İnklap Tarihi Testi 8

Yayınlanma Kpss Tarih

1.I.Amasya genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar

II.TBMM’nin açılışı ve anayasalar

III.Saltanatın kaldırılması

IV.Cumhuriyetin ilânı

Yukarıda sözü edilen uygulamalar, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A)Millî egemenlikD)Çağdaşlaşma

B)Ülke bütünlüğüE)Halkçılık

C)Millî birlik

 

2.I.Saltanatın kaldırılması

II.Cumhuriyetin ilânı

III.Halifeliğin kaldırılması

Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?

A)İnkılapçılık-MilliyetçilikD)Cumhuriyetçilik-İnkılâpçılık

B)Milliyetçilik-LâiklikE)Cumhuriyetçilik-Lâiklik

C)Halkçılık-Devletçilik

 

3.Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır?

A)MilliyetçilikC)DevletçilikE)Halkçılık

B)LâiklikD)İnkılâpçılık

 

4.I.İstiklâl marşı’nın kabûl edilmesi

II.Türk Dil Kurumu’nun açılması

III.Türk Târih Kurumu’nun açılması

IV. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması

Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir? 

A)LâiklikC)CumhuriyetçilikE)İnkılâpçılık

B)HalkçılıkD)Milliyetçilik

 

5.Cumhuriyet Dönemi’nin ilk anayasası olan 1924 Anayasası’nda “Devletin dini İslâm’dır” hükmü de yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu hükmün anayasaya konulmasının sebeplerinden biri olamaz?

A)Lâik düzene geçişi, tepki yaratmadan aşama aşama gerçekleştirmek

B)Cumhuriyet yönetimi aleyhindeki propagandaları etkisiz kılmak

C)Halifelik kurumunun kaldırılmasının olumsuz etkilerinden kurtulmak

D)Eski yönetimin devamı olduğunu göstermek

E)Halka din konusunda güvence vermek

 

6.Amasya Genelgesi’nde yer alan “milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” kararı, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olamaz? 

A)MilliyetçilikleD)Millî birlikle

B)DevletçilikleE)Bağımsızlıkla

C)Millî egemenlikle

 

7.Günümüzde vatandaşlarına inanç ve düşünce özgürlüğü tanıyan bir devlette hukuk birliğinin sağlanabilmesi için “lâik hukuk”anlayışı olmalıdır.

Bunun sebepleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Lâik hukuk sistemi, her inançtan vatandaşa uygulanabilir

B)Lâiklik, siyâsî düzeni sağlayan tek unsurdur

C)Her vatandaşa kendi dininin kurallarını uygulamayı lâiklik sağlayabilir

D)Hukuk birliği, çağdaş bir devletin sahip olması gereken özelliklerindendir

E)İnanç ve düşünce özgürlüğü lâiklikle sağlanabilir

 

8.Aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biri değildir?

A)DevletçilikC)HalkçılıkE)Akılcılık

B)İnkılâpçılıkD)Milliyetçilik

 

9.I.Çok partili hayata geçiş denemeleri

II.1921 Anayasası’nın kabûl edilmesi

Atatürk ilkelerinden hangisi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

A)DevletçilikC)HalkçılıkE)Lâiklik

B)MilliyetçilikD)Cumhuriyetçilik

 

10.I.Sınıf egemenliği yerine, sınıflar arası dengenin kurulması

II.Gelir dağılımında fırsat eşitliğinin sağlanması

III.Sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıda belirtilen Atatürk ilkelerinden hangisi ile yakından ilgilidir?

A)DevletçilikC)MilliyetçilikE)İnkılâpçılık

B)CumhuriyetçilikD)Halkçılık

 

 

 

 

 

 

 

11.Uluslar arası anlaşmazlıklarda Atatürk’ün izlediği en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Millî güce dayanmaD)Devletlerin eşitliği

B)Yurtta barış dünyada barışE)Bağımsızlığa saygı

C)Bilimsellik

 

12.Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılık İlkesi’nin uygulanmasıyla ilgili bir gelişme değildir?

A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması D)Medenî Kanun

B)Âşâr vergisinin kaldırılması E)Salgın hastalıklarla mücadele

C)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi

 

13.Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik, aşağıdaki ilkelerden hangisini oluşturur?

A)İnkılâpçılıkC)HalkçılıkE)Çağdaşlık

B)DevletçilikD)Milliyetçilik

 

14.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin uygulanmasına ortam hazırlayan ilk gelişmedir?

