KPSS Türkçe Konuları KPSS Türkçe Konu Özeti KPSS Türkçe Konu Özetleri Cümle Bilgisi Konu Özeti

Yayınlanma Kpss Türkçe

KPSS Türkçe Konuları  KPSS Türkçe Konu Özeti   KPSS Türkçe Konu Özetleri  Cümle Bilgisi Konu Özeti

CÜMLE BİLGİSİ
Cümle (Tümce): Bir düşünceyi, duyguyu, isteği ya da yargı anlatmaya yarayan kurallı kelimeler topluluğuna cümle denir. Bir cümlenin asıl öğeleri yüklem ve öznedir. Yüklemin anlamını değişik yönlerden tamamlayan diğer kelime ve kelime grupları (nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci) da yardımcı unsurlardır.
 Cümlenin Asıl Öğeleri

1. YÜKLEM: Kip ve şahıs ekleriyle çekimli hâle getirilmiş fiillerin; ek-fiille (-di, -miş, -se, -dir) çekimli hâle getirilmiş isim soylu kelimelerin, cümlede aldığı göreve yüklem denir.
 Dur kızım, kapıyı sen açma. Dedemleri otogardan kim getirecek? Ders çalışırken sözsüz müzik dinlemekten hoşlanıyorum.
İnsanları hayata bağlayan umuttur.
 Eve döndüğünüzde saat on bir değildi.
 Bu paket sanaymış.
Sınıfta kimse yok.
 Bebeğin karnı doymamış.
Bizimle gelin, daha neler göreceksiniz.

2. ÖZNE: Yüklemin bildirdiği oluş, kılış, durum, iş veya hareketi yapan ya da bu fiiller içinde bulunan varlık adlarının cümledeki görevine özne denir. Özneyi bulmak için yükleme "kim, ne" soruları sorulur.

a. Gerçek Özne: Yüklemi edilgen çatılı olmayan fiil ya da isim cümlelerinin öznesidir. Bu özne cümle içinde açıkça yer alabildiği gibi gizli olarak da bulunabilir. Gizli özneleri yüklemdeki şahıs ekinden yararlanarak buluruz.
• Bazı insanlar problemlere hoşgörüyle yaklaşır.
 gerçek özne yüklem
• Kısa boylu bir adam yerdeki taşları topluyordu.
 gerçek özne yüklem
• Akşam güneşi daha etkileyicidir.
 gerçek özne yüklem

 Beni dinleyemeyecek kadar sabırsızdı.(kim?: O)
 yüklem
 O: gizli özne
 Evi, annemin dediği gibi toplamalıyız, (kim?: biz)
 yüklem
 Biz: gizli özne

b. Sözde Özne: Yüklemi edilgen - geçişli bir fiil olan cümlelerin öznesi sözde öznedir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi yüklemi isim soylu bir kelime olan cümlelerin öznesi kesinlikle sözde özne olamaz. Edilgen çatılı bir fiilin yüklem olduğu cümlelerde özne görevinde görünen kelimeler aslında fiilden etkilenen nesnelerdir. Gerçek özne söylenmemiştir.

• Savaşlar sırasında bütün değerli kitaplar
 sözde özne
 insafsızca yakılmış.
yüklem

 (yakılan ne?: bütün değerli kitaplar. Yakan kim?: cümlede söylenmeyen gerçek özne. Aslında kitaplar burada yakma işine maruz kalan nesnelerdir.)
• Sınıfın duvarları sarıya boyandı.
sözde özne yüklem
• Yıkanan çamaşırlar ne zaman ipe asılacak?
 sözde özne yüklem

c. Örtülü (Mantıksal) Özne: Yüklemi edilgen-geçişsiz bir fiil olan cümlelerin ne gerçek ne de sözde öznesi olur. Dil bilgisi açısından öznesiz olan bu cümlelerde özne mantık yoluyla bulunur. Yükleme "kimce, nece, kim tarafından, kimin etkisiyle, kim yüzünden, ne yüzünden..." gibi sorular sorularak bulunur.
• Bu ışıksız odada mükemmel uyunur.
 yüklem
 (kim tarafından uyunur?: onlar tarafından uyunur.)
• Issız sokaklarda tek başına yürünmez.
 yüklem

d. Açıklamalı Özne: Bazı cümlelerde ara söz kullanılarak özne hakkında açıklama yapılır. Açıklayıcısı bulunan öznelere açıklamalı özne denir.
• İçlerinden biri, yaşlı adam çocuğun yanına gitti.
 açıklamalı özne yüklem

