İnklap Tarihi Testi 5

1.Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Antlaşması’ndan sonra yeniden düzenlenmiştir?

A)KapitülasyonlarD)Boğazlar

B)Türk – Bulgar sınırıE)Türk – Yunan sınırı

C)Türk – Sovyet Rusya sınırı

 

2.I.Kapitülasyonların sona ermesi

II.Azınlıkların özel ayrıcalıklarının kaldırılması

III.Boğazların silâhsızlandırılması

IV.Antlaşma imzalandıktan sonra İstanbul’un boşaltılması

V.Yunanlıların Doğu Trakya’dan çekilmesi

Yukarıdaki kararlardan hangisi, Lozan Antlaşması’nda yer alan maddelerden değildir?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

 

3.Lozan Antlaşması’ndan sonra çözümlenen aşağıdaki sorunlardan hangisinde, Misâk-ı Millî hedeflerine ulaşılamamıştır?

A)BoğazlarC)Türkiye – Suriye sınırıE)Azınlıklar

B)Türkiye – Irak sınırıD)Dış borçlar

 

4.Lozan Barış Antlaşması, Yeni Türk Devleti’nin uluslar arası siyâsî alanda resmen tanınmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, ele alınan her sorun kesin çözüme ulaşamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisinde, Lozan’dan sonraya kalan sorunlar doğru olarak verilmiştir?

A)Azınlıklar – Kapitülasyonlar

B)Bulgaristan sınırı – Yabancı okullar

C)Sovyet Rusya sınırı – Yunanistan sınırı

D)Mübadele sorunu – Musul sorunu

E)Kapitülasyonlar – Boğazlar

 

5.Lozan görüşmeleri sırasında, Musul sorunu ele alınırken Türkiye’ye en çok direnen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngiltereC)Sovyet RusyaE)İtalya

B)FransaD)Yunanistan

 

6.Misâk-ı Millî kararları gereğince Hatay’ın anavatana katılması için Türkiye, en çok aşağıdaki devletlerden hangisiyle ikili görüşmeler yapmıştır?

A)İngiltereC)FransaE)ABD

B)İtalyaD)Sovyet Rusya

 

7.I.Türk – Irak sınırı

II.Osmanlı borçları

III.Kapitülasyonlar

IV.Musul meselesi

V.Yabancı okullar

Lozan’dan sonra gündeme gelen yukarıdaki sorunlardan hangileri, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri daha çok etkilemiştir?

A)II-VB)I-IIIC)IV-VD)I-IVE)III-V

 

8.Lozan Antlaşması’nı onaylayan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

A)I. TBMMC)Temsilciler KuruluE)İsmet Paşa Hükûmeti

B)II. TBMMD)Meclis-i Mebusan

 

9.Lozan Antlaşması’nda ele alınan aşağıdaki konularla ilgili kararların hangisi “kayıtsız-şartsız egemenlik”  ilkesine ters düşmüştür?

A)Türk – Yunan sınırıC)Boğazlar E)Kapitülasyonlar

B)AzınlıklarD)Savaş tazminatı

 

10.Lozan Konferansı’na gönderilen Türk heyetine İsmet Paşa’nın başkan olmasının öncelikli sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Batı Cephesi’nin komutanlığını yapması

B)TBMM’nin ilk hükûmet başkanı olması

C)Mudanya Mütârekesi’ni imzalaması

D)Konferansa katılan delegelerle ilişkilerinin iyi olması

E)İnönü muharebelerini kazanması

 

11.Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Türkiye’nin, Lozan Antlaşması’nın  egemenlik haklarını sınırlayan hükmünden  kurtulmasını sağlamıştır?

A)Türk – Rum mübadelesiD)Balkan Antantı

B)Sadabat PaktıE)Montrö Sözleşmesi

C)1926 Ankara Antlaşması

 

12.I.Mudanya

II.Mondros

III.Sevr

IV.Lozan

V.Montrö

Yukarıdaki antlaşma ve mütârekelerden hangilerinde, Boğazların yönetimi için bir komisyonun varlığından söz edilmiştir?

