İnklap Tarihi Testi 3

1.Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, TBMM’ye karşı çıkan,

I.    Aznavur

II.   Kuvva-i İnzibatiye

III.  Millî aşireti

IV.  Pontus Rum

Ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir?

A)I-IIB)II-IIIC)II-IVD)I-IIIE)III-IV

 

2.Birinci TBMM’de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı.

Birinci Meclis’te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir?

A)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştirilmesi

B)Lâik bir devletin kurulması

C)Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması

D)Cumhuriyetin ilân edilmesi

E)Çok partili düzene geçilmesi

 

3.“TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.”

Yukarıdaki karar, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

A)Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nda   D)  Tekâlif-i Millîye emirlerinde

B)Amasya Görüşmesi’nde   E)  Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nda

C)1924 Anayasası’nda

 

4.Türk Siyâsî hayatında olağan üstü durumlarda kurulan İstiklâl Mahkemeleri ilk kez hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır?

A)TBMM’ye karşı isyânların çıkmasıD)  Atatürk’e suikast girişimi

B)Erzurum KongresiE)  Şeyh Sait İsyânı

C)Sivas Kongresi

 

5.İtilâf (Anlaşma) devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması,

I.    Saltanat Şûrası

II.   Mebusan Meclisi

III.  TBMM

IV.  Temsilciler Kurulu

Kurumlarından hangileri tarafından onaylanmıştır?

A)IB)IIC)I-IID)I-IVE)III-IV

 

6.I.    Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

II.   Yasama, yürütme yetkileri TBMM’ye aittir

III.  Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır

Yukarıdakilerden hangileri Birinci TBMM’nin kuvvetler birliği ilkesini benimsediğini gösterir?

A)IB)IIC)IIID)I-IIE)II-III

 

7.Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nda alınan kararlardan biri değildir?  

A)Suriye, Lübnan, ve Güneydoğu Anadolu Fransa’ya verilecek

B)Akdeniz Bölgesi İtalyanlara verilecek

C)İtilâf devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgâl edebilecek

D)Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak

E)Trakya ve İzmir’in egemenlik hakları Yunanistan’a verilecek

 

8.Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir?

A)Ermenilerle savaş    C)   Büyük Taarruz        E)  II. İnönü Savaşı

B)I. İnönü Savaşı    D)   Sakarya Savaşı

 

9.Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)Kuvva-i Millîyecilerin düzenli orduya karşı olmaları

B)İç isyânların yaygınlaşması

C)Sevr Antlaşması’nın imzalanması

D)Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi

E)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması

 

10.Birinci TBMM Dönemi’nde (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923) bakanlar Meclis tarafından tek tek seçilmekteydi. 

Çoğu kez tıkanmaya yol açan bu yönteme, aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir?

A)Kabine sistemine geçilmesiyle

B)1924 Anayasası’nın kabûl edilmesiyle

C)İç isyânların bastırılmasıyla

D)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasıyla

E)İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasıyla

     Zeki Tâhir

 

11.Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin TBMM’ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez?

A)İsyânlar çıkarması

B)Anadolu halkını fetvalarla M. Kemâl’e karşı kışkırtması

C)İç isyânları desteklemesi

D)Kuvva-i Millîye birliklerini ayaklandırması

E)Anadolu halkını Ankara Hükûmeti’ne karşı mücadeleye çağırması

 

12.22 Haziran 1920’de taarruza geçen Yunanlılar kısa sürede Bursa-Uşak çizgisinin doğusuna kadar gelmişlerdir.

Yunanlıların kısa zamanda büyük bir başarı elde etmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Türk ordusunun terhis edilmiş olması

B)Millî birliğin henüz gerçekleşmemiş olması

C)Çerkez Ethem’in isyân etmesi

D)Anadolu’da isyânların yaygınlaşması

E)Cephelerde henüz disiplin ve dayanışmanın sağlanamaması

 

13.I.    Urfa

II.   Antep

III.  Maraş

Yukarıdaki iller aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarılmıştır?

A)Ermenistan  B)İtalya      C)  Fransa   D)  Rusya     E) İngiltere

 

14.Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabûl eden Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)FransaB)İngiltere    C)  İtalya  D)Yunanistan   E) Sovyet Rusya

 

15.Londra Konferansı’ndan sonra TBMM’nin temsilcisi Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya ile ikili antlaşmalar yapmıştır. Fakat bu antlaşmalar TBMM tarafından onaylanmamıştır.