3. NESNE: Yüklemde belirtilen fiilden etkilenen kelime veya kelime gruplarına nesne denir. Nesne sadece yüklemi fiil olan cümlelerde vardır. Yüklemi isim soylu bir kelime olan cümlelerin nesneleri yoktur. Nesneler cümlede yalın veya ekli oluşlarına göre iki türlüdür:

a. Belirtisiz Nesne: Yalın hâldeki nesnedir. Belirtisiz nesneyi bulmak için yükleme "etkilenen ne, etkilenen kim?" soruları sorulur.
• İçeri girdiğimde piyano çalıyordu.
 belirtisiz yüklem nesne
 Bu hayvanlar özne
 (kim?: O: gizli özne) (ne çalıyordu?:piyano: belirtisiz nesne)

 leş yiyor.
 belirtisiz yüklem nesne

b. Belirtili Nesne: İsmin -i hâlindeki nesnelerdir. Belirtili nesneyi bulmak için yükleme "kimi, neyi?" soruları sorulur.
• Annem biber dolmasını çok güzel yapıyor.
 özne belirtili nesne yüklem (neyi yapıyor?: biber dolmasını) » Yeni çıkan televizyon programlarını beğenmiyorum.
 belirtili nesne yüklem (ben: gizli özne)

4. DOLAYLI TÜMLEÇ: Yüklemin bildirdiği işin ya da durumun yöneldiği (-e hâli), bulunduğu ya da gerçekleştiği (-de hâli), başladığı ya da kaynaklandığı (-den hâli) yeri, varlığı bildiren kelime veya kelime topluluğuna dolaylı tümleç denir. Yükleme "kime, neye, nereye, kimde, neyde, nerede, kimden, neyden, nereden" soruları sorularak bulunur.
• Tiyatroya gideceğim, (ben: gizli özne) dolaylı tümleç yüklem
• Evi toparlamak için hiç kimseye ihtiyacım yok.
 dolaylı tümleç yüklem
 (ben: gizli özne)
• Yüzmeyi Karadeniz'de öğrendik. belirtili nesne dolaylı tümleç yüklem
 (biz: gizli özne)
 yangınlardan dolaylı tümleç
 kurtarmalıyız. yüklem
 Ormanları
belirtili nesne
 (biz: gizli özne)
• Gözleri kan çanağına dönmüştü. belirtili nesne dolaylı tümleç yüklem
• Bu kumaşlar anneannemden kalmış.
özne dolaylı tümleç yüklem

5. ZARF TÜMLECİ: Yüklemi zaman, durum, yön, sebep, miktar ve soru anlamıyla belirten kelime veya kelime gruplarına zarf tümleci denir. Yükleme "ne zaman, ne zamana kadar, ne kadar zaman, niçin, neden, nasıl, ne gibi, ne kadar, ne ölçüde, kaçıncı, ne yöne, ne tarafa..." gibi sorular sorularak bulunur.
• Dün akşam Beyoğlu'na kadar yürüdük. zaman bildiren yön bildiren yüklem
 zarf tümleci zarf tümleci
İnsanlar evsiz barksız durum bildiren zarf tümleci
 biraz dinlen.

 (biz: gizli özne)
 özne
• Şimdi Zaman bil.

 kalmıştı. yüklem
 miktar yüklem zarf tümleci bil. zarf t.
• Ben bu yüzden yalnızlığa

 (sen: gizli özne)
 özne
 sebep bildiren zarf tümleci

 hasretim.
 dolaylı tümleç yüklem
• "kimle, neyle?" sorularına cevap veren kelimelere edat tümleci denmektedir. Ancak araç bildiren bu kelimeler de zarf tümleci içinde gösterilmelidir.
• Sınava arkadaşlarımla çalışacağım.
 dolaylı t. edat t. yüklem
 bu anahtarlarla edat t.
 açabilirsin. yüklem

 (ben: gizli özne) • Kapıyı ancak belirtili n. zan11. (sen: gizli özne)