A)III-IVB)I-IVC)II-VD)II-IVE)I-III

13.Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Lozan Antlaşması ile kesin çözüme ulaşmış ve daha sonraki dönemlerde sorun olmamıştır?

A)MusulC)KapitülasyonlarE)Hatay

B)Türk – Irak sınırıD)Boğazlar

 

14.I.Edirne

II.Balıkesir

III.Eskişehir

IV.İstanbul

V.İzmir

Yukarıdaki şehirlerden hangisi, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra işgâlden kurtulmuştur?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

 

15.Ankara Hükûmeti, aşağıdaki konulardan hangisini iç sorun kabûl ederek diğer devletlerin karışmasını engellemiştir?

A)Türk – Irak sınırıD)Türk – Suriye sınırı

B)Yabancı okullarE)Mübadele anlaşmazlığı (Etabli Sorunu)

C)Boğazlar

 

16.Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan görüşmelerinde büyük tartışmalara yol açmamıştır?

A)Musul MeselesiC)Türk – İran sınırıE)Kapitülasyonlar

B)Türk – Irak sınırıD)Osmanlı Borçları

 

17.Lozan Konferansı’na “gözlemci” sıfatıyla katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)FransaB)İngiltere    C)   Almanya   D)   JaponyaE)ABD

 

18.Lozan görüşmelerine yalnız “Boğazlar” meselesi için katılan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Japonya     B)  İtalya      C)  İngiltere      D)  Fransa       E)  ABD

 

19.Lozan konferansı’na giden Türk delegelerinden, aşağıdaki konuların hangisinden kesinlikle tâviz verilmemesi istenmiştir?

A)Osmanlı borçlarındanD)Boğazlardan

B)KapitülasyonlardanE)Yabancı okullar sorunundan

C)Hatay sorunundan

 

20.I.Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi

II.Moskova Büyükelçiliği’nin açılması

III.Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması

IV.ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi

V.Lozan Antlaşması’nın gerçekleşmesi

İsmet Paşa’nın, Cumhuriyet’in ilânından önceki ilk siyâsî başarıları, yukarıdakilerden hangileridir?

A)I-IVB)II-IIIC)IV-VD)I-IIE)III-V

 

21.Lozan Konferansı sırasında Türkiye’nin sınırlarından hangisi daha çok tartışma konusu olmuştur?

A)Türkiye – Sovyet RusyaD)Türkiye – İran

B)Türkiye – BulgaristanE)Türkiye – Yunanistan

C)Türkiye – Irak

 

22.Lozan Konferansı’na giden Türk heyeti, görüşülen konuları aşağıdakilerden hangisine göre çözmeye çalışmıştır?

A)Misâk-ı Millî esaslarına      D)  Londra Konferansı görüşlerine

B)Amasya Genelgesi kararlarına      E)  Erzurum Kongresi kararlarına

C)Sivas Kongresi maddelerine

 

23.İtilâf devletleri, Lozan Konferansı öncesinde Türk tarafının gücünü bölmek amacıyla, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmişlerdir?

A)Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişini engellemişlerdir

B)İngiltere, Irak sınırına asker yığmıştır

C)Fransa, Hatay’a asker göndermiştir

D)İstanbul Hükûmeti’ni konferansa çağırmışlardır

E)Ankara’ya sert bir nota vermişlerdir

 

24.I.Cumhuriyetin ilânı

II.II.TBMM’nin açılması

III.Saltanatın kaldırılması

IV.İstanbul’un işgâlden kurtarılması

V.Çok partili hayata geçilmesi

Yukarıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması’ndan önce gerçekleşmiştir?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

 

25.Lozan Konferansı’na zemin hazırlayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Londra Konferansı’nın yapılması

B)İnönü muharebelerinin başarıyla sonuçlanması

C)Cumhuriyet’in ilânı

D)Saltanatın kaldırılması

E)Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması

26.I.Boğazlar

II.Azınlıklar

III.Ermeni yurdu

IV.Kapitülasyonlar

V.Sınırlar

Yukarıdaki konularla ilgili hangi madde, Lozan ve Sevr antlaşmalarında bir ölçüde de olsa benzerlik taşımaktadır?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

