İnklap Tarihi Testi 7

Yayınlanma Kpss Tarih

1.Aşağıdakilerden hangisi II.TBMM’nin gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir?

A)Cumhuriyetin ilân edilmesi

B)Halifeliğin kaldırılması

C)Ankara’nın başkent olması

D)Lozan Antlaşması’nın onaylanması

E)Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkartılması

 

2.Liberal ekonominin Türkiye için daha yararlı olduğunu savunan Cumhuriyetçilerin, “Devletçilik” ilkesini hayata geçirmelerinin sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasının gecikmesi

B)Özel teşebbüsün sanayileşmeyi gerçekleştirememesi

C)Lâik devlet kurumlarının oturtulamaması

D)Dışa bağımlılıktan kurtulmak istenmesi

E)Ham madde kaynaklarının yetersiz olması

 

3.Atatürk Dönemi’nde çoğulcu demokrasinin gerçekleşebilmesi için, bizzat onun isteği ile siyâsî parti kuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ali Fethi (Okyar)        C)Celâl (Bayar)          E)   Kâzım (Karabekir)

B)Adnan (Adıvar)D)Fevzi (Çakmak)

 

4.İç ve dış sebepleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin Şeyh Sait İsyânı’nın çıkışında etkili olduğu söylenemez?

A)TBMM’nin açılmasını engellemek

B)Cumhuriyet yönetiminin yerine eski düzene geri dönmek

C)Musul çevresinin Irak’a bırakılmasını sağlamak

D)Lâik amaçlı inkılâplara engel olmak

E)TBMM’yi ve Atatürk’ü halkın gözünden düşürmek

 

5.I.Patrikhanelerin din dışındaki görevleri sona erdirildi

II.“Ümmet” toplumundan “Millet” toplumuna geçildi

III.Çağdaş-lâik hukuk kuralları uygulandı

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A)Lozan Antlaşması’nın

B)Medenî Kanun’un kabûlünün

C)1924 Anayasası’nın

D)Halifeliğin kaldırılmasının

E)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kapatılmasının

 

6.Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?

A)Ölçü aletlerinin değiştirilmesi

B)Osmanlı Hanedanı’nın yurt dışına çıkartılması

C)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun hazırlanması

D)Medenî kanun’un uygulamaya konulması

E)I.Beş Yıllık kalkınma Plânı’nın uygulanması

 

7.Aşağıdaki kanunlardan hangisi, 3 Mart 1924’te kabûl edilmiştir?

A)Takrir-i SükûnD)Tevhid-i Tedrisat

B)Teşvik-i SanayiE)Hıyanet-i vataniye

C)Ceza Muhakemeleri Usulü

 

8.Cumhuriyetin ilân edilmesi ile Kabine Sistemi’ne geçilmiş, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevleri birbirinden ayrılmıştır.

Bu görevleri üstlenen ilk kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

Meclis BaşkanıBaşbakan

A)İsmet (İnönü)-İsmet (İnönü)

B)M. Kemâl (Atatürk)-Fevzi (Çakmak)

C)Ali Fethi (Okyar)-Celâl (Bayar)

D)Ali Fethi (Okyar)-İsmet (İnönü)

E)Ali Fuat (Cebesoy)-Kâzım (Karabekir)

 

9.Aşağıdakilerden hangisi II.TBMM’nin gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir?

A)Ankara’nın başkent olması

B)Lozan Antlaşması’nın onaylanması

C)1924 Anayasası’nın kabûl edilmesi

D)İstiklâl Marşı’nın kabûl edilmesi

E)Çok partili hayata geçiş denemesinin yapılması

 

10.Toplumsal hayatın düzenlenmesi için gerçekleştirilen inkılâplar ile ait oldukları târih, aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak eşleştirilmiştir?