TBMM’nin bu antlaşmaları onaylamamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fransa ile savaşın devam etmesi

B)İstanbul Hükûmeti’nin kabûl etmemesi

C)Mondros Ateşkes Antlaşması’na ters düşmesi

D)Bağımsızlık ilkesine ters düşmesi

E)Sovyet Rusya’nın izin vermemesi

 

16.TBMM İstiklâl Marşı’nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabûl etmiştir?

    A)Cumhuriyetin ilânıD)Büyük Taarruz 

B)Sakarya SavaşıE)I. İnönü Savaşı

C)Saltanatın kaldırılması

 

17.Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında sayılamaz?          

A)İsmet İnönü’nün generalliğe yükselmesi

B)Ankara’da TBMM’nin açılması

C)Londra Konferansı’nın toplanması

D)Düzenli orduya olan güvenin artması

E)Düşman kuvvetlerinin oyalanması

 

18.Aşağıdakilerden hangisi Fransa tarafından işgâl edilmemiştir?

A)AntepB)UrfaC)AntalyaD)Maraş  E) Adana

 

19.I.    Ermenistan

II.   İngiltere

III.  Fransa

IV.  İtalya

V.   Yunanistan

Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır?

A)I-II-III   B)  II-III-IV      C)  III-IV-V       D)  I-III-IV   E)  I-III-V

 

20.I.    Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması

II.   İtalyanların Anadolu’dan çekilmesi

III.  I. İnönü Savaşı’nın kazanılması

Sovyet Rusya’nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması’nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

A)IB)IIC)IIID)I-IIE)II-III

 

21.I.    Mudanya Ateşkes Antlaşması

II.   Lozan Barış Konferansı

III.  Londra Konferansı

IV.  Ankara Antlaşması

V.Gümrü Antlaşması

İtilâf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk kez Sevr Antlaşması’nda değişiklik teklif etmişlerdir?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

22.Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Ortak düşman karşısında bulunulması

B)TBMM’nin Sovyet Rusya’nın silâh ve cephâne yardımına ihtiyaç duyması

C)TBMM’nin uluslar arası platformda kendisini destekleyen bir devlete ihtiyaç duyması

D)TBMM Hükûmeti’nin lâik bir devlet kurmak istemesi

E)Sovyet Rusya’nın Avrupa ile ilişkilerinin gergin olması

 

23.Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki işlevleri arasında gösterilemez?

A)TBMM’nin yargı yetkisini kullanması

B)Yeni bir anayasa hazırlanması

C)Ordudan kaçmaların önlenmesi

D)Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması

E)TBMM otoritesinin ülkede etkili hâle getirilmesi

 

24.Kurtuluş Savaşı sırasında yeni Türk Devleti savaş yanlısı olmadığını, ancak, topraklarımıza karşı emperyalist emeller besleyenlerle savaşılacağını açıklamıştır. Bağımsızlığımızı tanıyan ve saygı gösteren devletlerle dostluk kurulabileceğini belirtmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre, Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Bağımsızlığımıza saygı temel esastır

B)Topraklarımızı işgâl eden güçlerle savaşılacaktır

C)Öncelikle barışın korunması gereklidir

D)Emperyalist olmayan ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle dostluk kurulabilir

E)Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönetim şekli benzerliğine bağlıdır

 

25.I.    Moskova Antlaşması

II.   Brest – Litowsk Antlaşması

III.  Gümrü Antlaşması

IV.  Kars Antlaşması

Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)I-II-III-IVC)II-III-IV-IE)III-II-I-IV

B)II-III-I-IVD)IV-II-III-I

 

26.I.    İtalya’nın Anadolu’yu boşaltma kararı alması

II.   Fransa’nın Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A)Kurtuluş Savaşı’nın bittiğinin

B)Sevr Antlaşması’nın yürürlükten kalktığının

C)TBMM’nin güçlendiğinin

D)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştiğinin

E)İtalya ile Fransa’nın birlikte hareket ettiğinin

 

27.M. Kemâl, Londra Konferansı’na delege göndermekle,

I.    Misâk-ı Millî’yi dünyaya duyurmak

II.   İtilâf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak

III.  Ordumuzun toparlanmasını sağlamak

Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir?

