Anayasa Konu Testi

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk defa 1961 Anayasası ile getirilen yeniliklerden biri değildir?

 

A) Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi 

 

B) Çalışanlara sendika kurma hakkının tanınması 

 

C) Yüksek Öğretim Kurulunun kurulması 

 

D) İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanınması 

 

E) Herkese önceden izin almaksızın dernek kurma hakkının tanınması 

 

 

 

2. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile tanınmıştır? 

 

A) 1921 Anayasası B) 1924 Anayasası C) 1961 Anayasası D) 1971 Anayasa değişiklikleri E) 1982 Anayasası  

 

 

 

3. Aşağıdaki 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası ara­sındaki farklılıklardan hangisi yanlış verilmiştir?

 

 A) 1982 Anayasası daha kazuistik bir yöntemle hazır­lanmıştır. 

 

B) 1982 Anayasası yürütme organını güçlendirmiştir. 

 

C) 1982 Anayasası daha katı niteliktedir. 

 

D) 1982 Anayasası daha katılımcı bir demokrasi mo­delini benimsemiştir. 

 

E) 1982 Anayasası devlet otoritesini güçlendirmiştir. 

 

 

 

4. Türk Anayasa tarihindeki tek yumuşak anayasa hangisidir? 

 

A) 1921 B) 1924 C) 1961 D) 1982 E) 1937  

 

 

 

5. Laiklik hangi tarihte ve hangi T.C. Anayasası'nda ilk kez yer almıştır? 

 

A) 1924 Anayasası'nda, 1924 tarihinde 

 

B) 1924 Anayasası'nda, 1929 tarihinde 

 

C) 1921 Anayasası'nda, 1923 tarihinde 

 

D) 1924 Anayasası'nda, 1937 tarihinde 

 

E) 1960 Anayasası'nda, 1960 tarihinde  

 

 

 

 

 

6. Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasal gelişmenin ilk adımı olarak gösterilen metin aşağıdakilerden han­gisidir? 

 

A) Tanzimat Fermanı B) Islahat Fermanı C) Sened-i ittifak D) Kanun-i Esasi E) 1921 Anayasası

 

 

 

 7. 1921 Anayasası'nın getirdiği en temel yenilik aşağı­dakilerden hangisidir? 

 

A) Milli egemenlik 

 

B) Demokratik seçimler 

 

C) Laiklik 

 

D) Çok partili demokrasi 

 

E) Meclis hükümeti sistemi 

 

 

 

 8. Savaş hali dışında ölüm cezasına ilişkin Anayasa­mızdaki tüm hükümler ne zaman tam olarak kaldı­rılmıştır? 

 

A)    1991 B) 2004 C) 2001 D) 2005 E) 1994 

 

 

 

 9. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun özeliklerinden biridir? 

 

A)    Parlamenter hükümet sistemini benimsemiştir.

 

 B) Yasama yetkisi TBMM'de yürütme yetkisi icra Vekil­leri Heyeti'ndedir. 

 

C) Yeni Türk devletinin ilk anayasasıdır. 

 

D) Laiklik kabul edilmiştir. 

 

E) Ayrıntılı anayasalar grubundadır. 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi 1961 TC Anayasası'nın ilk halinde olmayıp, 1971 - 1973 ara rejim döneminde getirilmiştir? 

 

A) Bakanlar Kurulu kararnameleri 

 

B) Memurların sendika kurma hakkı 

 

C) Anayasaya uygunluğu denetleyecek özel, yüksek mahkemenin kurulması 

 

D) TRT özerkliğinin tanınması 

 

E) Devlet Güvenlik Mahkemesi

 

 Cevap Anahtarı: 1-C   2-D   3-D   4-A   5-D   6-C  7-A   8-B  9-C  10-E

 

 

 

 

 

 Anayasa Konu Testi - 2 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına ilişkin ilkelerden biri değildir? 

 

A) Genel oy

B) Ağırlıklı oy

C) Eşit oy

D) Bireysel oy

E) Serbestlik ve gizlilik 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir? 

 

A) TBMM üye sayısı

B) Başkenti Ankara'dır

C) Resmi dili Türkçedir

D) Milli marşı "İstiklal Marşı"dır

E) Türkiye devleti bir "Cumhuriyet"tir 

 

 

 

3. Siyasi parti guruplarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) 1982 anayasası grup kurma sayısını 10 milletvekilinden 20 milletvekiline yükseltmiştir.

B) Siyasi parti grupları üye sayısı oranında Meclis Başkanlık Divanı'na katılırlar

C) Siyasi parti gruplarına milletvekillerinden farklı ve öncelikli söz hakkı tanınmıştır

D) Bütün siyasi parti grupları anayasa mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptir.

E) Seçim için kurulan geçici Bakanlar Kurulu'na siyasi parti gruplarından güçlerine göre üye alınır. 

 

 

 

4. Kanun teklif etme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisi ya da hangilerine aittir? A) Başbakan

B) Yalnız Bakanlar

C) Cumhurbaşkanı

D) Yalnız milletvekilleri

E) Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin korunması ile ilgili olarak 1982 Anayasası'nda yer alan ilkelerden biri değildir? 

 

A) Dilekçe hakkı

B) Kanuni hâkim ilkesi

C) Suç ve cezaların yasallığı ilkesi

D) Kamu görevlilerinin kişilere haksız işlemler sonucu verdikleri zararın devlet tarafından karşılanacağı ilkesi

E) Haksız olarak zarar gören şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağı ilkesi 6.

 

 

 

Aşağıdaki şahıslardan hangisinin siyasi partilere üye olabilmesi için yasal bir engel bulunmamaktadır? A) Hâkim ve Savcılar

B) Sayıştay mensupları

C) Yüksek öğretim öncesi öğrenciler

D) İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri

E) Yüksek öğretim elemanları ve öğrencileri 

 

 

 

7. Milli Güvenlik Kurulu hangi tarihte Anayasal bir kurum haline gelmiştir? 

 

A) 1961

B) 1971

C) 1973

D) 1980

E) 1982 

 

 

 

8. Anayasa'nın 67 nci maddesinde düzenlenen seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Seçmen yaşı 18'dir.

B) Eşit oy ilkesi geçerlidir.

C) Tutuklular oy kullanamaz.

D) Askeri öğrenciler oy kullanamaz.

E) Seçimler ve halkoylaması; serbest, eşit, gizli ve genel oy ilkelerine göre yapılır. 

 

 

 

9. Mülkiyet hakkı, 1982 Anayasası'nın aşağıdaki bölümlerinin hangisinde düzenlenmiştir. 

 

A) Sosyal hak ve ödevler

B) Siyasal hak ve ödevler

C) Temel hak ve ödevler

D) Genel esaslar

E) Kişi hak ve ödevleri 

 

 

 

10. Atatürk ilkelerinin, Anayasa'ya girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 1924

B) 1927

C) 1928

D) 1930

E) 1937 

 

 

 

Cevaplar: 1-B  2-A  3-D  4-E  5-E  6-E  7-E  8-C  9-A  10-E