İnklap Tarihi Testi 2

1-Millî Mücâdele döneminde,

I.    İngiliz ve Amerikan mandasının istenmesi

II.   İşgâllerin mitinglerle protesto edilmesi

III.  Kongrelerin toplanması

Faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir?

A)IB)IIC)IIID)I-IIIE)II-III

 

2-M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.

M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

A)Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle

B)TBMM’nin açılmasıyla

C)Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla

D)İstanbul’un işgâl edilmesiyle

E)İzmir’in işgâl edilmesiyle

 

3-“Hıristiyan unsurlara, siyâsî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.”

Erzurum Kongresi’nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki hangi hükmüyle gerçekleşmiştir?

A)Yabancı okullarD)Savaş tazminâtıE)Dış borçlar

B)AzınlıklarE)Batı sınırı

 

4-M. Kemâl, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen, Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını istemiştir.

Mustafa Kemâl’in, Mebusan Meclisi’nin toplanmasını istemesi, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A)Padişah ile ilişkilerini geliştirmek istemesine

B)İtilâf devletlerinin baskısını kırma düşüncesine

C)Anadolu’nun,  siyâsı mücâdele ile işgâlden kurtulacağı inancına

D)Millet irâdesini yönetime yansıtma isteğine

E)İstanbul’un idâresini ele geçirme düşüncesine

 

5-I.    Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kapatılması

II.  Amasya Görüşmeleri kararlarının İstanbul Hükûmeti tarafından      uygulanmaması

III. İstanbul Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması

Yukarıdakilerden hangileri, TBMM’nin Ankara’da açılması için siyâsî ve hukukî ortam hazırlamıştır?

A)IB)IIC)IIID)I-IIE)II-III

 

6-I.   Batı Trakya’nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması

II.  Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılması

III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması

Yukarıdakilerden hangileri Misâk-ı Millî’nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir?

A)IB)IIC)IIID)I-IIE)II-III

 

7-Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır?

A)Azınlık haklarıC)BoğazlarE)Sınırlar

B)KapitülasyonlarD)Savaş tazminatı

 

8-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl edilmesi İstanbul’un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgâlinin sonuçlarından biri değildir?

A)Mebusan Meclisi’nin fesh edilmesi

B)TBMM’nin açılmasına zemin hazırlaması

C)Sevr Antlaşması’nın yapılması

D)İstanbul’dan kaçan milletvekillerinin Ankara’da M. Kemâl’e katılmaları

E)Damat Ferit Paşa’nın yeniden sadrazam olması

 

9-Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A)TBMM’deD)Sivas Kongresi’nde

B)Misâk-ı Millî’deE)Amasya Genelgesi’nde

C)Amasya Görüşmesi’nde

 

10-Hazırlık döneminde M. Kemâl, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

A)Millî cemiyetlerin birleştirilmesine

B)Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin istifasına

 

     Zeki Tâhir

C)Temsilciler Kurulu’nun oluşturulmasına

D)Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına

E)Amasya Görüşmesi’nin yapılmasına

 

11-M. Kemâl’in Kurtuluş Savaşı’nın başından beri en önemli amacı, millî güçleri birleştirmekti.

Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir?

A)Sivas Kongresi’nin toplanması

B)Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

C)TBMM’nin açılması

D)Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması

E)Düzenli ordunun kurulması

 

12-İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa’yı Amasya’ya göndererek Temsilciler Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)İstanbul Hükûmeti’nin Temsilciler Kurulu’nu tanıdığının

B)İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin faaliyetlerinin yasaklandığının

C)Ankara’nın Millî Mücâdele’nin merkezi olduğunun 

D)Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının

E)İstanbul Hükûmeti’nin, tavrını Anadolu’ya göre düzenlemeye başladığının

 

13-Ankara’nın Millî Mücâdele’de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 

A)Bütün Anadolu’yu kontrol edebilecek bir konumda olması

B)Güvenli bir konumda bulunması

C)Ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması

D)İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından izleme imkânı olması

E)İlk direniş cemiyetlerinin Ankara’da kurulması

 

14-Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?

A)Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır

B)Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır

C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

D)Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir

E)İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir

 

15-Birinci TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi

B)Meclis hükûmeti sisteminin uygulanması

C)Medenî Kanunu onaylaması

D)Meclis başkanının hükûmetin de başı olması

E)Yargı yetkisinin Meclis’in elinde olması

 

16-M. Kemâl’in, TBMM’ye 24 Nisan 1920’de verdiği önergede, “Hükûmet kurmak gereklidir” maddesi yer almıştır.

Bu durum, TBMM’nin hangi özelliğini göstermektedir?

A)LâiklikC)ÇağdaşlıkE)Halkçılık

B)KuruculukD)Millî bağımsızlık

 

17-Birinci TBMM döneminde,  Meclis, yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisinin kullanmasını uygun görmüştür?

A)Bağımsız mahkemelerD)Vekiller Heyeti

B)TBMME)Komutanlar

C)Temsilciler Kurulu

 

18-İstanbul Hükûmeti, M. Kemâl’in bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu halkını etki altına alarak, Ankara Hükûmeti’nin, hiç bir yetkisi olmayan, boşlukta bir kuruluş durumunda olduğu izlenimini uyandırmak istemiştir.

İstanbul Hükûmeti’nin,

I.    TBMM’ye karşı isyânları desteklemesi

II.   Mebusan Meclisi’ni toplaması

III. Amasya Görüşmesi’ni kabûl etmesi

Faaliyetlerinden hangileri yukarıdaki amaca ulaşmaya yöneliktir?

A)IB)IIC)IIID)I-IIE)II-III

 

19-Fransa, “Ermeni İntikam Alayı”nı kışkırtarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde katliam yaptırmıştır?

A)AntalyaC)AdanaE)Erzurum

B)İstanbulD)Urfa

Test 3

1-E6-C11-D16-B

2-D7-D12-A17-D

3-B8-C13-E18-A

4-D9-B14-C19-C

5-A10-D15-C