İnklap Tarihi Testi 4

Yayınlanma Kpss Tarih

1.I.     Moskova Antlaşması

II.Ankara Antlaşması

III.Çerkez Ethem Ayaklanması

IV.Eskişehir-Kütahya Muharebeleri

Millî Mücâdele sırasında gerçekleşen yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)III-IV-I-IIC)III-I-II-IVE)III-I-IV-II

B)I-II-III-IVD)II-IV-I-III

 

2.Birinci TBMM Hükûmeti, Kurtuluş Savaşı sırasında aşağıdaki devletlerden hangilerine Misâk-ı Millî’deki sınırlardan ödün vermiştir?

A)Sovyet Rusya-Fransa  C)  Yunanistan-Suriye  E)  İngiltere-İtalya

B)Ermenistan-Azerbaycan  D)   İngiltere-Fransa

 

3.Moskova Antlaşması’nın imzalanmasına aşağıdakilerden hangisinin katkısı olamaz?

A)Londra Konferansı kararlarının kabûl edilmesi

B)Sovyet Rusya’nın Avrupa devletlerince dışlanması

C)I. İnönü Muharebesi’nin kazanılması

D)Ankara ve Moskova hükûmetleri arasında çıkar çatışması olması

E)Sovyet Rusya’nın Türkiye’yi tampon devlet olarak kullanmak istemesi

4.Sovyet Rusya ile imzalanan 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesinin her iki devletin siyâsî alanda da iş birliği yapacağı anlamına gelmektedir?

A)Taraflardan birinin tanımadığı belgeyi diğerinin de tanımaması

B)Eski antlaşmaların geçersiz olması

C)Kapitülasyonların kaldırılmasını Sovyet Rusya’nın onaylaması

D)Sovyet Rusya’nın Misâk-ı Millî’yi tanıması

E)Ekonomik iş birliği yapılması

 

5.Londra Konferansı sırasında TBMM Heyeti ile Fransa ve İtalya arasında  karşılıklı esir değişimiyle ilgili antlaşmalar imzalanmış ancak bu antlaşmalar TBMM tarafından onaylanmamıştır.

TBMM’nin bu davranışının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İtalyanların TBMM’den İzmir’i istemesi

B)Antlaşmaların ulusal egemenlik ilkelerine aykırı imzalanması

C)Antlaşmaların İngiltere’nin baskısıyla imzalanması

D)Fransa ve İtalya’nın antlaşmalar için Sevr’i ön koşul olarak dayatmaları

E)Fransa’nın esirlere karşılık Hatay’ı istemesi

 

6.Sakarya Savaşı sonrasında imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa Hatay’da resmî dili Türkçe olan özel bir yönetim kurulmasını onaylamıştır.

Yukarıdaki bilgiden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A)Fransa, TBMM’nin askerî gücünden çekinmiştir

B)Fransa, Hatay Bölgesi’nin bütün idârî haklarını devralmıştır

C)Hatay’ın Türk toprağı olduğu Fransa tarafından onaylanmıştır

D)Fransa, Hatay’ı bırakarak İngilizlere tavır koymuştur

E)Fransa, Hatay’a karşılık Mısır’da serbest bölge oluşturmuştur

 

7.Kurtuluş Savaşı’nda TBMM Hükûmeti,

I.    Londra Konferansı’na çağırıldı

II.   Fransa ile Ankara Antlaşması’nı imzaladı

III.  İtilâf devletleri ile Mudanya görüşmesini gerçekleştirdi

TBMM Hükûmeti, bu başarıyı aşağıdaki hangi savaşlardan sonra elde etmiştir?

A)Sakarya-I.İnönü-Başkomutanlık

B)Çanakkale-I.İnönü-II.İnönü

C)I.İnönü-Sakarya-Büyük Taarruz

D)II.İnönü-Sakarya-Dumlupınar

E)Başkomutanlık-Sakarya-II.İnönü

 

8.Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nın koşullarından birisidir?

A)Boğazlar, İtilâf devletlerinin denetiminde her türlü ticaret gemisinin geçişine açık olacaktır

B)İngiliz, Fransız, İtalyan ve Osmanlılardan oluşan bir kurul Osmanlı maliyesini düzenleyecektir

C)İtilâf devletleri Toros tünellerini işgâl edeceklerdir

D)Tüm haberleşme araçlarına el konulacaktır

E)Osmanlı Devleti elindeki savaş esirlerini hemen bırakacaktır

 

9.Aşağıdakilerden hangisi, II.İnönü Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?