İnkılâpTârih

A)Kıyafet Kanunu’nun kabûl edilmesi-25 Kasım 1925

B)Milâdî Takvim’in uygulamaya konulması-1 Ocak 1926

C)Uluslar arası takvimin uygulanması-1 Ocak 1926

D)Soyadı Kanunu’nun çıkartılması-20 Mayıs 1926

E)Ölçü birimlerinin değiştirilmesi-1 Nisan 1931

 

 

 

 

11.Cumhuriyet rejimi ile ulusal egemenliğe dayalı devlet sistemi benimsenmiştir?

Türkiye’de bu değişikliğin kolayca gerçekleşmesine ortam hazırlayan uygulama, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halifeliğin kaldırılması

B)Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması

C)hukuk birliğinin sağlanması (Medenî kanun)

D)TBMM’nin açılması

E)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

 

12.Osmanlı eğitim anlayışı, yeni Türk devleti’nde sürdürülmemiş, “Millî Eğitim” anlayışı benimsenmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde uygulanan eğitim politikası ile ilgili bir amaç değildir?

A)Yabancı okulları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlamak

B)Lozan Konferansı’nda Avrupa devletleri tarafından belirlenen kurallara uygun eğitim sistemine geçmek

C)Eğitimde eşitlik ilkesini yerleştirmek

D)Millî târih bilinci ve millî dil politikası oluşturmak

E)Çağdaş, lâik ve evrensel bir eğitim politikası uygulamak

 

13.Yeni Türk Devleti’nin kabûl ettiği kanunlarla bağlantılı olduğu olaylar karşılaştırıldığında, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?

KanunUygulama

A)Tekâlif- Millîye   -Ordunun ihtiyacının karşılanması

B)Tevhid-i Tedrisat   -Medreselerin kapatılması

C)Teşvik-i Sanayi   -Özel sektörün desteklenmesi

D)1924 Anayasası   -Cumhuriyet rejimine geçilmesi

E)Takrir-i Sükûn   -Çok partili denemelerin ertelenmesi

 

14.I.Türk Tarih kurumu’nun açılması

II.Darü’l Fûnun’un İstanbul Üniversitesi adını alması

III.Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi

IV.Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un çıkartılması

V.Türk Dil Kurumu’nun açılması

Eğitim alanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden öncedir?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

 

15.I.Türk Tarih kurumu’nun açılması

II.İstanbul Üniversitesi’nin kurulması

III.Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi

IV.Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un çıkartılması

V.Türk Dil Kurumu’nun açılması

Eğitim alanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A)IV-III-V-I-IIC)IV-III-II-I-VE)IV-III-V-I-II

B)IV-III-I-V-IID)IV-III-I-II-V

 

16.1925 yılında Âşâr vergisinin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenilen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ticarî geliri arttırmak

B)Köylüyü ekonomik yükten kurtarmak

C)Köylüye ucuz kredi imkânları sağlamak

D)Üretimi tarımdan sanayi sektörüne kaydırmak

E)Özel teşebbüsü yatırıma yönlendirmek

 

17.Osmanlı Devleti’nden yeni Türk Devleti’ne devrolan ekonomik sorunlar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Özel teşebbüsün yeterli ekonomik gelişme sağlayamaması

B)Tarımda ilkel metodların uygulamasının sürmesi

C)Özel sektörde teknolojik bilgi eksikliği olması

D)Kapitülasyonların yarattığı ekonomik sınırlamaların devam etmesi

E)Türklerin sanayi ve ticaret alanlarında tecrübesiz olması

 

18.IHükûmeti eleştirmenin yasaklanması

II.Basına sansür getirilmesi

III.Çoğulcu demokrasi uygulamasından bir süre için vazgeçilmesi

IV.Bir süreliğine bireysel özgürlüklerin kısıtlanması

V.Halktan ordunun ihtiyaçları için destek sağlanması

Yukarıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu’nun getirdiği sonuçlardan değildir?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

 