A)Kadınlara siyâsî hak verilmesi

B)Saltanatın kaldırılması

C)Halifeliğin kaldırılması

D)Cumhuriyetçilik İlkesi’nin anayasada yer alması

E)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

 

15.I.Boğazlar üzerinde kesin egemenlik sağlanması

II.Batılı ve Doğulu devletlerle ittifak yapılması

III.Hatay’ın anavatana katılması

IV.Nüfus mübâdelesi yapılması

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki bütünleyici Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A)Özgürlük ve bağımsızlıkD)Millî birlik ve beraberlik

B)Yurtta barış dünyada barışE)İnsan ve insanlık sevgisi

C)Millî egemenlik

 

16.I.İnkılâpçılık

II.Halkçılık

III.Devletçilik

IV.Cumhuriyetçilik

V.Milliyetçilik

Yukarıdaki ilkelerden hangisinin uygulanabilmesi için, devlet ve toplum yapısının lâik olması zorunludur?

A)I       B)   II   C)   IIID)IV  E) V

 

17.Akılcılık ve bilimsellik, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden özellikle hangisinin sonucudur?

A)MilliyetçilikC)DevletçilikE)İnkılâpçılık

B)HalkçılıkD)Lâiklik

 

18.Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile getirilmek istenen yenilikler göz önüne alındığında, aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilişki kurulamaz?

A)LâiklikC)HalkçılıkE)Özgürlük ve bağımsızlık

B)MilliyetçilikD)Çağdaşlaşma

 

19.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve ardından yapılan tüm yenilikler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A)HalkçılıkC)MilliyetçilikE)Devletçilik

B)CumhuriyetçilikD)İnkılâpçılık

 

20.Devletçilik İlkesi’ne uygun olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

B)Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kurulması

C)Sümerbank’ın kurulması

D)Âşâr vergisinin kaldırılması

E)Alpullu Şeker Fabrikası’nın kurulması

 

21.Lâiklik İlkesi’nin bütünleyicisi olma özelliği taşıyan yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsan sevgisiD)Özgürlük ve bağımsızlık

B)Çağdaşlaşma ve BatılılaşmaE)Millî birlik ve berâberlik

C)Akılcılık ve bilimsellik

 

22.Balkan Antantı ve Sadabat Paktı, aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A)Millî egemenlikD)Akılcılık ve bilimsellik

B)Yurtta barış-dünyada barışE)Çağdaşlık ve Batıcılık

C)İnsan sevgisi

 

 

 

 

23.Aşağıdakilerden hangisi, Devletçilik İlkesi’nin özelliklerinden biri değildir?

A)Özel mülkiyetin olmaması

B)Ekonomik hayatın yürütülmesinde devletin eli olması

C)Devlet eliyle banka açılması

D)Devletin çeşitli yatırımlar yapması

E)Ekonomik girişimlerin devlet tarafından denetlenmesi

 

24.Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşçılıktan çok milliyetçiliğe yöneliktir?

A)Türk Dil Kurumu’nun kurulmasıD)Tekkelerin kapatılması

B)Milâdî Takvim’in kabûlüE)Medenî Kanun’un kabûlü

C)Hukuk Mektebi’nin açılması

 

25.1926 Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan beklenilenin gerçekleşmemesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin oluşmasının sebeplerinden birisidir?

A)HalkçılıkC)İnkılâpçılıkE)Lâiklik

B)MilliyetçilikD)Devletçilik

 

26.Atatürk’ün tâviz vermek istemediği ve bu sebeple siyâsî tartışmaların dışında tutulmasını istediği iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halkçılık-CumhuriyetçilikD)Cumhuriyetçilik-Lâiklik

B)Lâiklik-HalkçılıkE)Milliyetçilik-Lâiklik

C)Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik

 

27.Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır?

A)İnkılâpçılıkC)HalkçılıkE)Milliyetçilik

B)DevletçilikD)Cumhuriyetçilik

 

28.“Bir milletin bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır.” görüşü dikkate alınırsa, aşağıdaki ilkelerden hangisine bağlılık bir zorunluluk olur?

A)HalkçılıkC)DevletçilikE)Milliyetçilik

B)İnkılâpçılıkD)Cumhuriyetçilik

 

29.Türk milleti aşağıdaki seçeneklerde verilen Atatürk ilkelerinden hangisini, diğerlerinden önce benimsemiştir?

A)HalkçılıkC)ÇağdaşlıkE)Bağımsızlık

B)CumhuriyetçilikD)Devletçilik

 

30.Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A)İnkılâpçılıkC)CumhuriyetçilikE)Lâiklik

B)HalkçılıkD)Devletçilik

 

31.Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?

