B) Yürütme yetkisinin TBMM'ye ait olduğunun

C) Hükümetin kalıcı olduğunun

D) İstanbul hükümetinin görevini sürdürdüğünün

E) Anayasanın henüz hazırlanmamış olduğunun

 

 

7. TBMM; saltanatın, hilafetin, vatan ve milletin kurtuluşuna çalışacağını kabul etmişti.

TBMM'nin böyle bir karar almasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Düzenli ordunun kuruluşunu hızlandırmak

B) Padişahın otoritesini güçlendirmek

C) İstanbul hükümetinin çalışmalarına yardımcı olmak

D) Ulusal birlik ve beraberliği sağlamak

E) Yunan ordularının ilerlemesini durdurmak

 

 

 

 

 

8. Anayasaya göre milletvekilleri TBMM'de sadece seçildikleri illeri değil milletin tümünü temsil ederler.

Bu durum, TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?

A) Yasama yetkisini kullanması

B) Hükümetin meclis taralından denetlenmesi

C) Ulusal iradeyi temsil etmesi

D) Uluslararası antlaşmaları onaylaması

E) Meclis başkanının hükümetin de başkanı olması

 

 

 

 

 

 

9. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde ortaya çıkan;

I. Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi

II. İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması

III. İstanbul hükümetinin Şeyhülislama fetva yayınlatması

IV. İngilizlerin, Şeyhülislam tarafından yayınlanan fetvaları uçakları ile Anadolu'ya dağıtması

V. TBMM'nin açılması

gibi gelişmelerden hangilerinin, Milli Mücadele'ye karşı çıkarılan ayaklanmaların yoğunlaşmasında etkili olduğu söylenebilir?

A) I, II ve IIIB) I, III ve IV

C) III, IV ve VD) II, III ve V

E) II, III ve IV

 

10. 1921 Anayasasında yer alan;

I. Şer'i hükümleri uygulanma yetkisi TBMM'ye aittir.

II. Meclis, yürütme işleri için bakanlara yön ve direktif verir.

III. Yürütme gücü ve yasama yetkisi TBMM'nindir. gibi maddelerin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A) Bütün yetkileri TBMM'de toplamak

B) Mustafa Kemal'in yetkilerini artırmak

C) Halkın yönetime katılımını artırmak

D) Meclis'te demokratik tartışmaların yapılmasını sağlamak

E) İstanbul hükümetiyle bağlantıyı kesmek

 

11. TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden hangisi, yargı yetkisinin TBMM tarafından kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) İstanbul ile haberleşmenin kesilmesi

B) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

D) Anadolu müftülerinin hükümete karşı bir fetva yayınlaması

E) Kuva-i Milliye Birlikleri'nin ayaklanmaları bastırmakla görevlendirilmesi

 

12. Sevr Antlaşması'na göre; Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik kaldırılacaktı.

Bu karar, İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediğinin kanıtıdır?

A) Osmanlı ordusunun modern hale gelmesine yardımcı olmak

B) Saltanatın devamını sağlamak

C) Osmanlı Devleti'nin savunma gücünü azaltmak

D) Üretim alanında çalışacak insan sayısını artırmak

E) Genç nüfusun ekonomide çalışmasına ortam hazırlamak

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI_________

1. A2. D3. B4. C5. E

6. B7. D8. C9. C10. A

11. B12. C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. E2. D3. B4. C5. A

6. E7. A8. E9. B10. C

11. A12. D 

 

KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ

1. Mustafa Kemal'in, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Türk ulusuna, "Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir." İlkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ni birleştirmek

B) Padişahlığın yetkilerine ortak olmak

C) Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını sağlamak

D) Yönetim şeklini değiştirmek

E) Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak

 

2. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) İstanbul hükümetinin kurtuluş için harekete geçmesi

B) Saltanatın kaldırılması

C) TBMM'nin açılması

D) Kuva-i Milliye'nin oluşturulması

E) Ayaklanmaların bastırılması

 

3. TBMM, bağımsızlık savaşına padişah ve halife yanlılarının da katılmasını gerçekleştirerek ulusal birliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A) Güçler birliğini sağlayarak ülkeye tam egemen olmuştur.