19.I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı başarıya ulaşmasına rağmen, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle II.Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanamamıştır?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yetersiz kalması

B)Lâikliği hedef alan olayların başlaması

C)Ekonomide “Devletçilik” ilkesinin benimsenmesi

D)II.Dünya Savaşı’nın çıkması

E)Menemen Olayı’nın patlak vermesi

 

20.Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının görünürdeki sebebidir?A)TBMM Hükûmeti’nin, askerî başarılarına İstanbul’u ortak etmeme düşüncesi

B)TBMM’nin öncelikle millî kurtuluşu hedeflemesi

C)iki başlı yönetim görüntüsüne son verilmek istenmesi

D)İtilâf (Anlaşma) devletlerinin Lozan’a İstanbul Hükûmeti’ni de çağırmaları

E)TBMM’de Cumhuriyet yanlılarının üstünlük sağlamaları

 

21.Hukuk alanındaki lâikleşme hareketlerinin temel adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Medenî KanunD)Saltanatın kaldırılması

B)Soyadı KanunuE)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

22.Aşağıdakilerden hangisi, Halk Fırkası’nın kuruluş amaçlarından değildir?

A)İnkılâpları gerçekleştirmekD)Çağdaşlaşmak

B)Tüm halkın partisi olmakE)Yenilikleri halka benimsetmek

C)Tek parti rejimi kurmak

 

23.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet halk Fırkası’nın özelliklerinden değildir?

A)Liberal ekonomiyi savunmuştur    D)  Atatürk tarafından kurulmuştur

B)Rejimi korumuştur     E)  İnkılâpları gerçekleştirmiştir

C)Cumhuriyetin ilk siyâsî partisidir

 

24.Cumhuriyet târihinin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu partinin özelliklerinden olamaz? 

A)Hilafet yanlılarınca kurulmuş olması

B)Ekonomik anlayışının liberalizm olması

C)Meşrûtiyetçilerin partide yoğunlaşması

D)M. Kemâl karşıtlarınca kurulmuş olması

E)Batıcılık fikrini savunması

 

25.Aşağıdakilerden hangisi, saltanatın kaldırılmasının sebeplerinden olamaz?

A)Sadrazam    Tevfik    Paşa’nın     TBMM      başkanlığına      Lozan görüşmeleriyle ilgili olarak telgraf çekmesi

B)Millî egemenlik ilkesiyle hanedan egemenliğinin ters düşmesi

C)İstanbul Hükûmeti’nin İtilâf devletleriyle iş birliği yapması

D)Saltanat yanlılarının Meclis’te çoğunluğu sağlamaları

E)İstanbul Hükûmeti’nin Lozan görüşmelerine çağırılması

 

26.Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşturulan, ancak daha sonra yeniden gündemi işgâl eden ve Türk Hükûmeti’nin iç sorun olarak değerlendirip yabancı devletlerle görüşmeyi reddettiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A)MusulD)Dış borçlar

B)Mübadele (nüfus değişimi)E)Yabancı okullar

C)Boğazlar

 

27.Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Lâiklik İlkesi’nin yerleşmesine doğrudan katkısı olmamıştır?

A)Medenî Kanun’un kabûlü        D)Halifeliğin kaldırılmaB)Tevhid-iTedrisat kanunu’nun kabûlü E)Saltanatın kaldırılması

C)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

 

28.Aşağıdakilerden hangisi, Türk Devleti’nin uluslar arası ekonomik ilişkilerini düzenleyen bir yeniliktir?

A)Türk Tarih Kurumu’nun açılması  D)Türk harflerinin kabûlü

B)Kadınlara siyâsî hak verilmesi  E)MedenîKanun’un kabûlü

C)Takvim ve saat sisteminin değiştirilmesi

 

29.Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kabotaj Kanunu’nun kabûl edilmesi

B)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

C)Kapitülasyonların kaldırılması

D)Âşâr vergisinin kaldırılması

E)İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

 

30.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, hukukî ve toplumsal alanda lâikliğe geçişi sağlamaya yöneliktir?