A)Batı Cephesi’nden sorumlu tek komutan İsmet Paşa olmuştur

B)İtalya, Anadolu’da işgâl ettiği yerleri boşaltmaya başlamıştır

C)Yunanistan, savaşı sona erdirmek için genel seferberlik ilân etmiştir

D)Fransa, Zonguldak yöresindeki askerlerini geri çekmiştir

E)Tekâlif-i Millîye emirleri yayınlanmıştır

 

 

 

              Zeki Tâhir

10.Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir muharebelerinin sonuçlarından değildir?

A)Türk kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmıştır

B)Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır

C)TBMM’de görüş ayrılıkları yoğunlaşmıştır

D)Yunanlılar ilk kez İç Anadolu’ya girmişlerdir

E)Meclis’in Kayseri’ye taşınması önerisi ortaya atılmıştır

 

11.Tekâlif-i Millîye emirleri aşağıdaki hangi savaş sonucunda ilân edilmiştir?

A) I.İnönü   B) Aslıhanlar C) Sakarya   D) II.İnönüE) Eskişehir-Kütahya

 

12.Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’ndan önce görülen bir gelişmedir?

A)Saldırı üstünlüğünün Türk ordusuna geçmesi

B)Fransa’nın TBMM’yi resmen tanıması

C)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkartılması

D)İtilâf  devletlerinin ateşkes istemesi

E)Mustafa Kemâl’e Gazilik Ünvânı ve Mareşallik rütbesinin verilmesi

 

13.Aşağıdakilerden hangisinde, İstanbul ve Boğazlarla ilgili bir madde vardır?

A)Moskova AntlaşmasıD)Ankara Antlaşması

B)Londra KonferansıE)Mudanya Ateşkes Antlaşması

C)Kars Antlaşması

 

14.Aşağıdaki antlaşma ve sonuç eşleştirmesi, hangisinde yanlıştır?

AntlaşmaSonuç

A)Moskova  -İlk kez bir Avrupa devleti TBMM’yi resmen tanıdı

B)Kars   - Doğu Anadolu sınırı kesinlik kazandı

C)Ankara   -Fransa ile savaş hâli sona erdi

D)Gümrü   -TBMM’nin yaptığı ilk antlaşmadır

E)Lozan   -Hatay sınırlarımız içine alındı

 

15.Aşağıdaki savaş ve sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

SavaşSonuç

A)I.İnönü-Moskova Antlaşması

B)II.İnönü-Fransa’nın Zonguldak’ı boşaltması

C)Kütahya – Eskişehir-Kars Antlaşması

D)Sakarya-Ankara Antlaşması

E)Büyük Taarruz-Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

16.Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya savaşı öncesinde yayınlanan Tekâlif-i Millîye emirleri ile ilgili değildir?

A)Ordunun silâh ve cephâne ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir

B)İstiklâl mahkemeleri aracılığıyla asker kaçaklarının sayısı azaltılmaya çalışılmıştır

C)Ordunun yiyecek ihtiyacımı karşılamak amaçlanmıştır

D)Kuvva-i Millîye hareketine son verilmek istenmiştir

E)Ordunun gücü ve asker sayısının arttırılması amaçlanmıştır

 

17.Doğu Anadolu sınırlarının belirlenmesi için, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’nin antlaşma imzaladığı devletler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A)Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan-Sovyet Rusya

B)İngiltere-Ermenistan-Yunanistan-İtalya

C)Fransa-Afganistan-İngiltere-Sovyet Rusya

D)Gürcistan-Ermenistan-Afganistan-Sovyet Rusya

E)İngiltere-Ermenistan-Sovyet Rusya-Gürcistan

 

18.Aşağıdaki antlaşmaların hangilerinde Suriye sınırı ile ilgili maddeler vardır?

A)Gümrü-AnkaraC)Moskova-MudanyaE)Ankara-Lozan

B)Ankara-KarsD)Gümrü-Lozan

 

19.Aşağıdakilerden hangisi Güney Cephesi ile ilgili değildir?

A)Halk işgâllere karşı silâhlı mücâdele vermiştir

B)Maraş ve Urfa halkı işgâle karşı direnişte başarılı olmuşlardır

C)Fransızlar, Sakarya zaferimizden sonra bölgeyi tamamen boşaltmışlardır

D)Düzenli ordumuz ilk kez bu cephede başarılı olmuştur

E)Bölgedeki örgütlenmede Sivas Kongresi önemli bir rol oynamıştır

 

20.Aşağıdakilerden hangisi, İngiliz generali Milne’nin çizdiği ve İtilâf devletlerince 7 Ekim 1919’da onaylanan hatla ilgilidir?