A)IB)IIC)IIID)I-IIE)II-III

 

28.Türk ordusu İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra taarruza geçmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Düzenli ordu kurulmadığının

B)İtilâf devletlerinin Yunanistan’ı desteklediğinin

C)TBMM’nin etkinliğini arttırdığının

D)İstanbul Hükûmeti’nin TBMM ile uzlaştığının

E)Türk ordusunun gücünün arttığının

 

29.Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A)Gizli antlaşmaların açıklanması

B)Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması

C)İtilâf devletleri arasında ayrılıkların artması

D)ABD’nin dünya politikasına karışmaktan vazgeçmesi

E)Milletler Cemiyeti’nin kurulması

 

30.Wilson İlkeleri’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği aitında yaşayan başka milletlere de kendi kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır.” İfadesi yer almıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin korunmasının önemi belirtilmiştir?

A)Egemenlik haklarınınD)Dînî inançların

B)Ekonomik haklarınE)Mevcut sınırlarınC)Nüfus yoğunluğunun

31.Wilson İlkeleri’nin Boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karadeniz’e   kıyısı   olan   devletlerin   katılacağı   bir    konferans toplanması

B)Bütün devletlerin ticâret gemilerine açık olması

C)Osmanlı Devleti’nin kontrolüne bırakılması

D)Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilmesi

E)İtilâf devletlerinin kontrolüne bırakılması

 

32.I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtilâf devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri’ni kabûl etmişlerdir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsanlığın yeni bir felâkete sürüklenmesinin engellenmek istenmesi

B)Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınması

C)Milletler Cemiyeti’nin kurulmak istenmesi

D)ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesinin sağlanması

E)Sömürgecilikten vazgeçmiş olmaları

 

33.İtilâf devletlerinin, I. İnönü Muharebesi sonrasında TBMM’yi Londra konferansı’na dâvet etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)TBMM’yi dünyaya savaş yanlısı olarak tanıtmak

B)İki hükûmeti dâvet ederek ikilik yaratmak

C)Moskova Antlaşması’nın uygulanmasını önlemek

D)Sevr Antlaşması’nda değişiklikler yaparak TBMM’ye kabûl ettirmek

E)Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmak

 

34.Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Lorda Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)TBMM’nin  hukukî  varlığı  İtilâf   devletleri   tarafından   ilk  kez tanınmıştır

B)İstanbul Hükûmeti ile TBMM arasındaki çatışmadan yararlanılmak istenmiştir

C)İtilâf devletleri, TBMM aleyhine kamuoyu oluşturmayı hedeflemiştir

D)Yunanistan’ın yeni bir saldırıya geçmesi önlenmeye çalışılmıştır

E)TBMM’nin haklılığı ve Misâk-ı Millî tüm dünyaya duyurulmuştur

 

35.Aşağıdakilerden hangisi, 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgâlinin sonuçları arasında gösterilemez?

A)Kaçabilen milletvekillerinin Birinci TBMM’ye katılması

B)Osmanlı saltanatının kukla durumuna düşmesi

C)Misâk-ı Millî’nin ilân edilmesi

D)Ankara’da Birinci TBMM’nin açılması

E)Osmanlı Meclisi’nin târihe karışması

 

36.Sevr Antlaşması’nda Arap ülkelerinin geleceğinin belirlenmesi için, aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?

A)Azınlık statüsü

B)Manda yönetimi

C)Halk oylaması

D)Özerklik

E)Bağımsızlık

 

37.Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaz?

A)Millî birliği gerçekleştirmek

B)Millî irâdeyi egemen kılmak

C)Düzenli orduyu kurmak

D)Halifeliği kaldırmak

E)Misâk-ı Millî’yi gerçekleştirmek

 

38.Sevr Antlaşması’nda Boğazların yönetimi ile ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Savaş zamanında uluslar arası bir komisyonun Boğazlara el koyması

B)İtilâf devletlerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi

C)Sovyet Rusya-Türk ortak yönetimine bırakılması

D)Başkanı Türk olan bir uluslar arası komisyona verilmesi

E)Türklere bırakılması

Test 4

 1-A11-D21-C31-B

 2-A12-C22-D32-D

 3-E13-C23-B33-C

 4-A14-E24-E34-D

 5-A15-D25-B35-C

 6-E16-E26-C36-B

 7-C17-B27-A37-D

 8-B18-C28-E38-B

 9-B19-E29-B39-E

10-A20-C30-A40-C