 

27.II.TBMM’nin dış politikayla ilgili gerçekleştirdiği ilk çalışması, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması

B)Sadabat Paktı’nı imzalaması

C)Lozan Antlaşması’nı onaylaması

D)Türkiye’nin NATO’ya üye olması

E)Türkiye’nin Balkan Antantı’na katılması

 

28.Gelişmeler göz önüne alındığında, aşağıdaki antlaşmalardan hangilerinin, Osmanlı Devleti ve yeni Türk Devleti açısından I.Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirdiği söylenebilir?

A)Mondros – LozanC)Sevr – MudanyaE)Sevr – Lozan

B)Mudanya – LozanD)Mondros – Sevr

 

29.Türkiye’deki yabancı okulların devlet denetimine alınmasını sağlayan kararlara, diğerlerinden daha çok tepki gösteren devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A)ABDC)İngiltereE)Sovyet Rusya

B)FransaD)İtalya

 

30.Lozan konferansı’nda Türk tarafının gücünü bölmeyi plânlayan İtilâf devletlerinin bu tutumuna karşı, TBMM’nin aldığı tedbir, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halifelik makamına son vermek

B)Osmanlı hanedan üyelerini yurt dışına çıkarmak

C)Ankara’da hükûmet değişikliği yapmak

D)Saltanatı kaldırmak

E)Uluslar arası Adalet Divânı’na üye olmak

 

31.Sovyet Rusya, Lozan Konferansı’na aşağıdaki konulardan hangisi görüşülürken katılmıştır?

A)KapitülasyonlarC)Osmanlı borçlarıE)Boğazlar

B)AzınlıklarD)Yabancı okullar

 

32.Lozan Antlaşması’nda kesin olarak çözümlenen aşağıdaki sorunlardan hangisi, yeni Türk Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını, siyâsî bağımsızlığı ile birlikte sağlamıştır?

A)AzınlıklarC)Ermeni yurduE)Boğazlar

B)KapitülasyonlarD)Osmanlı borçları

 

33.Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Antlaşması’ndan sonra Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile Yunanistan arasında sorun oluşturmuştur?

A)Musul meselesiC)KıbrısE)Mübadele

B)Yabancı okullarD)Boğazlar

 

34.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ile İngiltere arasında anlaşmazlığa sebep olduğu ve barış görüşmelerini tehlikeye düşürdüğü için, Lozan Antlaşması sonrasına bırakılmıştır?

A)Savaş tazminatlarıD)Yabancı okullar

B)Boğazlar meselesiE)Hatay sorunu

C)Türk – Irak sınırı

 

35.Kurtuluş Savaşı’ndan sonra imzalanan aşağıdaki antlaşma veya mütârekelerden hangisi, Lozan Konferansı’na zemin hazırlamıştır?

A)AnkaraC)MoskovaE)Kars

B)MudanyaD)Mondros

 

36.I.Borçlar, Osmanlı Devleti’nden ayrılan ülkelere paylaştırılacaktır

II.Duyun-u Umûmîye sona erecektir

III.Borçlar, Türk kâğıt parası veya Fransız Frangı olarak ödenecektir

IV.Türkiye, Osmanlı borçlarını peşin olarak bir defada ödeyecektir

V.Türkiye, borçları yıllık taksitlerle ödeyecektir

Yukarıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması’nın “Osmanlı Borçları” ile ilgili kararlarından biri değildir?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

 

37.Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Antlaşması’nda Türkiye’nin yararına sonuçlanmıştır?

A)Ege adalarıC)Irak sınırıE)Boğazlar

B)KapitülasyonlarD)Batı Trakya

 

38.İtilâf devletlerinin Lozan Konferansı’nda ikilik çıkarmaları aşağıdakilerden hangisiyle engellenmiştir?