A)İtalya’ya bırakılan bölgenin sınırları çizilmiştir

B)Yunanistan’ın işgâl alanının belirlenerek, o bölgede güçlenmeleri hedeflenmiştir

C)TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun Yunan kuvvetlerine saldırması engellenmiştir

D)I.İnönü Savaşı sonrasında belirlenmiştir

E)Fransa ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü amaçlanmıştır

 

21.I.Milne Hattı’nın çizilmesi

II.Ermenilerin yenilgiye uğratılması

III.Türk-Afgan dostluk antlaşması’nın imzalanması

IV.I.İnönü Muharebesi’nin kazanılması

V.Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nun çıkartılması

Yukarıda verilen olayların kronolojik dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

A)II-V-IV-I-IIIC)III-I-IV-V-IIE)IV-V-III-II-I

B)IV-II-V-I-IIID)I-II-IV-V-III

 

22.Aşağıdakilerden hangisi, I.İnönü Muharebesi’nin sonuç ve özelliklerinden biri değildir?

A)TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısıdır

B)Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır

C)TBMM’nin İtilâf devletleri tarafından hukuken tanınmasına ortam hazırlamıştır

D)TBMM ve düzenli orduya güven artmıştır

E)İtalyanlar işgâle son vererek Anadolu’yu boşaltmaya başlamışlardır

 

23.Aşağıdaki devletlerden hangisi, I.İnönü zaferimizden sonra toplanan Londra Konferansı’na katılmamıştır?

A)İngiltereC)Sovyet RusyaE)Fransa

B)İtalyaD)TBMM

 

24.Aşağıdakilerden hangisi Kütahya-Eskişehir muharebeleriyle ilgili değildir?

A)Türk ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiştir

B)Kuvva-i Millîye birlikleri yeniden kurulmaya başlamıştır

C)TBMM’de görüş ayrılıkları yoğunlaşmıştır

D)M. Kemâl karşıtları, Kafkaslarda bulunan Enver Paşa’yı Anadolu’ya dâvet etmişlerdir

E)Asker kaçakları sayısı artmıştır

 

25.Sakarya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A)Moskova-AnkaraC)Moskova-KarsE)Kars-Ankara

B)Gümrü-MudanyaD)Gümrü-Ankara

 

26.Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaşılmadan ele geçirilen ve TBMM denetimine bırakılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A)Doğu TrakyaC)GüneydoğuE)Batı Karadeniz

B)EgeD)Doğu

 

27.İngiltere, Fransa’nın TBMM ile imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisine tepki göstermiştir?

A)LozanC)AnkaraE)Mudanya

B)KarsD)Gümrü

 

28.Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A)Silâhlı mücâdele dönemi sona ermiştir

B)TBMM için siyâsî bir başarıdır

C)Osmanlı Devleti İtilâf devletleri tarafından hukuken yok sayılmıştır

D)İngiltere Musul üzerindeki isteklerinden vazgeçmiştir

E)İstanbul’un yönetimi TBMM Hükûmeti’ne geçmiştir

 

29.Aşağıdakilerin hangisinde 2. olay, 1. olayın sonucunda gerçekleşmiştir?

1. Olay2. Olay

A)Sakarya Muharebesi -Yunanlılar Anadolu’yu terk etmişlerdir

B)Ermenilerle savaş -Doğu Anadolu sınırı kesinleşmiştir

C)I.İnönü Muharebesi -Londra Konferansı düzenlenmiştir

D)II.İnönü Muharebesi   -Meclis’in Kayseri’ye taşınması gündeme

gelmiştir

E)Kütahya-Eskişehir -Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır

muharebeleri

 

30.I.Doğu sınırının kesinlik kazanması

II.Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı boşaltması kararının alınması

III.Fransa’nın Güneydoğu Anadolu’yu boşaltması

IV.Bir Avrupa devletinin TBMM’yi ilk kez resmen tanıması

Yukarıda verilenler, aşağıdaki antlaşmalarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A)KarsB)AnkaraC)MudanyaD)MoskovaE)Gümrü

 

31.M. Kemâl’in başkomutanlık yetkisi ile yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kütahya-EskişehirC)Büyük TaarruzE)Aslıhanlar

B)DumlupınarD)Sakarya

 