A)Millî egemenlikC)DevletçilikE)Çağdaşlaşmak

B)LâiklikD)Cumhuriyetçilik

 

32.I.Kanun önünde eşitlik

II.Sosyal dayanışma

III.Millî egemenlik

Yukarıda verilenler, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A)LâiklikC)MilliyetçilikE)İnkılâpçılık

B)DevletçilikD)Halkçılık

 

33.Atatürk, 1919-1922 yılları arasındaki konuşmalarında en çok aşağıdaki konulardan hangisine yer vermiştir?

A)SanayileşmeyeC)ÇağdaşlaşmayaE)Eğitime

B)BağımsızlığaD)Millî egemenliğe

 

34.Atatürk, yeni Türk devletinde inkılâplarını gerçekleştirirken temel hedef olarak aşağıdakilerden hangisini almıştır?

A)ÇağdaşlaşmaC)MilliyetçilikE)Lâiklik

B)DevletçilikD)Halkçılık

 

35.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin tamamlayıcısı niteliğindedir?

A)Akılcılık ve bilimsellikD)Millî egemenlik

B)Çağdaşlık ve BatılılaşmaE)İnsan ve insanlık sevgisi

C)Yurtta barış-dünyada barış

 

36.“Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner.”

Atatürk’ün yukarıda verilen sözü onun hangi ilkesinin temelini oluşturmuştur?

A)İnkılâpçılıkC)HalkçılıkE)Devletçilik

B)MilliyetçilikD)Lâiklik

 

 

 

 

 

37.Üyesi bulunduğu milletin varlığının yüceltilmesi düşüncesi ve bu düşüncenin kuşaklara aktarılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin sonucudur?

A)DevletçilikC)AkılcılıkE)İnkılâpçılık

B)MilliyetçilikD)Çağdaşlık

 

38.Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören Atatürk İlkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)MilliyetçilikC)CumhuriyetçilikE)Lâiklik

B)HalkçılıkD)İnkılâpçılık

 

39.Millî Mücâdele’nin kazanılmasında, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha etkili olmuştur?

A)MilliyetçilikC)AkılcılıkE)Devletçilik

B)HalkçılıkD)Cumhuriyetçilik

 

40.Millî egemenliğin gerçekleşmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

A)MilliyetçilikD)Lâiklik

B)İnsan ve insanlık sevgisiE)Bağımsızlık

C)Cumhuriyetçilik

 

41.Bir ülkede demokrasinin kurulabilmesi için aşağıdaki ilkelerden en çok hangisinin hayata geçmiş olması gerekir?

A)LâiklikD)AkılcılıkE)Millî egemenlik

B)HalkçılıkE)Milliyetçilik

 

42.I.Çağdaşlaşmak

II.Bilimsellik

III.Millî egemenlik

Türkiye Cumhuriyeti’nin yukarıdaki hedefleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A)Lâiklik-İnkılâpçılık-Milliyetçilik

B)Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik-Devletçilik

C)İnkılâpçılık-Lâiklik-Cumhuriyetçilik

D)Devletçilik-Halkçılık-Lâiklik

E)Milliyetçilik-Devletçilik-İnkılâpçılık

 

43.Milliyetçilik ilkesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)DevletçilikC)İnkılâpçılıkE)Halkçılık

B)CumhuriyetçilikD)Lâiklik

 

44.Türk inkılâplarında, çağdaş Batı’nın hedef olarak benimsenmesinde Batı’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmamıştır?

A)Eşitliğe dayanan hukuk anlayışıD)Bilimselliği

B)Gelenekçi toplum yapısıE)Akılcılığı

C)Lâik devlet düzeni

 

45.Cumhuriyetçilik İlkesi’ni en iyi ifade eden bütünleyici ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yurtta barış dünyada barışD)Çağdaşlık ve Batılılaşma

B)Millî egemenlikE)Bilimsellik ve akılcılık

C)Millî birlik ve beraberlik

 

46.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkelerinin bir gereğidir?

A)Soyadı KanunuD)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi

B)Harf İnkılâbıE)Devletçiliğin benimsenmesi

C)Kıyafet İnkılâbı

 

47.Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisini, diğerlerine göre daha önce uygulamaya koymuştur?

A)İnkılâpçılıkC)DevletçilikE)Cumhuriyetçilik

B)LâiklikD)Milliyetçilik

 

 

Test 9

 1-A11-E21-C31-C41-E

 2-E12-A22-B32-D42-C

 3-C13-C23-A33-B43-E

 4-D14-B24-A34-A44-B

 5-D15-A25-D35-D45-B

 6-B16-A26-D36-E46-D

 7-B17-D27-A37-B47-D

 8-E18-E28-B38-D48-B

 9-D19-D29-E39-A49-E

10-D20-C30-B40-C50-A