İnklap Tarihi Testi

Yayınlanma Kpss Tarih

1.Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır.

A) Millî cemiyetlerC) KongrelerE)  Genelgeler

B) Kuvva-i MilliyeD)   Düzenli ordu

 

2.I.   Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası

    II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti

  III.Kilikyalılar Cemiyeti

   IV.  Redd-i İlhak Cemiyeti

   V.   Wilson Prensipleri Cemiyeti

Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır?

A)I-II         B)III-IV        C)   IV-V         D)   II-V           E)   I-V

 

3.I.     Etnik-i Eterya

    II.   Taşnaksityun

    III.  Mavri Mira

   IV.  Pontus

   V.   Hınçak

Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?

A)    I-II         B)    II-III         C)    IV-V          D)    III-IV       E)    II-V

 

4.I.    Azınlık örgütleri

       II.   İngiliz Muhipleri Cemiyeti

       III.  İstanbul Hükûmeti

İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır?

A)   I           B)   II               C)   I-III             D)   II-III         E)    I-II-III

 

5.I.    TBMM Hükûmeti

   II.   İtilâf devletleri

   III.  Azınlık örgütleri

Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir?

A)   I          B)   II                C)   III              D)   I-II            E)   II-III

 

6.I.     Taşnaksityun

       II.    Pontus

       III.  Alyans

       IV.  Mavri Mira

       V.   Etnik-i Eterya

       VI.  Hınçak

Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur?

A)  I-III-V      B)  II-V-VI      C)  II-IV-V     D)  III-IV-VI      E)  IV-V-VI

 

7.I.    Alyans

   II.   Pontus

    III.  Hınçak

    IV.  Taşnak

    V.   Mavri Mira

Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur?

A)   I-III          B)   III-V          C)   I            D)   II              E)   III

 

8.Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgâl etmişlerdir.

Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan’ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

A)İzmir’in Yunanlılara ait olması

B)Yunanistan’ın Batı Anadolu’da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması

C)Batı Anadolu’da Türk direnişinin başlaması

D)Osmanlı Devleti’nin işgâl karşısında sessiz kalması

E)Batı Anadolu’nun İtalya tarafından işgâlinin önlenmesi

 

9.Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?

A)   İngiliz Muhipleri CemiyetiD)   Pontus Cemiyeti

B)   Kilikyalılar CemiyetiE)   Wilson Prensipleri Cemiyeti

C)   Taşnaksityun Cemiyeti

 

 10.Kuvva-i Milliye birliklerinin,

      I.    Yunan ilerleyişini engelleyememeleri

       II.   Halka hukuk dışı davranmaları

       III.  İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları

Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur?

A) I         B)  II          C) I-II          D)    II-III        E)    I-II-III

 

      Zeki Tahir

 

 

 

 

 

11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?

A) Havza Genelgesi     D)  Sivas Kongresi    

B) Amasya Genelgesi   E)  Amasya Protokolü

 C)  Erzurum kongresi

 

12.Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Havza GenelgesiD)   Sivas Kongresi

B)   Amasya GenelgesiE)   Amasya Protokolü

C)   Erzurum Kongresi

 

13.Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır?

A)   Erzurum KongresiC)   Balıkesir KongresiE) Alaşehir Kongresi

B)   Sivas KongresiD)   Nazilli Kongresi

 

14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisinde manda ve  himaye ilk kez reddedilmiştir?

A)    Havza Genelgesi D)   Sivas Kongresi

B)    Amasya GenelgesiE)   Amasya Protokolü

C)  Erzurum Kongresi  

 

15.I.    Havza Genelgesi

          II.   Amasya Genelgesi

          III.  Sivas Kongresi

          IV.  Amasya Protokolü

          V.   Erzurum Kongresi

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)   I-II-III-V-IVD)   II-V-I-III-IV

B)   II-I-V-III-IVE)   V-II-I-IV-III

C)   I-II-V-III-IV

 

16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?

A)    Amasya GenelgesiD)    Havza Genelgesi

B)    Sivas KongresiE)    Balıkesir Kongresi

C)    Amasya Protokolü

 

17.  I.    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması

           II.   Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’nın atanması

           III.  Sivas Kongresi’ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır?

A)   I           B)   II         C)   III          D)   I-II            E)   II-III

 

18.İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun  bütününü temsil eder” kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder “ kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır.

A)    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması

B)    İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi

C)    İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü’nün imzalanması

D)    Millî cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi

E)    Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması

 

19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun İstanbul Hükûmeti’ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir?

A)    Temsilciler Kurulu’nun İrâde-i Milliye Gazetesi’ni yayınlaması

B)    Damat Ferit Hükûmeti’nin düşürülmesi

C)    Amasya Protokolü’nün imzalanması

D)    İstanbul’da Mebusan Meclisi’nin açılması

E)    İstanbul  Hükûmeti’nin   Anadolu  ve    Rumeli  Müdafaa-i Hukuk        Cemiyeti’ni tanıması

 

1-A6-C11-B16-B

2-D7-C12-B17-C

3-E8-B13-A18-E

4-E9-B14-C19-A

5-A10-E15-C