32.I.Müslüman bir devletin TBMM’yi ilk kez tanıması 

II.Bir İtilâf devletinin TBMM’yi ilk kez tanıması

III.Bir Avrupalı devletin TBMM’yi ilk kez tanıması

IV.Batı Anadolu’nun tamamının işgâlden kurtarılması

V.Tekâlif-i Millîye emirlerinin yayınlanması

VI.Doğu Trakya’nın TBMM’nin denetimine bırakılması

Yukarıda verilen olayların kronolojik dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)III-I-II-V-IV-VIC)III-V-I-II-IV-VIE)I-III-V-II-IV-VI

B)V-III-I-II-IV-VID)II-III-I-V-IV-VI

 

33.I.Afganistan ile Dostluk Antlaşması

II.Fransa ile Ankara Antlaşması

III.Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması

IV.Büyük Taarruz

V.Kütahya-Eskişehir muharebeleri

VI.Mudanya Mütârekesi

 

Yukarıda verilen olayların kronolojik dizilişi hangisidir?

A)III-I-II-V-IV-VIC)III-V-I-II-IV-VIE)V-III-I-II-IV-VI

B)I-III-V-II-IV-VID)II-III-I-V-IV-VI

 

34.I.Ermenilerle savaşılması

II.I.İnönü Muharebesi

III.Sakarya Muharebesi

Sonucunda imzalanan antlaşmalar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Gümrü-Ankara-KarsD)Gümrü-Ankara-Mudanya

B)Gümrü-Moskova-MudanyaE)Gümrü-Moskova-Lozan

C)Gümrü-Moskova-Ankara

 

35.I.Sovyet Rusya

II.Afganistan

III.Ermenistan

IV.Azerbaycan

V.Gürcistan

Yukarıda verilen devletlerden hangisiyle, doğu sınırını ilgilendiren antlaşma imzalanmamıştır?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

 

36.İtilâf devletleri arasında, işgâlci bir özelliğe sahip olmasına rağmen, TBMM Hükûmeti’ni ilk kez resmen tanıyan devlet hangisidir?

A)İngiltereC)ABDE)Fransa

B)Sovyet RusyaD)İtalya

 

37.Aşağıdakilerden hangisi Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?

A)Bugünkü Türkiye-Suriye sınırını çizmiştir

B)Fransa Boğazlar yöresinden askerlerini çekmiştir

C)Güney Cephesi’nde savaş durumu  sona ermiştir

D)Fransa Zonguldak’ı boşaltmıştır

E)Fransa ilk kez Ankara’ya elçi göndermiştir

 

38.Aşağıdaki savaşların hangilerinin sonrasında resmî bir antlaşma imzalanmamıştır?

A)I.İnönü - II.İnönüD)Sakarya - II.İnönü

B)I.İnönü - Kütahya/EskişehirE)Sakarya - Başkomutanlık

C)II.İnönü - Kütahya/Eskişehir

 

39.I.Saldırı üstünlüğü Türk ordusuna geçmiştir

II.Yunan kuvvetleri savunmaya çekilmiştir

III.Genel seferberlik ilân edilmiştir

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle ilgilidir?

A)I.İnönüC)SakaryaE)Kütahya-Eskişehir

B)II.İnönüD)Başkomutanlık

 

40.Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Taarruz sonucunda kurtarılan şehirlerden biri değildir?

A)HatayB)İzmirC)EskişehirD)UşakE)Kütahya

 

41.Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Muharebesi’nin sonucu olarak görülen gelişmelerden biri değildir?

A)M. Kemâl’e Gazilik ve Mareşallik rütbelerinin verilmesi

B)Doğu sınırının kesin şeklini alması

C)Fransa ile savaş durumunun sona ermesi

D)Genel taarruz için hazırlıklara başlanması

E)Teşkilât-ı Esâsîye’nin kabûl edilmesi

 

42.Aşağıdaki olaylar sıraya konulduğunda hangisi en sonda yer alır?

A)İlk kez güney sınırının çizilmesi

B)Ermenilerle silâhlı mücâdelenin sona ermesi

C)İtilâf devletlerinin ilk kez TBMM’yi hukuken tanıması

D)Tekâlif-i Millîye emirlerinin yayınlanması

E)İsmet paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması     

 1-E12-C23-C34-C

 2-A13-E24-B35-B

 3-D14-E25-E36-E

 4-A15-C26-A37-C

 5-B16-D27-C38-C

 6-C17-A28-D39-C

 7-C18-E29-C40-A

 8-B19-D30-E41-E

 9-E20-B31-D42-A

10-B21-D32-E43-D

11-E22-E33-B44-D