İnklap Tarihi

Yayınlanma Kpss Tarih

1.Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda açtığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A)ÇanakkaleD)Kanal

B)IrakE)Kafkasya

C)Suriye

 

2.“Kuvva-i Millîye” adı ilk kez aşağıdaki oluşumlardan hangisi tarafından kullanılmıştır?

A)Millî KongreD)Erzurum Kongresi

B)Balıkesir KongresiE)Trakya Paşaeli Cemiyeti

C)Alaşehir Kongresi

 

3.Osmanlı Devleti  Trablusgarp’ı  aşağıdaki  antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?

A)Lozan AntlaşmasıD)Uşi Antlaşması

B)Mondros Ateşkes AntlaşmasıE)Berlin Antlaşması

C)Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

4.Balkan savaşlarından sonra Osmanlı aydınları arasında etkisi giderek artan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)BatıcılıkD)Tanzimatçılık

B)İslâmcılıkE)Osmanlıcılık

C)Türkçülük

 

5.31 Mart Olayı’nı kimler çıkarmıştır?

A)Hareket Ordusu

B)Kabakçı Mustafa ve yandaşları

C)İttihat ve Terakkililer

D)Meşrûtîyet rejimine karşı olanlar

E)Yeniçeriler

 

6.Birinci Dünya Savaşı sırasında, gizli antlaşmalarla Boğazlar, Doğu Trakya’nın bir bölümü ve Doğu Anadolu Rusya’ya verilmiştir. Buna karşılık,Mondros Ateşkes Antlaşması’nda böyle bir hüküm yer almamıştır.   

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngiltere ve Fransa’nın Rusya’dan çok İtalya’nın dostluğuna önem vermesi

B)Türklerin Çanakkale Cephesi’nde başarılı olması

C)Mustafa Kemâl’in Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması

D)Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi

E)Rusya’da karışıklık çıkması

 

7.Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

A)Kanal CephesiD)    Kafkas Cephesi       

    B)İran CephesiE)     Irak Cephesi

   C)Suriye-Filistin Cephesi

         

8.Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında, aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?  

       A)Ekonomik yayılma politikası

       B)Avrupa’da Alman-Fransız anlaşmazlığı

       C)Balkanlarda Rus, Avusturya-Macaristan anlaşmazlığı

       D)Ulusçuluk düşüncesi

       E)Hânedan çekişmeleri    

 

9.Birinci Dünya Savaşı’nın uzamasına aşağıdakilerden hangisinin sebep       olduğu söylenebilir?

       A)Kafkas CephesiD)    Irak Cephesi

       B)Suriye – Filistin CephesiE)    Kanal Cephesi

       C)   Çanakkale Cephesi

 

10.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür?   

       A)NATO D)    Balkan Antantı       B)Sadabat PaktıE)    Birleşmiş Milletler C)Milletler Cemiyeti      

       

11.Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

       A)Yeni silâhlar, sivillerin de ölmesine yol açınca, sivil savunma örgütleri ortaya çıkmıştır

       B)Bulgaristan’a imzalatılan Nöyyi Antlaşması, İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına ortam hazırlamıştır

       C)Türk Millî Mücâdelesi başlamıştır

       D)Yeni devletler kurulmuştur

 

      Zeki Tâhir

 

E)Sömürgeciliğin ad değiştirmiş hâli olan manda ve himâyecilik yaratılmıştır

 

12.Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi, aşağıdaki görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini gösterir?

       A)HalkçılıkC)OsmanlıcılıkE)     Ümmetçilik  

B)TürkçülükD)Batıcılık

      

13.Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na girmesi savaşın gidişi üzerinde nasıl bir etkide bulunmuştur?

       A)Savaşı İttifak Devletlerinin lehine döndürmüştür.

       B)   Savaşı geniş bir alana yaymıştır

       C)   ABD’nin savaşa girmesini hızlandırmıştır

       D)   İtalya’nın savaşa girme olasılığını arttırmıştır

       E)   Dünya güçler dengesini bozmuştur

 

14.Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yurdumuzun düşmanlar tarafından işgâl edilmesine Osmanlı Hükûmeti’nin kayıtsız kalması karşısında, Türk halkının ilk tepkisi ne olmuştur?

        A)Yeni bir hükûmet kurmakD)Yeni bir meclis oluşturmak

        B)Düzenli bir ordu kurmakE)Saltanatı kaldırmak

        C)Direniş cemiyetleri kurmak

 

15.Aşağıdakilerden hangisi Kuvva-i Millîye’nin önem ve özellikleri arasında olamaz?