A)Medenî Kanun’un kabûlüD)Saltanatın kaldırılması

B)Soyadı Kanunu’nun kabûlüE)Türk Dil kurumu’nun kurulması

C)Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması

 

31.Yeni Türk Devleti’nin ekonomik alandaki uygulamalarından hangisi, kapitülasyonların kaldırılmasında etkili olmuştur?

A)Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

B)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

C)Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın uygulanması

D)İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

E)Âşâr vergisinin kaldırılması

32.Aşağıdakilerden hangisi, lâik devlet yapısının kurumlaşmasında en az katkıyı sağlamıştır?

A)Soyadı KanunuD)Medenî Kanun

B)Tevhid-i Tedrisat KanunuE)Halifeliğin kaldırılması

C)Saltanatın kaldırılması

 

33.Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM dönemindeki gelişmelerden birisi değildir?

A)Ankara’nın başkent olması

B)Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması

C)Halifeliğin kaldırılması

D)Lozan Antlaşması’nın onaylanması

E)İtilâf devletlerinin İstanbul’u boşaltması

 

34.Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM’nin özellik ve uygulamalarından değildir?

A)Siyâsî bunalımları çözmüştürD)Halifeliği kaldırmıştır

B)Saltanatı kaldırmıştırE)Ankara’yı başkent yapmıştır

C)Cumhuriyeti ilân etmiştir

 

35.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilânının sonuçları arasında yer almaz?

A)İnkılâpların yapılmasının önü açılmıştır

B)Devletin rejiminin adı konmuştur

C)Meclis Hükûmeti sistemi kalkarak Kabine Hükûmeti’ne geçilmiştir

D)Osmanlı hanedan üyeleri yurt dışına çıkartılmıştır

E)Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir

 

36.Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?

A)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun hazırlanması

B)Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkartılması

C)I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın uygulanması

D)Medenî Kanun’un kabûlü

E)Teşvik-i Sanayi kanunu’nun çıkartılması

 

37.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesinden sonra gerçekleştirilen ilk eğitim reformu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türk Dil Kurumu’nu açılması

B)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması

C)Türk Tarih Kurumu’nun açılması

D)Yeni Türk harflerinin kabûlü

E)Hukuk Mektebi’nin açılması

 

38.Şeriye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılması, aşağıdaki inkılâplardan hangisinin devamı niteliğindedir?

A)Halifeliğin kaldırılmasının

B)Çok partili hayata geçiş denemelerinin

C)Hukuk alanındaki inkılâpların

D)Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin uygulanmasının

E)Kıyafet değişikliğini öngören çalışmaların

 

39.Yeni Türk Devleti’nde, Halifenin giderek devlet başkanı gibi davranması sebebiyle ortaya çıkan sorunlar arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)Cumhuriyet yönetimine geçişi zorlaştırmıştır

B)Çağdaşlaşmak için yapılacak inkılâplar başlatılamamıştır

C)Lâik hukuk kuralları uygulanamamıştır

D)Millî birlik ve beraberlik sağlanamamıştır

E)Saltanatın kaldırılmasına rağmen devlet iki başlı görüntüsünü sürdürmüştür

 

40.Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilenler arasında, ülkenin demokratik bir yapıya kavuşturulması amacını taşımayan, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anayasanın lâikleştirilmesi

B)Hukuk birliğinin sağlanması

C)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılması

D)Medenî Kanun’un kabûlü

E)Hilafetin kaldırılması

 

41.Şeyh Sait İsyânı başladığı sırada başbakanlık görevinde bulunan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir? 