B) İstanbul hükümetini yasal olarak ortadan kaldırmıştır.

C) Saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir.

D) Meclisin sürekliliği ve bağımsız olacağı belirtilmiştir.

E) Padişah ve halifenin kurtarılacağı kararı alınmıştır.

 

4. TBMM'nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?

A) TBMM'nin üstünde güç yoktur.

B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.

C) Hükümet kurmak gereklidir.

D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.

E) Geçici kaydıyla hükümet başkanı tanımak doğru değildir.

 

 

5. Birinci TBMM'de meclis hükümeti sistemi vardı. Bu sisteme göre bakanlar meclis içinden çoğunluğun oyu ile seçiliyordu.

Aşağıdakilerden hangisi, bu sistemin kabul edilmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

A) TBMM'nin yetkilerini artırmak

B) .Kurtuluş Savaşı'nın yönetimini kolaylaştırmak

C) Rejim tartışmalarının ortaya çıkmasını engellemek

D) İşlerin hızlı yürütülmesini sağlamak

E) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni uygulamak

 

 

 

 

6. 1921 Anayasasının (Teşkilat-ı Esasi Kanunu) aşağıdaki maddelerinden hangisi, yönetim şeklinin "Cumhuriyet" olacağının bir göstergesidir?

A) Dine ilişkin hükümlerinin yerine getirilmesi TBMM'nin görevidir.

B) Yasama ve yürütme yetkisi TBMM'ye aittir.

C) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır.

D) Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılır.

E) Hükümet işleri meclisin kendi içinden seçeceği Bakanlar kurulunca yerine getirilir.

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükümetinin TBMM'nin açılmasını önlemek ve etkinliğini yok etmek amacına yönelik uygulamalarından biri değildir?

A) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını sağlamak

B) İşgalcilerle işbirliği yapmak

C) Ayaklanmaları desteklemek

D) Mustafa Kemal için ölüm fermanı çıkarmak

E) Hilafet ordusu kurmak

 

 

8. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin amacı, Anadolu'daki Milli Mücadele hareketini durdurmak veya işgalleri kolaylaştırmak değildir?

A) Kuva-i İnzibatiye ayaklanması

B) Anzavur ayaklanması

C) Çerkez Ethem ayaklanması

D) Afyon ayaklanması

E) Yozgat ayaklanması

9. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçtikten sonra İstanbul hükümetinin karşı çıkmasına rağmen önemli çalışmalar yaptı.

Aşağıdakilerden hangisinde, İstanbul hükümetinin karşı çıkması veya engellemeye çalışması söz konusu olmamıştır?

A) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması

B) Erzurum Kongresi'nin toplanması

C) Sivas Kongresi'nin toplanması

D) Amasya Görüşmesi'nin yapılması

E) TBMM'nin açılması

 

10. TBMM'nin açılmasından kısa bir süre sonra alınan;

- İstanbul’dan gelen resmi yazıların geri gönderilmesi

- Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması gibi kararlar aşağıdakilerden hangisini önleme amacına yöneliktir?

A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkmasını

B) Damat Ferit'in sadrazam olarak atanmasını

C) Düzenli ordunun kurulmasının engellenmesini

D) Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanmasını

E) Başkomutanlık yasasının kabul edilmesini

 

 

11. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacına yöneliktir?

A) Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlere açık tutulacak

B) Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulacak

C) Osmanlı ordusunun asker sayısı 50 bin olacak

D) Azınlıklara Türklerden daha fazla haklar verilecek

E) Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen antlaşmalar imzalandıkları halde yürürlüğe girmemiştir?

A) Mudanya-Lozan

B) Ayastefanos-Sevr

C) Atina-Sevr

D) Gümrü-Kars

E) Berlin-Mondros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. D2. C3. E4. B5. E

6. B7. A8. C9. D10. A

11. E12. B