        A)  Bölgesel direniş hareketleridir

        B)İhtiyaçlarını halktan sağlamışlardır

        C)İlk kez Adana ve Dörtyol çevresinde başlamıştır

        D)Ayaklanmaları bastırmışlardır

        E)Düşmanın ilerleyişini yer yer durdurmuş veya yavaşlatmışlardır

  

16.  Daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verilen İzmir ve çevresi,  Paris   Barış Konferansı’nda Yunanistan’a verilmiştir. Bu durumun sebebi sizce   ne olabilir?

         A)  İtalyanların  Osmanlı Devleti’ne  karşı  dostane   bir   tutum   içine  girmesi 

B)  Yunanistan’ın İtalya’dan çok daha zayıf bir devlet olması

C)   Fransız  ve  İtalyanların, İtilâf  Devletlerinin  lideri konumundaki   İngiltere’ye karşı muhalefet yapması

D)    İngilizlerin Yunanlılara sempati duyması

E)   Milletler Cemiyeti’nin bu yöndeki kararı

 

17.Aşağıdakilerden hangisi “yararlı cemiyetler” içerisinde yer alır?

A)   Osmanlı Sulh ve Selâmeti Fırkası

B)   Wilson Prensipleri Cemiyeti

C)   İngiliz Muhipleri Cemiyeti

D)   Megalo İdea  Cemiyeti

E)   İzmir Müdâfaa-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti

 

18.  İngiltere Musul’u aşağıdakilerden hangisine  dayanarak  işgâl    etmiştir?

         A)   Mondros Mütarekesi     D)    Ankara Antlaşması     

B)   Mudanya Mütarekesi   E)    Lozan Antlaşması

         C)   Sevr Antlaşması                 

         

19.Aşağıdakilerden hangisi Millî cemiyetlerin özellikleri arasında sayılamaz?

A)  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlılık bildirmişlerdir

B)   Bölgecidirler

C)  Wilson   İlkeleri’ne  dayanarak   bölgelerinin   Türklüğünü   yayın  yoluyla kanıtlamaya çalışmışlardır

D)  Milliyetçilik duygusu temelinde kurulmuşlardır

E)  Başlangıçta silâhlı direnişi ön görmemişlerdir

 

20.  Kuvva-i Millîye başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgâllerine  karşı bir tepki olarak oluşmuştur?

         A)  YunanistanC)    FransaE)    Rusya      

B)   İngiltereD) İtalya

 

21.İtilâf Devletleri, kendi aralarındaki sorunları çözmek ve yendikleri devletlere imzalatacakları antlaşmaların esaslarını belirlemek amacıyla topladıkları konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Londra KonferansıD) Paris konferansı

B)    Sevr KonferansıE) İstanbul Konferansı

C)    San Remo Konferansı

 

22.İzmir’in Yunanlılarca işgâlinin haksız olduğunu raporunda dile getiren yabancı gözlemci aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Amiral BristolD)    Başkan Wilson

B)     Lloyd GeorgeE)    Winston Churcill

C)     General Harbord

 

23.Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerinden hangisi Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasına yöneliktir?

A)   Osmanlı orduru terhis edilecek, silâh ve cephâne teslim edilecektir

B)   İtilâf Devletleri,  güvenliklerini  tehdit  eden  bir durum karşısında   herhangi bir stratejik noktayı işgâl edebilecektir

C)   Toros tünelleri ve demiryolları işgâl edilecektir

D)   Vilâyat-ı Sitte’de (altı il) karışıklık çıkarsa işgâl edilecektir

E)   Haberleşme hatları İtilâf devletleri tarafından denetlenecektir

 

24.Osmanlı Devleti’nde aydınlarla sınırlı olan Türklük bilinci, hangi olaydan sonra halka inmiştir?

A)   Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi

B)   İtilâf    devletlerinin    Çanakkale    Cephesi’nde    Türk   ordusuna   yenilmesi

C)   Kuvva-i Millîye’nin ortaya çıkması

D)   Millî cemiyetlerin kurulması

E)   Anadolu’nun  işgâli

 

25.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir?   

         A)     Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi için ortam oluşması

         B)     Osmanlı Devleti’nin savunma gücünden yoksun kalması

         C)     Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması

         D)     Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması

         E)     Osmanlı devleti’nin hukuki varlığının devam etmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

     Test 1

1-E6-D11-B16-B21-D

2-A7-B12-E17-E22-A

3-D8-E13-B18-A23-D

4-C9-C14-C19-A24-E

5-D10-C15-C20-A25-C