A)İsmet (İnönü)C)Kâzım (Karabekir)E)Fevzi (Çakmak)

B)Ali Fethi (Okyar)D)Ali Fuat (Cebesoy)

 

42.I.Egemenliği halka vererek “Kuvvetler Birliği” ilkesinin uygulanmasını sağlamıştır

II.Hukuk birliği gerçekleşmiştir

III.Eğitim-öğretim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak eğitimde birlik sağlanmıştır

IV.Rejim karşıtı çalışmaları durdurmak amacıyla çıkartılmış ve Cumhuriyeti eleştirmeye yönelik yasaklar getirmiştir

Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki kanunlar eşleştirildiğinde, hangisi dışarıda kalır?

A)Tevhid-i TedrisatC)Takrir-i SükûnE)Teşkilât-ı Esasîye

B)Medenî KanunD)Tekâlif-i Millîye

 

43.Aşağıdakilerden hangisi, siyâsî inkılâplardan biri sayılamaz?

A)Cumhuriyetin ilânı

B)Saltanatın kaldırılması

C)Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi

D)Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

E)Medenî Kanun’un kabûlü

 

44.Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal hayatı düzenleyen yeniliklerden sayılmaz?

A)Soyadı kanunu

B)Milletler Cemiyeti’ne girilmesi

C)Kılık-kıyafette değişiklik

D)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

E)Takvim-saat ve ölçülerde değişiklik

 

45.Tekke, türbe ve zâviyelerin kapatılması, özellikle aşağıdakilerden hangisinde lâikleşme ve çağdaşlaşmayı sağlama amacına yöneliktir?

A)HukukC)EkonomiE)Devlet yönetimi

B)EğitimD)Toplumsal hayat

 

46.Ekonomik gelişme ve kalkınmanın  bağımsızlıktan tâviz verilmeden gerçekleştirilmesini ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A)DevletçilikD)Misâk-ı Millî

B)Kabotaj KanunuE)Misâk-ı İktisadî

C)Teşvik-i Sanayi Kanunu

 

47.Aşağıdakilerden hangisi, yeni devletin millî ticarete öncelik verdiğinin kanıtıdır?

A)Devletçilik ilkesiC)Misâk-ı MillîE)Medeni Kanun

B)Kabotaj KanunuD)Teşvik-i Sanayi Kanunu

 

48.I.Saltanatın kaldırılması

II.Cumhuriyetin ilân edilmesi

III.Halifenin siyâsî çevrelerle ilişki kurması

Halifeliğin kaldırılmasına ortam hazırlayan sebepler, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)I-II-IIIB)II-IIIC)I-IID)I-IIIE)III

 

49.I.Lozan Antlaşması’nın imzası

II.Halifeliğin kaldırılması

III.İzmir İktisat kongresi

IV.Kabotaj Kanunu

V.Devletçilik ilkesinin uygulanması

Gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)III-II-I-IV-VC)II-I-III-V-IVE)I-III-IV-II-V

B)I-III-II-IV-VD)III-I-II-IV-V

 

50.Kadınlara siyâsî haklar verilmesiyle, aşağıdakilerden hangisine varılmak istendiği söylenemez?

A)Halkçılığı geliştirmek   D)  Demokrasiyi geliştirmek

B)Kadınları yönetime katmak   E)   Cumhuriyeti geliştirmek

C)Kadınları ekonomik bakımdan güçlendirmek

 

51.I.Kabotaj Kanunu

II.Medenî Kanun

III.Teşvik-i Sanayi Kanunu

IV.Âşâr vergisinin kaldırılması

V.Veremle mücadele edilmesi

Hangileri doğrudan sosyal alanla ilgilidir?

A)II-III-VC)II-IV-VE)I-IV-V

B)HepsiD)I-II-III-IV

 

52.I.Hukuk

II.Eğitim

III.Askerlik

alanlarından hangisinde yapılan inkılâplar ikiliği ortadan kaldırmıştır?

