Temel Hukuk Kavramları 60 Madde Özet

Yayınlanma Kpss Vatandaşlık

 

 

 

 

TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ VE İNSAN HAKLARI 

 

1) Sermayenin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir?

KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) 

 

2) ) Belediye yönetimi ile ilgili bilgiler?

a)Belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır. b)Belediye meclisi ve belediye encümeni birer yerel yönetim birimleridir   c)Belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder

 

3)Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir?

1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası

 

4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır?

1924 Anayasası 

 

5) Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder?

TBMM Başkanı 

 

6) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?

Medeni Hukuk 

 

7) Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir?

Kabine Sistemi 

 

8)Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar Nelerdir?

a)Gelenekler b)Görenekler c)Ahlak Kuralları 

 

9) Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir?

a)Hukuk Kurulları b)Anayasa 

 

10) Millet Vekili olan bir kimse bu görevi süresince TBMM’nin onayı olmadan sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, hakkında yargı işlemi yapılamaz, buna Yasama Dokunulmazlığı denir. Millet Vekillerine böyle bir hakkın tanınması neye yöneliktir? Yasama görevi sırasında her türlü etki ve baskı altında kalmalarını engellemeyi amaçlar.

 

11) Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi mahkemeler bakar?

Adli Mahkemeler. 

 

12) Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar?

Ceza Mahkemeleri. 

 

13) Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler kısmen yada tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamaz?

Yaşama Hakkı. 

 

14) Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş, olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilir?

a)Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma b)Siyasi faaliyette bulunma c)Yerleşme ve Seyahat özgürlüğü d) Haberleşme özgürlüğü 

 

 

 

 

 

 

15) Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir?

 

Telif Hakkı 

 

16) Bir icadın, icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması, çoğaltılması  hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir?

 Patent hakkı

 

17) Devletin temel görevlerinden hangisi toplumda birlik ve dayanışmanın, ülkede çağdaş ve uygar bir görünüm kazanmasına katkı sağlar?

Halkın Eğitim ihtiyacını karşılamak ve modern eğitim kurumları açmaktır. 

 

18) Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?

a)Atatürk İlkelerine bağlılık b)Milli Egemenlik c)Demokratik ve Laik Devlet d)Temel Hak ve Hürriyetlere dayanmak 

 

19) Sermayesinin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara KİT (Kamu İktisadi Teşebbüs) denir.( Ziraat Bankası,Halk Bankası)

 

20) Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır. Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir?

a)Reel faizlerin düşmesi b)Türk Lirasının değer kazanması c)Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması d)Devlet Borçlanma faizlerinin azalması 

 

1) Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir?

UNESCO 

 

22) Ülkemizde yasa çıkartma yetkisi kime aittir?

Halk Tarafından seçilen Millet Vekillerine (TBMM)’ye aittir. 

 

23) TBMM Üyeleri kimlerden oluşur?

Başbakan, Devlet Bakanları, ve Milletvekillerinden oluşur. 

 

24) Çalışan işçilerin haklarının korunması, işverenlerin yapacağı haksızlıkların önlenmesi ve işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözümü için sendikalar oluşturulmuştur. 

 

25) İl’lerde en yetkili birim amiri kimdir?

Vali 

 

26)İlçelerde en yetkili birim amiri kimdir?

Kaymakam 

 

27) Köyü yöneten kimdir?

Köy Muhtarı 

 

28) Hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, bayramlarda akraba ziyareti, toplumu düzenleyen hangi kurallardandır?

Görgü Kuralları 

 

29) Devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine ne denir?

Güçler Ayrılığı İlkesi denir. 

 

30) Hangileri Federal devlettir?

Almanya, ABD, Rusya 

 

31) Ulus Devlet’e örnek (Basit Devlettir)

Türkiye,Yunanistan,Suriye 

 

32) Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir?

Monarşik Devlet 

 

33) Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl devletlerdir?

Teokratik Devletlerdir. 

 

34)Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?

Hukuk Kuralları 

 

35) Belediye Başkanlığı Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?

5 Yılda 

 

36)  Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman geçilmiştir?

Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir. 

 

37) Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır?

Hukuk Kuralları 

 

38) Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Siyasi hürriyetlere örnek veriniz?

a)Millet Vekili olmak için aday olmak b)Belediye seçimlerinde oy kullanmak c)Siyasi partilerden birine üye olmak d)Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak. 

 

39) Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir?

Demokratik devlet. 

 

40) Ülkemizde yapılan seçimler sonunda hangisinin gerçekleşmemesi koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirir?

Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması 

 

41) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?

Medeni Hukuk 

 

42) Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe; hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir?

Genel Oy Prensibinin 

 

43) İktidarı oluşturan partiler dışında en gazla Millet Vekiline sahip olan partiye ne ad verilir?

Ana muhalefet Partisi 

 

44) Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?

Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması 

 

45) Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir?

Anayasa Mahkemesi 

 

46)  Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız –Büyüklerin ellerini öpmek –Yemek yerken konuşmamak –Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir?

 Gelenekler 

 

47) Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir?

a)Üye aidatları b)Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler c) Hazine yardımı d)Partiye yapılan bağışlar 

 

48)Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?

Temsili Demokrasi 

 

49) Bir Siyasi partinin  mecliste grup kurabilmesi için en az kaç millet vekiline sahip olması gereklidir?

20 Millet Vekili 

 

50) Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen “Salt Çoğunluk” ne demektir?

Meclis Üye sayısının yarısından bir fazlası 

 

51) 1839’da kabul edilen Tanzimat Fermanı’na göre mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik hangi alanda şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?

Adalet 

 

52) 1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir?

Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir. 

 

53) Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir)

a)İllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi b)İl ve İlçe seçim kurullarının oluşturulması c)Oy sayım işlerinin takip edilmesi d)Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 

 

54) İlk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür?

Yunanlılar 

 

55) Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, Mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Çoğunluk Prensibi 

 

56) Cumhur Başkanını kim seçer?

TBMM 

 

57) Savaş ilanına kim karar verir?

TBMM 

 

 

 

58) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler?

 

TBMM 

 

59) Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir?

TBMM 

 

60) Genel Kurmay Başkanını kim atar?

Cumhurbaşkanı