A)Halifeliğin kaldırılmasıD)Yunanistan’ın yenilmesi

B)Cumhuriyetin ilânıE)TBMM’nin açılması

C)Saltanatın kaldırılması

39.Aşağıdakilerden hangisi, Lozan’da görüşmelerin kesilmesine sebep olan konular arasında gösterilemez?

A)KapitülasyonlarC)Osmanlı borçlarıE)Irak sınırı

B)Yabancı okullarD)Boğazlar

 

40.I.Suriye sınırı

II.Kapitülasyonlar

III.Boğazlar

IV.Batı Trakya

V.Irak sınırı

Lozan’da yukarıdaki konulardan hangilerine getirilen çözümler Misâk-ı Millî’ye uygundur?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

 

41.Lozan görüşmelerinde İngiltere TBMM’nin,

I.Musul ve Kerkük’ün boşaltılması

II.Kapitülasyonların kaldırılması

III.Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti’nin kurulmasından vazgeçilmesi 

konularındaki isteklerine şiddetle karşı çıkmıştır. Ancak, İngiltere görüşmeler sırasında bazı konularda tâvizler verilmiştir.

İngiltere, yukarıdaki anlaşmazlık konularından hangilerinde tâvize yanaşmamıştır?

A)IB)IIC)IIID)I-IIE)II-III

 

42.Lozan görüşmelerinde, İngiltere ve Fransa’nın kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Türkiye üzerindeki ekonomik çıkarlarını korumak istediklerinin

B)Türkiye’yi barış görüşmelerinden çekilmeye zorlamak istediklerinin

C)Türkiye’nin sanayileşmesine yardımcı olmak istediklerinin

D)Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerinin

E)Türkiye’nin Batılılaşmasını engellemek istediklerinin

 

43.Lozan’da İtilâf devletlerinin Türkiye’yi esârete mahkûm eden şartları ileri sürmeleri aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

A)Savaşın yeniden başlamasına

B)Boğazlar Komisyonu’nun kurulmasına

C)Görüşmelerin kesilmesine

D)İsmet Paşa’nın Türk delegelerinin başkanlığından alınmasına

E)Misâk-ı Millî kararlarından vazgeçilmesine

 

44.Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması ile ilgili değildir?

A)Azınlıkların Türk vatandaşı kabûl edilmesi

B)Kapitülasyonlar konusunda Türk heyetinin tâviz vermemesi

C)Antlaşmanın günümüzde de geçerliliğini sürdürmesi

D)İlk kez İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye verilmesi

E)Türkiye – Irak sınırının çözümlenememesi

 

45.Lozan Antlaşması’nda kapitülasyonların kaldırılması Türkiye’ye aşağıdakilerden hangisini sağlamamıştır?

A)Batılı devletlerin ham madde ve pazarı olmaktan kurtulmasını

B)Yerli sanayinin gelişmesini

C)Ekonomik bağımsızlığını sağlamasını

D)Ekonomik gelişme için ortam hazırlanmasını

E)Osmanlı Devleti’nin borçlarının kabûl edilmesini

 

46.Lozan Antlaşması’nda Türkiye’ye bırakılan adalar aşağıdakilerden hangisidir?

A)İmroz – BozcaadaC)İmroz – LimniE)Midilli – Sakız

B)Onki Ada – RodosD)Limni – Semadirek   

 

47.I.Batı Trakya Türkleri

II.Yunanistan’ın diğer bölgelerinde yaşayan Türkler

III.Anadolu Rumları

IV.İstanbul Rumları

Yukarıdakilerden hangileri nüfus mübadelesi dışında tutulmuşlardır?

A)IB)I-IVC)I-IIID)II-IIIE)II-IV

 

Test 6

 1-D11-E21-C31-E41-A

 2-E12-A22-A32-B42-A

 3-B13-C23-D33-E43-C

 4-D14-D24-C34-C44-D

 5-A15-B25-E35-B45-E

 6-C16-C26-A36-D46-A

 7-A17-E27-C37-B47-B

 8-B18-A28-E38-C48-D

 9-C19-B29-B39-B49-A

10-C20-E30-D40-B50-E