A)IB)IIC)I-IID)IIIE)I-II-III

 

53.I.Evlenme

II.Boşanma

III.Miras

IV.Genel oy

V.Tanıklık

Medenî Kanun’un içeriğinde yukarıdakilerden hangisi yoktur?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

 

54.Yeni harflerin kısa zamanda öğrenilmesi ve okur yazar oranının arttırılması için aşağıdaki okullardan hangisi açılmıştır?

A)Ankara Hukuk MektebiD)Millet mektepleri

B)Halk evleriE)Orta öğretim okulları

C)İlköğretim okulları

 

 

   Konu Testi  8

55.I.Medreselerin kapatılması

II.Kılık kıyafet Kanunu’nun çıkartılması

III.Âşâr vergisinin kaldırılması

IV.Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

gelişmelerinden hangisi veya hangilerinin önemli ölçüde tepki ile karşılandığı söylenebilir?

A)I-IIIB)I-IIC)IVD)I-II-IIIE)I

 

56.M. Kemâl’in, çözümü için büyük çaba sarfettiği, ancak ölümünden sonra çözüme kavuşan sorun, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Lâikliğe geçişD)Hatay’ın anavatana katılması

B)NATO’ya üyelikE)Batı Trakya’nın alınması

C)Toprak reformu

 

57.I.Nüfus mübadelesi

II.Milletler Cemiyeti’ne giriş

III.Hatay’ın anavatana katılması

IV.Montrö Boğazlar Sözleşmesi

olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)I-II-III-IVC)IV-II-I-IIIE)I-III-II-IV

B)II-III-I-IVD)I-II-IV-III

 

58.I.Balkan Antantı

II.Sadabat Paktı

Bu iki antlaşma, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?

A)Askerî ilişkiyiC)Sınırları belirlemeyi   E)   Güvenlik sağlamayı

B)Kültürel birliğiD)Ekonomik kalkınmayı

 

59.I.Nüfus mübadelesi

II.Kapitülasyonlar

III.Yabancı okullar

Lozan görüşmelerinde, hangisi veya hangileri Türkiye ile Yunanistan’ı ilgilendirdiği için ayrıntılı şekilde görüşülmemiştir?

A)IB)IIC)I-IID)I-IIIE)III

 

60.Aşağıdakilerden hangisi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin maddelerinden biri değildir?

A)Savaş gemilerinin geçişi belirli sınırlamalara tâbidir

B)Türkiye, Boğazların iki tarafında asker bulunduracaktır

C)Boğazlar Komisyonu, yönetimde etkili olacaktır

D)Her türlü ticaret gemisi Boğazlardan geçebilecektir

E)Boğazların yönetimi Türkiye’ye bırakılmıştır

 

61.Musul’un Türkiye’ye verilmemesi için Şeyh Sait İsyânı’nı destekleyen ve hatta çıkmasında rolü olduğu söylenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngiltereC)FransaE)Sovyet Rusya

B)ABDD)İtalya

 

62.Türkiye Cumhuriyeti, aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisine üye olmamıştır?

A)NATOC)Milletler CemiyetiE)Balkan Antantı

B)Varşova PaktıD)Sadabat Paktı

 

63.“Dış politikada güçlü olmanın temeli, iç politikada güçlü olmaktır” diyen Atatürk’ün bu sözlerinin doğruluğunu, aşağıdakilerden hangisi kanıtlamaktadır?

A)II.Dünya Savaşı’nın dışında kalınması

B)Sadabat Paktı’nın kurulması

C)Balkan Antantı’nın oluşturulması

D)Hatay’ın anavatana katılması

E)Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

 

64.Aşağıdakilerden hangisi, dünya barışını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu coğrafyada bölgesel barışı korumaya yönelik değildir?

A)Yabancı okullar sorununun çözülmesi

B)Balkan Antantı’nın imzalanması

C)Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

D)Kuzey Atlantik Savunma Paktı (NATO)’nın kurulması

E)Sadabat Paktı’nın oluşturulması

 

65.Misâk-ı Millî sınırları içinde yer almasına rağmen, Musul’un 1926’da İngiltere’ye verilmesinin en önemli sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Musul petrollerinden elde edilen kârın %10’unun Türkiye’ye bırakılması

B)İçte çözüm bekleyen önemli sorunlar olması

C)Dış politikada yeterli tecrübeye sahip olunmaması

D)Yunanistan’la olan nüfus mübadelesi sorununun henüz çözümlenmemiş olması

E)İngiltere ile ilişkilerin bozulmasının istenmemesi

 

 

 

66.İngiltere’nin etkisiyle çıkan Şeyh Sait İsyânı, aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye’nin zararına sonuçlanmasına sebep olmuştur?

A)KapitülasyonlarC)HatayE)Boğazlar

B)BatumD)Musul

 

67.Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan Nüfus Mübadelesi Sorunu’nun çözümlenmesi, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur?

A)Lozan Antlaşması’nınD)Sadabat Paktı’nın

B)1926 Ankara Antlaşması’nınE)Balkan Antantı’nın

C)Montrö Sözleşmesi’nin

 

68.Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Antantı(Paktı)’na katılan devletlerden biri değildir?

A)TürkiyeC)BulgaristanE)Romanya

B)YunanistanD)Yugoslavya

 

69.Aşağıdakilerden hangisi, Sadabat Paktı’na katılan devletlerden biri değildir?

A)TürkiyeC)İranE)Irak

B)SuriyeD)Afganistan

 

70.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Atatürk Dönemi dış politikasının temel ilkelerinden biri değildir?

A)Her koşulda barış politikasını bozmamak

B)Uluslar arası eşitliğe sahip olmak

C)Gerçekçi hedefler belirlemek

D)Yurtta ve dünyada barışı sağlamak

E)Misâk-ı Millî sınırları içinde kalmak

 

71.I.Kars

II.Kerkük

III.Ardahan

IV.Musul

V.Hatay

Yukarıdakilerden hangileri, Misâk-ı Millî sınırları içinde kalmasına rağmen Atatürk Dönemi’nde Türkiye’ye katılmamıştır?

A)I-III-IVC)I-IV-VE)I-II-V

B)II-IV-VD)II-III-V

 

72.Kurtuluş Savaşı yıllarında imzalanan her antlaşma, askerî bir zaferin diplomatik sonucu olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki özelliği taşımayan bir antlaşmadır?

A)Moskova AntlaşmasıD)1921 Ankara Antlaşması

B)Mudanya Ateşkes AntlaşmasıE)1926 Ankara Antlaşması

C)Lozan Antlaşması

 

73.I.Türkiye-Sovyet Rusya

II.Türkiye-Bulgaristan

III.Türkiye-Yunanistan

IV.Türkiye-İran

V.Türkiye-Irak

Yukarıdaki sınırlardan hangisi, Cumhuriyet Hükûmeti döneminde çizilmiştir?

A)IB)IIC)IIID)IVE)V

 

74.Mübadele Sorunu’nu çözülmesiye Türkiye-Yunanistan arasında 1930’dan itibaren dostluk başlamıştır. Bu dostluk ancak 1950’ye kadar sürmüştür (Sınav Komisyonu buna 1954  de diyebilir). 

Aşağıdakilerden hangisiyle, iki devlet arasında gerginlik yeniden başlamıştır?

A)Ege Kıta Sahanlığı anlaşmazlığıD)Kıbrıs Sorunu

B)Batı Trakya TürkleriE)Ege Hava Sahası sorunu

C)Ege adalarının silâhsızlandırılması antlaşması

 

75.Lozan’dan sonra Türk-İngiliz ilişkilerindeki gerginliği yumuşatarak, diğer Batılı devletlerin de Türkiye ile ilişkilerini olumlu yönde etkileyen ilk antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A)1926 AnkaraC)Sadabat PaktıE)1926 Atina

B)MontröD)Balkan Antantı

 

76.Aşağıdakilerden hangisi, Türk dış politikasının gündeminde, Lozan’dan kalan bir sorun olarak yer almamıştır?

A)Yabancı okullarC)Irak sınırıE)Nüfus Mübadelesi

B)BoğazlarD)Kıbrıs

 

77.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde karşılaşılan dış politika sorunlarından bir değildir?

A)Irak sınırıC)Nato’ya girişE)Yabancı okullar

B)HatayD)Boğazlar

 

78.I.Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşma ve düzenlemelerin başarısızlığa uğramış olduğunun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Millî devletler kurulmasıB)SömürgecilikC)II.Dünya Savaşı

D)Manda rejimleriE)Türk Millî Mücâdelesi

 

79.Lozan Antlaşması’nı Türkiye adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır?

A)Fevzi Çakmak)C)Rauf (Orbay)E)M. Kemâl

B)İsmet (İnönü)D)TBMM

 

80.Atatürk Dönemi’nde benimsenen Türk dış politikasının ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Yurtta barış dünyada barış

B)Misâk-ı Millî sınırlarını koruma

C)Millî bağımsızlığı koruma

D)Uluslar arası hukuka saygılı olma

E)Çağdaş ve lâik yönetim anlayışını yerleştirme

 

81.İtalya’nın Habeşistan’ı alarak doğuya doğru yayılmasına karşı Türkiye-İran-Irak ve Afganistan arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?

A)Sadabat PaktıC)Balkan AntantıE)Cento

B)1926 Ankara AntlaşmasıD)Nato

 

82.Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliği tam olarak aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A)Lozan AntlaşmasıD)Sadabat Paktı

B)Montrö SözleşmesiE)Mudanya Ateşkes Antlaşması

C)Balkan Antantı

 

83.I.Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla Türkiye’nin Boğazlar bölgesinde asker bulundurma hakkını alması

II.Türk kanunlarına uymak istemeyen yabancı okulların kapatılması

III.Balkan Paktı’na Türkiye’nin üye olması

Gelişmelerinden hangisi, millî bağımsızlık anlayışımızı sınırlayan unsurların kaldırıldığının göstergesidir?  

A)IB)IIC)I-IIID)I-IIE)I-II-III

 

84.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde siyâsî ilişki kurulan devletlerden biri değildir?

A)IrakB)İranC)PakistanD)Afganistan   E) Suriye

 

85.Mondros Mütârekesi’ne göre Anadolu’da işgâller yapan ancak daha sonra tutum değiştirerek TBMM Hükûmeti’ni resmen tanıyan ilk İtilâf Devleti, aşağıdakilerden hangisidir? 

A)İtalyaB)İngiltereC)FransaD)İtalyaE)ABD

 

86.Aşağıdaki uluslar arası antlaşmalardan hangisinin imzalanması, Türkiye-Sovyet Rusya arasındaki dostluk ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir?

A)Montrö Boğazlar SözleşmesiD)Lozan Antlaşması

B)Balkan AntantıE)Mudanya Mütârekesi

C)Sadabat Paktı

 

87.I.Yugoslavya

II.Yunanistan

III.Türkiye

IV.Romanya

Yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangileri Balkan Antantı’ndan ilk önce ayrılmıştır?

A)I-IVB)I-IIC)ID)IIIE)II-III

 

Test 8

 1-E11-D21-A31-D41-B51-C61-A71-B81-A

 2-B12-B22-C32-A42-D52-C62-B72-E82-B

 3-A13-D23-A33-B43-E53-D63-D73-E83-D

 4-A14-D24-E34-B44-B54-D64-A74-D84-C

 5-B15-B25-D35-D45-D55-B65-B75-A85-C

 6-E16-B26-E36-C46-E56-D66-D76-D86-D

 7-D17-D27-C37-E47-B57-D67-E77-C87-C